Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 165 af 03. februar 2021

I medfør af § 3, § 8, stk. 1 og 4, og § 9 i lov nr. 2185 af 29. december 2020 om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og § 56, stk. 2, og § 56 a i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2020, som ændret ved lov nr. 2185 af 29. december 2020 fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Fødevarestyrelsens tildeling og udbetaling af forskud på erstatning til ejere af minkbesætninger for værdien af mink, som er anskaffet før den 30. december 2020 og aflivet som følge af COVID-19, samt på tildeling og udbetaling af tempobonus til ejere af minkbesætninger, som har medvirket til aflivningen af minkbesætningerne.

Stk. 2 Fødevarestyrelsens tildeling af forskud på erstatning og tempobonus sker i overensstemmelse med kapitel I og artikel 26 i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, EU-Tidende 2014, nr. L 193, s. 1, med senere ændringer. Fødevarestyrelsen kan endvidere tildele forskud på erstatning og tempobonus, såfremt dette på anden vis kan ske inden for rammerne af EU-statsstøttereglerne.

Forskud på erstatning af skindværdi
§ 2

Fødevarestyrelsen tildeler og udbetaler et forskud på erstatning for skindværdien for aflivede mink på 120 kr. pr. mink, som er aflivet som følge af COVID-19, og som er destrueret med pels, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om at tildele og udbetale et lavere beløb end det i stk. 1 anførte, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at fuldstændig erstatning af skindværdien vil være mindre end forskuddet opgjort efter stk. 1.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen tildeler og udbetaler ikke forskud på erstatning efter stk. 1 for skindværdien for aflivede mink i det omfang besætningsejeren på anden måde har opnået dækning for skindværdien for aflivede mink, herunder ved forsikringsdækning.

Tempobonus
§ 3

Fødevarestyrelsen tildeler og udbetaler tempobonus på 30 kr. pr. aflivet mink til besætningsejere, der har medvirket til, at aflivningen af deres besætning er gennemført og afsluttet i perioden fra den 1. oktober 2020 til og med den 19. november 2020.

Stk. 2 For besætninger beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Læsø Kommuner tildeler og udbetaler Fødevarestyrelsen en yderligere tempobonus på 10 kr. pr. aflivet mink til besætningsejere, der har medvirket til, at aflivningen af deres besætning i disse kommuner er gennemført og afsluttet til og med den 12. november 2020.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan efter en konkret vurdering tildele og udbetale tempobonus efter stk. 1 og 2, uanset at tidsfristerne i stk. 1 og 2 ikke er overholdt, hvis overskridelsen ikke skyldes besætningsejerens forhold, eller der er tale om en ekstraordinær situation.

Afslutningssyn
§ 4

Tildeling og udbetaling af forskud på erstatning for skindværdi og udbetaling af tempobonus efter §§ 2 og 3 forudsætter, at Fødevarestyrelsen har gennemført et afslutningssyn, hvor det er konstateret, at der ikke længere holdes mink på besætningen.

Afgivelse af erklæringer
§ 5

Tildeling og udbetaling af forskud på erstatning og udbetaling af tempobonus efter §§ 2 og 3 forudsætter, at besætningsejeren erklærer:

  • 1) At besætningsejerens virksomhed er en SMV (mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed), som defineret i bilag I til forordning nr. 702/2014.

  • 2) At besætningsejerens virksomhed har efterkommet eventuelle tilbagebetalingspåbud udstedt af Europa-Kommissionen i en eller flere afgørelser, hvor statsstøtte ydet af de danske myndigheder er fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.

Stk. 2 Tildeling og udbetaling af forskud på erstatning efter § 2 forudsætter endvidere, at besætningsejeren erklærer:

  • 1) At besætningsejerens virksomhed ikke har fået eller agter at få dækning for samme omkostninger fra anden side, herunder ved betalinger modtaget under andre nationale eller EU-foranstaltninger eller forsikringer.

  • 2) At besætningsejerens virksomhed ikke allerede var kriseramt som defineret i artikel 2, stk. 14, i forordning nr. 702/2014, pr. den 31. december 2019.

Stk. 3 Hvis besætningsejeren ikke kan afgive erklæringer som nævnt i stk. 1, eller stk. 2, nr. 2, kan Fødevarestyrelsen tildele og udbetale forskud på erstatning og udbetale tempobonus, såfremt dette på anden vis kan ske inden for rammerne af EU-statsstøttereglerne.

Stk. 4 Tildeling og udbetaling af tempobonus efter § 3 forudsætter, at besætningsejeren erklærer, at besætningsejeren har medvirket til gennemførelse af aflivningen af sin besætning.

Stk. 5 Besætningsejeren skal afgive de i stk. 1, 2 og 4 nævnte erklæringer til Fødevarestyrelsen ved anvendelse af blanketten ”Erklæring til brug for tildeling af erstatning, kompensation og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19” på virk.dk eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk).

Modregning
§ 6

Krav, der omfattes af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, modregnes ikke i udbetalinger efter denne bekendtgørelse.

Tilbagebetaling
§ 7

Uretmæssigt modtagne beløb efter denne bekendtgørelse, herunder beløb modtaget i strid med forordning nr. 702/2014, skal tilbagebetales af besætningsejeren til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Hvis forskud på erstatning for skindværdi efter § 2 for den enkelte besætningsejer overstiger besætningsejerens samlede krav på skinderstatning, skal det for meget udbetalte forskud på erstatning tilbagebetales af besætningsejeren til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3 Beløb, der skal tilbagebetales efter stk. 1 og 2, tillægges rente beregnet fra udbetalingstidspunktet. Renten fastsættes efter den metode for rentefastsættelse, der følger af artikel 9 i Kommissionens forordning nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EU) 2015/1589 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med senere ændringer.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1323 af 26. november 2015 om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme finder ikke anvendelse på forhold, som er omfattet af denne bekendtgørelse.