14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 296 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd

Kapitel 3

Behandling og afgørelse af sagerne

§8 Adoptionssamrådet træffer afgørelse i møder.

Stk. 2 Formanden kan dog i særlige tilfælde beslutte, at sagen kan behandles på skriftligt grundlag, ved telefonmøde el.lign.

§9 Adoptionssamrådet er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt.

Stk. 2 Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3 Akterne i de konkrete sager, der behandles af adoptionssamrådet, skal være til rådighed for adoptionssamrådets medlemmer i god tid inden mødet. I helt særlige tilfælde er det tilstrækkeligt, at akterne foreligger på mødet.

§10 Adoptionssamrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Sekretariatets medarbejdere kan efter formandens bestemmelse deltage som sekretær i et møde i adoptionssamrådet.

§11 For hver sag føres en protokol, hvori angives

  • 1) adoptionssamrådets beslutning i sagen og

  • 2) adoptionssamrådets begrundelse for beslutningen samt de enkelte medlemmers standpunkter, hvis der har været uenighed.

§12 Adoptionssamrådets afgørelse meddeles ansøgeren med angivelse af, hvilke medlemmer der har deltaget i sagens behandling.

profile photo
Profilside