Bekendtgørelse om forskrifter for tinglysningssystemet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 507 af 21. juni 2002,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1139 af 23. november 2004

I medfør af § 50 d, stk. 1, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 281 af 29. april 1992 og lov nr. 429 af 31. maj 2000, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Indholdet af tingbogen:
 • Bilag 2 Indholdet af personbogen:
 • Bilag 3 Indholdet af bilbogen:
 • Bilag 4 Indholdet af andelsboligbogen:
 • Bilag 5 Oplysninger, der kan overføres fra Centralregistret for Motorkøretøjer, Det Centrale Personregister og Det centrale Virksomhedsregister til bilbogen , andelsboligbogen og/eller personbogen:
 • Bilag 6 Oplysninger, der kan overføres fra Statens Salgs- og Vurderingsregister vedrørende Fast Ejendom til tingbogen:
Kapitel 1 Systemets navn og formål
§ 1

Systemets navn er Tinglysningssystemet. Systemet består af fire delsystemer, hvis navne er henholdsvis tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen.

Stk. 2 Systemet består af:

 • 1) En central del indeholdende

  • a) tingbogen og et historisk register (»historikken«) for tingbogen,

  • b) bilbogen,

  • c) andelsboligbogen og

  • d) personbogen.

 • 2) En lokal del ved hvert af landets byretsembeder indeholdende tingbogen og historikken for tingbogen for den pågældende retskreds.

 • 3) En lokal del ved retten i Århus indeholdende

  • a) bilbogen og historikken for bilbogen,

  • b) andelsboligbogen og historikken for andelsboligbogen samt

  • c) personbogen og historikken for personbogen.

Stk. 3 Vedkommende byret er dataansvarlig myndighed for den del af systemet, som er nævnt i stk. 2, nr. 2. Retten i Århus er endvidere dataansvarlig myndighed for de dele af systemet, som er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 3.

§ 2

Systemets formål er, jf. tinglysningslovens § 50 a, at tjene som arbejdssystem for tinglysningsvæsenet og danne grundlag for formidling af tinglysningsoplysninger til offentligheden samt for udarbejdelse af statistik.

§ 3

De dele af systemet, som er nævnt under § 1, stk. 2, nr. 1, må kun føres og opbevares hos den databehandler, »leverandøren«, som af Domstolsstyrelsen er antaget hertil.

Stk. 2 De dele af systemet, som er nævnt under § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, må kun føres og opbevares på de enkelte tinglysningskontorers egne edb-anlæg.

Kapitel 2 Systemets indhold, anvendelse og sletning
§ 4

Systemet må kun indeholde oplysninger om personer og andre oplysninger, i det omfang oplysningerne i medfør af tinglysningsloven eller andre tinglysningsforskrifter kan indføres i de enkelte delsystemer. Om de oplysninger, der kan indføres i henholdsvis tingbogen, personbogen, bilbogen og andelsboligbogen, henvises til bilag 1, 2, 3 og 4.

§ 5

Oplysningerne i de lokale dele af systemet må, jf. dog stk. 2, kun tilvejebringes på grundlag af anmodninger, der fremsendes til tinglysning, eller hvor der i øvrigt i medfør af tinglysningsloven eller andre tinglysningsforskrifter er adgang til at indføre oplysninger i systemet.

Stk. 2 Oplysninger i de lokale dele af systemet må endvidere tilvejebringes ved elektronisk overførsel af oplysninger fra

 • 1) Centralregisteret for Motorkøretøjer, Det centrale Personregister (CPR) og Det centrale Virksomhedsregister (CVR) til bilbogen, jf. bilag 5,

 • 2) Det centrale Personregister (CPR) og Det centrale Virksomhedsregister (CVR) til personbogen og andelsboligbogen, jf. bilag 5, og

 • 3) Statens Salgs- og Vurderingsregister vedrørende Fast Ejendom (SVUR) til tingbogen, jf. bilag 6.

Stk. 3 Oplysningerne i den centrale del af systemet må kun tilvejebringes ved elektronisk overførsel fra de enkelte byretsembeder. Sådan overførsel skal ske en gang i døgnet. Dog kan oplysninger fra det i stk. 2, nr. 3, nævnte system overføres direkte til den centrale del af tingbogen.

§ 6

Ved indførelse af oplysninger i systemerne skal der ske elektronisk kontrol af, at indførelsen kun sker fra terminaler, der er godkendt hertil.

