14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1272 af 27. november 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Tredjeparts tinglige rettigheder
Et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation berører ikke en kreditors eller en tredjemands rettigheder over fysiske eller immaterielle formuegoder, herunder løsøre eller fast ejendom, som tilhører forsikringsselskabet, og som på tidspunktet for rekonstruktionens, konkursens, tvangsopløsningens eller likvidationens indledning befinder sig eller er noteret i et offentligt register på en anden medlemsstats område og kan gøres gældende overfor tredjemand.

•••

Stk. 2 Tredjemands rettigheder efter stk. 1 omfatter mindst:

  • 1) Retten til at realisere aktivet eller lade det realisere og til at lade sig fyldestgøre af provenuet eller udbyttet heraf, navnlig ved pant, herunder pant i fast ejendom.

  • 2) Eneretten til at inddrive en fordring, navnlig en ret sikret ved pant i fordringen eller ved overdragelse til sikkerhed.

  • 3) Retten til at forlange aktivet udleveret eller kræve erstatning af enhver, som besidder eller anvender det mod rettighedshaverens vilje.

  • 4) Retten til at oppebære afkastet af et aktiv.

•••
profile photo
Profilside