Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1272 af 27. november 2017

I medfør af § 242 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 44 af 19. januar 2015 om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for forsikringsselskaber.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for genforsikringsvirksomhed.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Likvidation: En kollektiv procedure, som medfører, at et forsikringsselskabs aktiver realiseres, og at provenuet heraf i givet fald udloddes blandt kreditorerne, selskabsdeltagerne eller medlemmerne, og som nødvendigvis indebærer en eller anden form for indgriben fra de kompetente myndigheder, herunder afslutning af den kollektive procedure med en tvangsakkord eller en anden tilsvarende foranstaltning, uanset om den er baseret på insolvens, og uanset om den er frivillig eller tvungen.

 • 2) Likvidator: En person eller ethvert organ, som er udpeget med henblik på at administrere et forsikringsselskabs likvidation.

 • 3) Saneringsforanstaltninger: Foranstaltninger, som indebærer indgriben fra de kompetente myndigheders side, som har til formål at bevare eller genoprette et forsikringsselskabs finansielle situation, og som berører andre parters end selve forsikringsselskabets bestående rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, foranstaltninger, som indebærer mulighed for betalingsstandsning, udsættelse af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger eller nedbringelse af fordringerne.

 • 4) Administrator: Enhver person eller ethvert organ, som er udpeget med henblik på at administrere saneringsforanstaltninger.

 • 5) Forsikringskrav: Et beløb, som et forsikringsselskab skylder forsikrede, forsikringstagere, begunstigede eller enhver skadelidt, der har mulighed for at rejse krav direkte mod forsikringsselskabet, og som følger af en forsikringsaftale eller en transaktion i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, herunder et beløb, som er hensat til disse personer, når det skyldige beløb ikke kan opgøres på grund af ukendte faktorer.

Stk. 2 Det beløb, som et forsikringsselskab skylder som følge af, at forsikringsaftalen eller transaktionen ikke er blevet indgået eller er blevet annulleret inden indledningen af likvidationen, betragtes også som et forsikringskrav, jf. stk. 1, nr. 5.

Stk. 3 For filialer af forsikringsselskaber beliggende i et land uden for Den Europæiske Union forstås ved hjemland den medlemsstat inden for Unionen, hvor filialen har fået tilladelse i overensstemmelse med bekendtgørelser om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber.

Kapitel 2 Lovvalg
§ 3

Et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation gennemføres efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller i det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor forsikringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, medmindre andet er fastsat i kapitel 4.

§ 4

Begæring om rekonstruktion eller konkurs samt anmodning om tvangsopløsning af et forsikringsselskab skal indgives til en skifteret her i landet i overensstemmelse med konkursloven.

§ 5

Afgørelser om saneringsforanstaltninger mod eller likvidation af forsikringsselskaber fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har bindende virkning og kan fuldbyrdes her i landet, såfremt de har sådanne virkninger i det land, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 2 Administrator eller likvidator er bemyndiget til at udøve samme beføjelser, som tilkommer dem efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, hvor de er udpeget, jf. dog stk. 3. Udøvelsen af disse beføjelser skal ske under iagttagelse af dansk lovgivning.

Stk. 3 Administrator eller likvidators beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler, eksempelvis pålæg af oplysningspligt eller adgang til at kræve at måtte undersøge forretningslokaler m.v., samt ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

Kapitel 3 Offentliggørelse
§ 6

Ved indledning af rekonstruktionsbehandling, afsigelse af konkursdekret eller beslutning om tvangsopløsning skal skifteretten sørge for, at afgørelsen herom snarest muligt offentliggøres ved et uddrag af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Ved afgørelse om likvidation skal likvidator sørge for, at et uddrag af afgørelsen offentliggøres.

Stk. 2 Uddraget af afgørelsen skal som minimum indeholde oplysning om følgende:

 • 1) Retsgrundlaget for afgørelsen.

 • 2) Hvilken myndighed der har truffet afgørelsen.

 • 3) Navn og adresse for rekonstruktører, kuratorer eller likvidator.

Stk. 3 Offentliggørelsen skal finde sted på dansk.

Stk. 4 Rekonstruktionen, konkursen, tvangsopløsningen eller likvidationen træder i kraft uanset om offentliggørelsen finder sted.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, når det udelukkende er rettigheder tilhørende forsikringsselskabets aktionærer, medlemmer eller ansatte, der er berørt, medmindre andet er fastsat i den lovgivning, der finder anvendelse.