Stk. 2 Der skal i øvrigt foretages fornøden kontrol til sikring af, at der ikke behandles urigtige oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige, skal, i det omfang der er mulighed herfor efter tinglysningsloven eller andre tinglysningsforskrifter, snarest muligt berigtiges eller slettes.

§ 7

Behandling må kun bestå i ajourføring af systemets oplysninger samt bearbejdning af oplysningerne med henblik på frembringelse af de i § 9 nævnte uddata.

§ 8

Oplysninger i tingbogen, personbogen , bilbogen og andelsboligbogen slettes af disse delsystemer ved ændring, aflysning og sletning i overensstemmelse med bestemmelserne i tinglysningsloven og andre tinglysningsforskrifter. Ved sletning i tingbog, personbog , bilbog og andelsboligbog overføres oplysningerne til historikken for henholdsvis tingbog, personbog , bilbog og andelsboligbog. Dog overføres oplysninger om retsanmærkninger, om respektpåtegninger, om ændringer i indholdet af byrderubrikken samt oplysninger i henhold til retsplejelovens § 564, der slettes i tingbogen, ikke til historikken for tingbogen.

Stk. 2 Oplysninger fra tingbogen, der er overført til historikken for denne, slettes tidligst 5 år og senest 10 år efter overførslen fra tingbogen. Ved sletning afleveres et registereksemplar til vedkommende landsarkiv.

Stk. 3 Oplysninger, der er overført fra personbogen , bilbogen og andelsboligbogen til historikken for disse, slettes 3 år efter dokumentets endelige aflysning eller sletning. Dog slettes oplysninger vedrørende ægtepagter senest 10 år efter dokumentets endelige aflysning eller sletning. Ved sletning af oplysninger om ægtepagter afleveres oplysningerne til vedkommende landsarkiv.

§ 9

Fra systemet må udskrives de oplysninger, der i medfør af tinglysningsloven eller andre tinglysningsforskrifter kan indføres i systemet.

Stk. 2 Der kan ikke fra systemet elektronisk overføres oplysninger til andre elektroniske registre. Der kan dog ske elektronisk overførsel af oplysninger til told- og skattemyndighederne om visse anmelderes køb af ydelser ved embedet i henhold til lov om tinglysningsafgift.

Stk. 3 Reglen i stk. 2 er ikke til hinder for, at der for så vidt angår tingbogen kan ske sammenstilling via terminal med offentligt tilgængelige oplysninger fra andre offentlige systemer vedrørende fast ejendom.

Stk. 4 Udskrivning af uddata finder sted hos leverandøren eller ved de enkelte byretsembeder. Der må endvidere ske udskrivning hos enhver med terminaladgang i overensstemmelse med tinglysningslovens regler herom.

Kapitel 3 Terminaladgang uden for byretsembederne
§ 10

Adgang til den centrale del af systemet meddeles af retten i Århus efter de regler, der er fastsat i tinglysningslovens § 50 c, stk. 3 og 8.

§ 11

Retten i Århus kan tillade, at den i § 10 nævnte terminaladgang etableres igennem et særligt edb-center, som den pågældende bruger er tilsluttet.

Kapitel 4 Sikkerhedsforanstaltninger
§ 12

Det dataansvarlige byretsembede, jf. § 1, stk. 3, skal til uddybning af reglerne i dette kapitel fastsætte nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger ved embedet til uddybning af de regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 535 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for domstolene. Bestemmelserne skal navnlig omfatte organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer. Der skal endvidere fastsættes instrukser, som fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale samt anvendelse af edb-udstyr. Desuden skal der fastsættes retningslinjer for embedets tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for embedet.

Stk. 2 Der skal mellem Domstolsstyrelsen og leverandøren indgås en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at reglerne i den bekendtgørelse, som er nævnt i stk. 1, ligeledes gælder for behandlingen ved databehandleren.

§ 13

Til hver af byretsembedernes terminaler skal knyttes en fortrolig adgangskode, der skal indtastes ved enhver åbning af terminalen (log on).

Stk. 2 Kun de medarbejdere ved retterne, som af den dataansvarlige bemyndiges hertil, må have kendskab til adgangskoderne for de terminaler, som de skal betjene.

