Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 847 af 14. juni 2022

I medfør af § 11, § 16, stk. 3, § 19, stk. 2, og § 20 i lov om visse naturskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. april 2018, som ændret ved lov nr. 2596 af 28. december 2021, og efter drøftelse og forhandling med miljøministeren og efter forhandling med Naturskaderådet fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og definitioner
§ 1

Naturskaderådet kan efter reglerne i denne bekendtgørelse yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald, jf. lov om visse naturskader kapitel 1.

§ 2

Ved robust skov forstås i denne bekendtgørelse skov,

 • 1) som gennem strukturer, træartssammensætning og bæredygtig skovdrift er dyrket til at modstå høje vindstyrker, og

 • 2) som indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter.

Stk. 2 Naturskaderådet fastsætter, hvilke træarter der er hjemmehørende og robuste.

§ 3

Ved en skov forstås i denne bekendtgørelse et topografisk velafgrænset skovareal.

Stk. 2 Hvis skoven er opdelt i parceller med hver sin ejer, er den enkelte ejers del af skoven at betragte som en skov.

Stk. 3 Ved en bevoksning forstås i denne bekendtgørelse en ensartet behandlingsenhed inden for en skov.

Stk. 4 Ved en stormfældet løvtræsbevoksning forstås en bevoksning, der inden stormfaldet havde løvtræer som sin hovedtræart.

Kapitel 2 Basisforsikring og tilskudsberettigede
§ 4

Tilskud ydes til private ejere af fredskov, som har en basisforsikring mod stormfald for den skov, hvori det areal, der søges om tilskud til, er beliggende.

Stk. 2 Arealet skal senest på tidspunktet for første udbetaling af tilskud være pålagt fredskovspligt efter skovlovens § 3.

§ 5

Det areal, der ydes tilskud til, skal have været dækket af en basisforsikring i en ubrudt periode fra 31. august 2001.

Stk. 2 Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan en skov kun blive omfattet af reglerne om tilskud i forbindelse med ejerskifte, jf. lov om visse naturskader § 11, stk. 2, såfremt erhververen af skoven tegner en basisforsikring senest 6 måneder efter den i skødet anførte overtagelsesdato, og skoven derefter i en ubrudt periode har været dækket af en basisforsikring.

Stk. 3 Skovarealer, der nytilplantes efter 31. august 2001, jf. lov om visse naturskader § 11, stk. 2 og 3, kan endvidere blive omfattet af reglerne om tilskud, såfremt disse skovarealer tilmeldes en basisforsikring senest 5 år fra gentilplantningens påbegyndelse, og skovearealet derefter i en ubrudt periode har været dækket af en basisforsikring.

Stk. 4 Overfører forsikringstageren basisforsikringen fra et forsikringsselskab til et andet forsikringsselskab, ophører det afgivende forsikringsselskabs forsikringspligt først, når det fra det modtagende forsikringsselskab modtager skriftlig meddelelse om, at basisforsikringen er overtaget.

Stk. 5 Opsiger forsikringstageren basisforsikringen giver forsikringsselskabet straks meddelelse herom til Naturskaderådet.

Stk. 6 Naturskaderådet kan anmode et forsikringsselskab om at modtage udskrift over forsikringsselskabets forsikringstagere af basisforsikring.

Kapitel 3 Tilskud
§ 6

Naturskaderådet yder efter ansøgning tilskud til fladefald på mindst 0,5 ha for den enkelte skov. I opgørelsen af stormfaldet kan medtages alt fladefald, der er sket inden for fristen for anmeldelse af stormfaldet, jf. lov om visse naturskader § 16, stk. 2.

Stk. 2 Der ydes tilskud til gentilplantning. Tilskud til gentilplantning ydes i form af grundtilskud og særlige tillæg.

Stk. 3 Grundtilskud ydes til gentilplantning, når

 • 1) plantetallet udgør mindst 4.000 stk. pr. ha for løvtræbevoksninger, og mindst 3.500 stk. pr. ha for nåletræsbevoksninger,

 • 2) den enkelte bevoksning indeholder mindst 2 træarter, hvor hver enkelt træart indgår med mindst 20 % i den enkelte bevoksning, og

 • 3) den enkelte nåletræsbevoksning indeholder mindst 50 % robuste træarter.

Stk. 4 Stormfældede løvtræsbevoksninger, hvortil der ydes tilskud, skal gentilplantes med mindst 80 % robuste løvtræarter eksklusiv birk, rødel og bævreasp.