Kapitel 4 Rekonstruktører, kuratorer og likvidatorer
§ 7

Beskikkelse af rekonstruktører, udpegning af kuratorer eller udpegning af likvidatorer dokumenteres ved en bekræftet genpart af den afgørelse, hvorved rekonstruktørerne, kuratorerne eller likvidatorerne er udpeget, eller ved enhver anden attest udstedt af skifteretten.

Stk. 2 Det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor rekonstruktørerne, kuratorerne eller likvidatorerne ønsker at handle, kan forlange en oversættelse af genparten til det eller et af de officielle sprog i det pågældende land.

Stk. 3 Rekonstruktørerne, kuratorerne eller likvidatorerne er bemyndiget til at udøve samme beføjelser, som tilkommer dem her i landet, i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, jf. dog stk. 3. Udøvelsen af disse beføjelser skal ske under iagttagelse af lovgivningen i de lande, på hvis område beføjelserne ønskes udøvet.

Stk. 4 Rekonstruktørernes, kuratorernes eller likvidatorernes beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler samt ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

Kapitel 5 Notering i tingbogen
§ 8

Rekonstruktørerne, kuratorerne eller likvidatorerne skal sørge for at få en rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation noteret i tingbogen, handelsregisteret og ethvert andet relevant offentligt register, der føres i andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Kapitel 6 Underretning og anmeldelse af fordringer
Underretning af tilsynsmyndigheder
§ 9

Ved indledning af rekonstruktionsbehandling, når der afsiges konkursdekret eller når der træffes beslutning om tvangsopløsning af et forsikringsselskab, og selskabet har filialer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet.

Stk. 2 Finanstilsynet underretter tilsynsmyndighederne i de lande inden for Den Europæiske Union eller de lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor forsikringsselskabet har filialer, om enhver underretning fra skifteretten, jf. stk. 1, samt om de mulige konkrete følger heraf. Finanstilsynet underretter desuden tilsynsmyndighederne om enhver afgørelse om likvidation samt om de mulige følger heraf.

Underretning af kendte kreditorer
§ 10

Når en rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation er indledt, skal rekonstruktørerne, kuratorerne eller likvidatorerne straks og individuelt skriftligt underrette de kendte kreditorer, som har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, herom.

Stk. 2 Underretningen efter stk. 1 skal navnlig indeholde oplysninger om følgende:

 • 1) Frister.

 • 2) Sanktioner, hvis fristerne ikke overholdes.

 • 3) Hvortil fordringer skal anmeldes.

 • 4) Om kreditorer med privilegerede krav, separatiststilling eller anden fortrinsret skal anmelde deres fordringer.

 • 5) Når det drejer sig om forsikringskrav, de generelle følger for forsikringsaftalerne, herunder især, på hvilken dato disse ophører med at have virkning, samt om de forsikredes rettigheder og pligter i henhold til forsikringsaftalen.

Stk. 3 Underretningen efter stk. 1 skal ske på dansk. Hvis en kendt kreditor har et forsikringskrav, skal underretningen dog gives på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kreditor har sin sædvanlige bopæl, sit hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted.

Stk. 4 Ved underretningen skal en formular med følgende overskrift på alle Den Europæiske Unions officielle sprog anvendes: ”Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes. ”

§ 11

Ved tvangsopløsning eller likvidation skal likvidator regelmæssigt og i en passende form underrette kreditorerne om likvidationens forløb.

Stk. 2 Tilsynsmyndighederne i lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan anmode likvidator om at blive underrettet i overensstemmelse med stk. 1.

Anmeldelse af fordringer
§ 12

Kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at anmelde deres fordringer.

Stk. 2 Fordringer fra kreditorer nævnt i stk. 1 skal behandles på samme måde og med samme rang som tilsvarende fordringer, der kan anmeldes af kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted her i landet.

Stk. 3 Kreditor skal sende en genpart af eventuel dokumentation for fordringen og anføre:

 • 1) Fordringens art og størrelse.

 • 2) Hvornår fordringen er opstået.

 • 3) Om kreditor påberåber sig, at der er tale om en privilegeret fordring, en separatiststilling eller anden fortrinsret.

 • 4) Hvilke formuegenstande en eventuel sikkerhed omfatter.

Stk. 4 Anmeldelse af fordringer efter stk. 1 kan finde sted på det eller et af de officielle sprog i det land, hvor kreditor har sin sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted. Anmeldelsen skal dog være forsynet med overskriften ”Anmeldelse af fordring” på dansk.

Kapitel 7 Virkninger af et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation
Visse aftaler og rettigheder
§ 13

Virkningerne af et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation afgøres efter følgende lovgivning:

 • 1) Arbejdsaftaler og arbejdsforhold afgøres efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller i det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som finder anvendelse på arbejdsaftalen eller arbejdsforholdet.

