14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Revisorkommissionen Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 655 af 26. June 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Revisorkommissionen

Kapitel 2

Tilrettelæggelsen af kommissionens arbejde

§3 Formanden tilrettelægger Revisorkommissionens arbejde og leder forhandlingerne på kommissionens møder. Formanden kan bestemme, at sager skal behandles skriftligt.

Stk. 2 Formanden påser, at de sager, der forelægges for kommissionen, fremmes med tilbørlig hurtighed.

§4 Tid og sted for kommissionens møder fastsættes af formanden, der drager omsorg for mødernes indkaldelse. Indkaldelse sker så vidt muligt med mindst en uges varsel og med angivelse af, hvilke sager der kommer til behandling på mødet.

Stk. 2 Medlemmer, der er forhindret i at give møde, skal give meddelelse herom.

Stk. 3 For at beslutning kan træffes, skal mindst 6 medlemmer være til stede, hvoraf mindst halvdelen skal bestå af formanden, de forretningskyndige eller de særligt sagkyndige.

Stk. 4 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5 Formanden drager omsorg for, at der føres referat fra møderne, og at kommissionens beslutninger udføres. Formanden underskriver på kommissionens vegne. Eventuelle mindretal kan begære deres bemærkninger anført i kommissionens indstillinger eller udtalelser.

§6 Kommissionens sekretariatsforretninger varetages af et sekretariat med adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

profile photo
Profilside