Stk. 5 Særlige tillæg ydes til

 • 1) etablering af kulturhegn,

 • 2) etablering af løvskovbryn,

 • 3) ekstra omkostninger ved gentilplantning med mindst 80 % robuste træarter,

 • 4) ekstra omkostninger ved gentilplantning med mindst 80 % robuste løvtræarter, dog ikke birk, rødel og bævreasp,

 • 5) ekstra omkostninger ved kulturetablering uden brug af pesticider, dog kun hvis arealet ikke dybdepløjes,

 • 6) ekstra omkostninger ved oprydning og gentilplantning som skyldes særlige hensyn til fortidsminder og

 • 7) ekstra omkostninger ved plantning af 500 ekstra planter pr. ha.

Stk. 6 Særlige tillæg til gentilplantning efter stk. 4, ydes kun, hvis der også ydes grundtilskud efter stk. 3.

Stk. 7 Minimumskravet til plantetal skal opfyldes på bevoksningens bruttoareal, hvori nordmannsgran og nobilis ikke medregnes. Naturlig opvækst kan indgå med op til 10 % af plantetallet i den enkelte bevoksning.

Stk. 8 Minimumskrav til andelen af robuste træarter beregnes af bevoksningens faktiske plantetal.

Stk. 9 Der skal i forbindelse med ydre rande etableres løvskovbryn af mindst 20 meters bredde i skovens nord- og vestkant, og mindst 10 meters bredde ved de øvrige kanter. Ved løvskovbryn forstås bevoksninger af løvtræ og buske. Sammensætningen af løvskovbryn fastsættes af Naturskaderådet.

Stk. 10 Hvis der ydes tilskud til gentilplantning, ydes der også tilskud til oprydning. Ved oprydning forstås oparbejdning og fjernelse af det stormfældede træ.

Stk. 11 Ud over tilskud til gentilplantning og oprydning ydes der tilskud til tilplantningsplaner, jf. § 12.

Stk. 12 Tilskud til et stormfældet areal kan ydes uanset om oprydning og gentilplantning på arealet er påbegyndt eller gennemført.

Stk. 13 Tilskud kan ydes i begrænset omfang til afretning af kanter i stående stormskadede bevoksninger i umiddelbar tilknytning til arealer med fladefald.

Stk. 14 Ved plantning skal anvendes træarter og provenienser, som efter Miljøstyrelsens vurdering er egnede på lokaliteten.

§ 7

Overstiger det samlede tilskudsareal i en skov 5 ha, er det en betingelse for ydelse af gentilplantningstilskud, at mindst 10 % af tilskudsarealet tilplantes med 80 % robuste løvtræbevoksninger.

Stk. 2 Betingelsen i stk. 1, samt kravet om en væsentlig andel hjemmehørende arter, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, skal være opfyldt ved indberetning om gentilplantning til Miljøstyrelsen.

§ 8

Frem til 5 år efter sidste udbetaling af tilskuddet må robuste bevoksninger med tilskud ikke aktivt erstattes med mindre robuste bevoksninger.

§ 9

Naturskaderådet fastsætter efter udtalelse fra Miljøministeriet tilskudssatserne i forbindelse med hver enkelt stormfaldshændelse og i øvrigt efter behov.

Kapitel 4 Anmeldelse, ansøgningens indhold og udbetaling af tilskud m.v.
§ 10

Når Naturskaderådet har besluttet, at et stormfald er omfattet af § 2 i lov om visse naturskader, annoncerer Naturskaderådet i dagspressen, på Naturskaderådets hjemmeside, i skovbrugsblade o. lign. herom med angivelse af de frister, som Naturskaderådet fastsætter for indsendelse af anmeldelse til forsikringsselskaberne og ansøgning om tilskud.

§ 11

Naturskaderådet fastsætter fristen for anmeldelse af stormfald til det forsikringsselskab, hvor skovejeren har tegnet basisforsikring.

Stk. 2 Skadeanmeldelsen skal ske på en anmeldelsesformular, som godkendes af Naturskaderådet og findes på Naturskaderådets hjemmeside.

Stk. 3 Skadeanmeldelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn, adresse, ejendomsnummer og administrationsadresse.

 • 2) Kommune, skovens matrikelbetegnelse og evt. lokalt stednavn/skovens navn.

 • 3) Skovens størrelse og estimeret omfang af stormfaldet.

 • 4) Oplysninger om servitutter og tidligere tilskud.

 • 5) Ejers signatur og dato.

Stk. 4 Forsikringsselskabet videresender uden ugrundet ophold en kopi af skadeanmeldelsen med eventuelle bemærkninger til Naturskaderådet.