 • 2) Aftaler, der giver brugs- eller købsret til fast ejendom, afgøres efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller i det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor den faste ejendom er beliggende.

 • 3) Rettighederne over fast ejendom, et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, afgøres efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller i det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor registeret føres.

Tredjeparts tinglige rettigheder
§ 14

Et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation berører ikke en kreditors eller en tredjemands rettigheder over fysiske eller immaterielle formuegoder, herunder løsøre eller fast ejendom, som tilhører forsikringsselskabet, og som på tidspunktet for rekonstruktionens, konkursens, tvangsopløsningens eller likvidationens indledning befinder sig eller er noteret i et offentligt register på en anden medlemsstats område og kan gøres gældende overfor tredjemand.

Stk. 2 Tredjemands rettigheder efter stk. 1 omfatter mindst:

 • 1) Retten til at realisere aktivet eller lade det realisere og til at lade sig fyldestgøre af provenuet eller udbyttet heraf, navnlig ved pant, herunder pant i fast ejendom.

 • 2) Eneretten til at inddrive en fordring, navnlig en ret sikret ved pant i fordringen eller ved overdragelse til sikkerhed.

 • 3) Retten til at forlange aktivet udleveret eller kræve erstatning af enhver, som besidder eller anvender det mod rettighedshaverens vilje.

 • 4) Retten til at oppebære afkastet af et aktiv.

Ejendomsforbehold
§ 15

Et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation berører ikke sælgers rettigheder i henhold til et ejendomsforbehold, når den genstand, hvori der er taget ejendomsforbehold, på tidspunktet for rekonstruktionens, konkursens, tvangsopløsningens eller likvidationens indledning befinder sig i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, end det, hvor rekonstruktionen, konkursen, tvangsopløsningen eller likvidationen er indledt.

Stk. 2 Et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation berettiger ikke til ophævelse eller annullering af salg af et aktiv, der er leveret, og forhindrer ikke køberen i at erhverve ejendomsretten til aktivet, når dette på tidspunktet for rekonstruktionens, konkursens, tvangsopløsningens eller likvidationens indledning befinder sig i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, end det, hvor rekonstruktionen, konkursen, tvangsopløsningen eller likvidationen er indledt.

Modregning
§ 16

Et forsikringsselskabs rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation berører ikke en kreditors ret til at kræve sin fordring modregnet i forsikringsselskabets fordring, når den lovgivning, der gælder for selskabets fordring, tillader en sådan modregning.

Regulerede markeder
§ 17

Uanset § 14 afgøres virkningerne af en rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation for de rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis tilkommer og påhviler deltagerne i et reguleret marked, udelukkende efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller i det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis lovgivning finder anvendelse på det pågældende marked.

Handlinger som kan skade kreditorerne
§ 18

Uanset §§ 14-17 kan der anlægges søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige kreditorer.

§ 19

Nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige kreditorer, skal ikke afgøres efter dansk ret, når den, der har nydt godt af retshandlen kan godtgøre

 • 1) at retshandlen er omfattet af lovgivningen i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og

 • 2) at denne lovgivning på ingen måde giver mulighed for at anfægte retshandlen i det pågældende tilfælde.

Beskyttelse af erhvervende tredjepart
§ 20

Når et forsikringsselskab afhænder bestemte aktiver efter indledningen af rekonstruktionsbehandling, afsigelse af konkursdekret eller afgørelse om tvangsopløsning eller likvidation, finder følgende lovgivning anvendelse:

 • 1) Ved fast ejendom: lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor den faste ejendom er beliggende.

 • 2) Ved skibe eller luftfartøjer, som kræves noteret i et offentligt register: lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor registeret føres.

 • 3) Ved værdipapirer eller andre papirer, hvis eksistens eller overførsel forudsætter notering i et register eller på en konto, der er reguleret ved lov, eller som er placeret i en værdipapircentral: lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor registeret, kontoen eller værdipapircentralen føres eller administreres.

Verserende retssager
§ 21

Virkningerne af rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation for en verserende retssag om et aktiv eller en rettighed, der indgår i bomassen, afgøres efter lovgivningen i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor retssagen verserer.

Kapitel 8 Filialer af tredjelandsforsikringsselskaber
§ 22

Filialer af forsikringsselskaber beliggende i et land uden for Den Europæiske Union skal behandles individuelt ved anvendelsen af denne bekendtgørelse uanset om forsikringsselskabet har filialer i flere lande inden for Den Europæiske Union.

Kapitel 9 Ikrafttræden
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 792 af 16. august 2005 om lovvalg m.v. ved forsikringsselskabers betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs ophæves.