§ 14

Kun de medarbejdere ved byretterne, der er beskæftiget med registrering af tinglysningsdokumenter, må have adgang til at registrere oplysninger i systemet.

Stk. 2 De, der har bemyndigelse til registrering efter stk. 1, skal tildeles en personlig og fortrolig adgangskode, der skal indtastes ved hver åbning af terminalen med henblik på registrering (log on).

§ 15

Hos de i § 10 nævnte brugere, der har ekstern terminaladgang til systemet, må kun de ansatte, for hvem det er nødvendigt at betjene terminaler i forbindelse med udførelsen af deres arbejdsopgaver, have adgang til at rette forespørgsler til systemet.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte medarbejdere skal efter bestemmelse af retten i Århus tildeles en personlig og fortrolig adgangskode.

§ 16

Adgangskoder skal indtastes ikke-læsbart for skærmterminaler.

Stk. 2 Når der sker registrering af oplysninger i systemet eller foretages opslag via ekstern terminaladgang, skal der ved hvert brugerskift, og når en terminal forlades, træffes sådanne foranstaltninger (log off), at fornyet opkald med henblik på registrering eller opslag vil kræve indtastning af personlig og fortrolig adgangskode.

§ 17

Adgangskoder skal udskiftes mindst én gang hvert halve år.

Stk. 2 Såfremt skift af adgangskoder ikke sker automatisk, skal den dataansvarlige foranledige disse skiftet.

§ 18

Der skal hos leverandøren ske registrering (logning) af alle anvendelser af systemets centrale del. For de lokale dele af systemet sker logningen ved de enkelte byretsembeder, og denne overføres til den centrale del af systemet en gang i døgnet. Loggen skal indeholde oplysning om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den ejendom, den person eller det køretøj, som oplysningerne vedrører. Registreringen skal opbevares i mindst 6 måneder.

Stk. 2 Udskrivning af loggen for systemet kan til enhver tid rekvireres hos leverandøren af de dataansvarlige for disse dele af systemet.

§ 19

Leverandøren skal mindst én gang hver 6. måned sende en benyttelsesstatistik for den centrale del af systemet til retten i Århus.

Stk. 2 De dataansvarlige for de lokale dele skal mindst én gang hver 6. måned udskrive en benyttelsesstatistik. Den skal for hver enkelt af de i § 14 nævnte personer angive antallet af gange, hvor den pågældende i perioden har anvendt systemet.

Stk. 3 De dataansvarlige skal kontrollere, at de autoriserede personer fortsat har behov for de anvendelser, som de er autoriseret til.

Stk. 4 Såfremt en ansat som nævnt i § 15, stk. 1, ikke benytter sin adgangskode, jf. § 15, stk. 2, i 3 måneder, skal der blokeres for yderligere adgang.

§ 20

Der skal ske elektronisk registrering af alle afviste adgangsforsøg. Hvis der inden for en af de dataansvarlige fastsat periode er registreret et nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme arbejdsstation eller med samme brugeridentifikation, skal der blokeres for yderligere forsøg.

§ 21

Udskrivning fra systemets centrale del af attester, der er rekvireret via systemet, foretages af leverandøren på alle hverdage ved det embede, attesten vedrører.

Stk. 2 Udskrivning fra systemets centrale del i øvrigt må, jf. dog stk. 3, kun ske ifølge en driftsplan. Driftsplanen skal indeholde oplysning om tidspunktet for aflevering af eventuelt inddatamateriale, kørselsdag og aflevering af uddatamateriale. Disse tidspunkter fastsættes af leverandøren, der giver retten i Århus meddelelse herom, mens driftsplanen i øvrigt fastsættes af retten i Århus og leverandøren i forening.

Stk. 3 Udskrivning, der ikke sker i henhold til stk. 1 eller 2, må kun ske efter skriftlig anmodning fra retten i Århus. Leverandøren skal gøres bekendt med, hvem der ved retten er berettiget til at rekvirere og modtage udskrifter.

Kapitel 5 Videregivelse af oplysninger fra systemet
§ 22

Oplysninger fra systemet kan videregives til tredjemand i overensstemmelse med tinglysningsloven og de bestemmelser, som er fastsat i medfør af tinglysningsloven. Oplysninger om personnummer og om ejers adresse, der er beskyttet, videregives ikke.

Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002. Bekendtgørelse nr. 326 af 24. maj 1993 ophæves.