§ 12

Ansøgning om tilskud sendes til Miljøstyrelsen inden udløbet af den af Naturskaderådet fastsatte frist, jf. § 16, stk. 2 i lov om visse naturskader. Det er en forudsætning for Miljøstyrelsens behandling af en ansøgning om tilskud, at der er indsendt en skadeanmeldelse til det forsikringsselskab, hvor skovejeren har tegnet basisforsikring, jf. § 11.

Stk. 2 Ansøgningen skal indsendes på en digital ansøgningsformular, der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal være vedlagt et oversigtskort efter Miljøstyrelsens nærmere anvisning. Der indsendes en ansøgningsformular for hver skov, hvortil der ønskes tilskud.

Stk. 3 Ansøgning om tilskud skal være vedlagt en tilplantningsplan, som godkendes af Miljøstyrelsen. I tilplantningsplanen skal der oplyses om:

 • 1) Skovens størrelse samt størrelse og beliggenhed af de arealer, der er ramt af fladefald.

 • 2) Fremtidige træarter, blandingsforhold og plantetal pr. ha for hver enkelt bevoksning.

 • 3) Hvordan gentilplantningen i øvrigt sikrer en fremtidig mere robust skov.

Stk. 4 Miljøstyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger, som skønnes nødvendige for at sikre robust skov i en gentilplantning.

Stk. 5 Tilplantningsplanen skal være vedlagt et korresponderende kort i passende målestok.

Stk. 6 En gentilplantning kan opdeles i højst 3 etaper. Den enkelte etape skal overstige 10 ha. Ønskes en gentilplantning opdelt i etaper, skal dette fremgå af tilplantningsplanen.

Stk. 7 I særlige tilfælde kan Naturskaderådet dispensere fra den i stk. 1 fastsatte frist. Naturskaderådet kan ligeledes i særlige tilfælde beslutte at behandle en ansøgning om tilskud, selvom fristen for anmeldelse til forsikringsselskabet ikke er overholdt.

§ 13

Miljøstyrelsen afgiver indstilling til Naturskaderådet om tildeling af tilskud.

§ 14

Naturskaderådet træffer afgørelse om tildeling af tilskud.

Stk. 2 Naturskaderådet kan, når særlige forhold taler derfor, ved sin afgørelse tillade mindre fravigelser af § 6, stk. 3, nr. 1-2, stk. 4, nr. 2, stk. 8 samt § 7, stk. 1.

Stk. 3 Miljøstyrelsen udbetaler for Naturskaderådet oprydningstilskuddet samtidig med gentilplantningstilskuddet på baggrund af indberettet gentilplantning.

Stk. 4 Udbetaling af tilskud kan højst ske en gang pr. kalenderår.

Stk. 5 Udbetaling af tilskud sker til ansøgers NemKonto.

§ 15

Indberetninger om gennemførelse af foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse, sendes til Miljøstyrelsen inden for en frist, der fastsættes af Naturskaderådet. Sidste indberetning om gentilplantning skal ske senest 3 år efter tilsagnets dato, dog 5 år, hvis tilskudsarealet samlet overstiger 100 ha.

Stk. 2 Tilsagn om endnu ikke udbetalte tilskud bortfalder, hvis fristen for indberetning ikke overholdes.

Stk. 3 Naturskaderådet kan i særlige tilfælde dispensere fra de fastsatte frister for indberetninger.

§ 16

Naturskaderådet udgiver en vejledning om tilskudsordningen.

Kapitel 5 Tilsyn og tilbagebetaling m.v.
§ 17

Tilsynet med overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser om tilskud føres af Miljøstyrelsen.

§ 18

Naturskaderådet kan i de i lov om visse naturskader § 19, stk. 1, anførte tilfælde kræve udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt med tillæg af renter.

Stk. 2 Træffer Naturskaderådet afgørelse om tilbagebetaling efter § 19 i lov om visse naturskader, anses det krævede beløb som forfaldent på datoen for modtagelse af afgørelsen, fra hvilken dag beløbet forrentes i overensstemmelse med renteloven.

§ 19

En ansøger kan udelukkes fra at modtage tilskud efter denne bekendtgørelse, hvis ansøger ved forsæt eller grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af tilskud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Udelukkelse sker for det pågældende stormfald, hvis der er tale om grov uagtsomhed, mens udelukkelse også sker for det følgende stormfald, hvis urigtige oplysninger er afgivet med forsæt.

§ 20

Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lov om visse naturskader § 30.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 773 af 11. juni 2018 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald ophæves.