Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1994

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 731 af 07. september 1993,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 795 af 01. oktober 1993

I henhold til § 48, stk. 4, § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt. og § 54 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 17. september 1992 med senere ændringer fastsættes herved følgende:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Forskudsregistrering for 1994
§ 1

Ved forskudsregistrering for 1994, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1992, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1994 med 4 pct.

  • b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1993, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1994 med 2 pct.

Stk. 2 Posten »overskud af egen bolig« ansættes ved forskudsregistrering for 1994 på grundlag af årsreguleringen pr. 1. januar 1993. Der sker ikke regulering efter stk. 1.

§ 2

Sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1992 som senest ændret ved lov nr. 497 af 30. juni 1993, ansættes ved forskudsregistrering for 1994 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 3

Datoen for indgivelse af skema til brug for den ordinære forskudsregistrering for 1994 fastsættes til 11. oktober 1993.

Kapitel 2 Beregning af indeholdelsesprocent for 1994
§ 4

Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 1994 beregnes som summen af de følgende procenter, der er større end 0:

  • 1) Skattekommunens laveste skatteprocent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 14,5 pct. efter personskattelovens § 6).

  • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 4,5 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst, og ganget med 100.

  • 3) En procent beregnet som topskatten på 12,5 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

  • 4) En procent beregnet som indkomstskatten på 5 pct. efter personskattelovens § 8, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1, beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1, beregnede indeholdelsesprocent større end 65 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 65 med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3 Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.

§ 5

(Ophævet)