Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 296 af 20. marts 2019

I medfør af § 25, nr. 1 og 2, og § 25 a, stk. 5, 2. pkt., i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 3. august 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Adoptionssamrådets organisation og kompetence
§ 1

Et adoptionssamråd består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge, jf. lovens § 25 a, stk. 3.

Stk. 2 Medlemmerne og stedfortræderne for dem beskikkes af børne- og socialministeren for indtil 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted. En beskikkelse udløber ved udgangen af den måned, hvori den beskikkede fylder 70 år.

Stk. 3 Det juridiske medlem er formand for adoptionssamrådet og skal være medarbejder i Familieretshuset. En stedfortræder for det juridiske medlem skal ligeledes være medarbejder i Familieretshuset. Er et af de øvrige medlemmer også medarbejder i Familieretshuset, må vedkommende ikke i sit daglige arbejde være beskæftiget med adoptionsområdet. Vedkommende må heller ikke have det juridiske medlem eller dennes stedfortræder som chef eller have samme chef som det juridiske medlem eller dennes stedfortræder. Højst to af adoptionssamrådets medlemmer må være medarbejdere i Familieretshuset.

§ 2

Adoptionssamrådets væsentligste opgaver er:

Stk. 2 Et adoptionssamråds afgørelse kan inden 6 måneder indbringes for Adoptionsnævnet, jf. lovens § 25 b, stk. 3.

§ 3

Formanden tilrettelægger adoptionssamrådets arbejde.

Kapitel 2 Adoptionssamrådets sekretariat
§ 4

Familieretshuset stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådet.

§ 5

Sekretariatet forbereder sagen til behandling i adoptionssamrådet og oplyser sagen i tilstrækkeligt omfang.

Stk. 2 Sekretariatet skal indhente de oplysninger og iværksætte de specialundersøgelser, som adoptionssamrådet beslutter.

Stk. 3 Til brug for adoptionssamrådets behandling af en konkret sag udarbejder sekretariatet en indstilling til afgørelse og vedlægger sagens akter.

§ 6

Adoptionssamrådet træffer i fase 1 afgørelse om, hvorvidt undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis Familieretshuset vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser i §§ 25-27 i bekendtgørelse om adoption, træffer Familieretshuset afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden at forelægge sagen for adoptionssamrådet.

§ 7

Familieretshuset træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse som adoptant, når ansøgeren skriftligt har anmodet om at få sagen henlagt.

Kapitel 3 Behandling og afgørelse af sagerne
§ 8

Adoptionssamrådet træffer afgørelse i møder.

Stk. 2 Formanden kan dog i særlige tilfælde beslutte, at sagen kan behandles på skriftligt grundlag, ved telefonmøde el.lign.

§ 9

Adoptionssamrådet er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt.

Stk. 2 Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3 Akterne i de konkrete sager, der behandles af adoptionssamrådet, skal være til rådighed for adoptionssamrådets medlemmer i god tid inden mødet. I helt særlige tilfælde er det tilstrækkeligt, at akterne foreligger på mødet.

§ 10

Adoptionssamrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Sekretariatets medarbejdere kan efter formandens bestemmelse deltage som sekretær i et møde i adoptionssamrådet.

§ 11

For hver sag føres en protokol, hvori angives

  • 1) adoptionssamrådets beslutning i sagen og

  • 2) adoptionssamrådets begrundelse for beslutningen samt de enkelte medlemmers standpunkter, hvis der har været uenighed.

§ 12

Adoptionssamrådets afgørelse meddeles ansøgeren med angivelse af, hvilke medlemmer der har deltaget i sagens behandling.

Kapitel 4 Tavshedspligt
§ 13

Adoptionssamrådets medlemmer er undergivet straffelovens og forvaltningslovens almindelige regler om tavshedspligt.

Stk. 2 Medlemmerne drager omsorg for, at materiale, der er modtaget i forbindelse med arbejdet i adoptionssamrådet, ikke kommer udenforstående i hænde. Medlemmet skal ved fratræden tilbagegive fortroligt materiale, som den pågældende er i besiddelse af.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1865 af 23. december 2015 om forretningsorden for et adoptionssamråd ophæves.