14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 29. april 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

I medfør af § 43, stk. 4, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Repræsentantskabets formål og opgaver

§1 Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at vælge 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

Stk. 2 Repræsentantskabet orienteres endvidere om rådet og om dettes arbejde og om emner af betydning for flygtninge og indvandrere på et årligt møde.

Kapitel 2

Repræsentantskabets sammensætning og konstitution

§2 Repræsentantskabet består af de af integrationsrådene i medfør af integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt., valgte medlemmer og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen i kommuner uden integrationsråd i medfør af integrationslovens § 43, stk. 2, 2. pkt., jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

§3 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold indkalder senest 14 dage før mødets afholdelse til konstituerende repræsentantskabsmøde senest den 1. juni i året efter det år, hvori valg til kommunalbestyrelsen afholdes.

Kapitel 3

Repræsentantskabets virksomhed

§4 Rådet for Etniske Minoriteter indkalder til møde i repræsentantskabet en gang årligt.

Stk. 2 Rådet for Etniske Minoriteter kan indkalde repræsentantskabet til ekstraordinære møder, hvis der er særligt behov for drøftelse af emner af betydning for flygtninge og indvandrere.

§5 Indkaldelse til møder i repræsentantskabet sker senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2 Rådet for Etniske Minoriteter udarbejder til brug for møder i repræsentantskabet en fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer samt stedfortræderne herfor. Fortegnelsen udsendes sammen med indkaldelsen.

§6 Rådet for Etniske Minoriteter udarbejder forslag til dagsorden for repræsentantskabets møder.

Stk. 2 Et medlem af repræsentantskabet kan få optaget en sag på dagsordenen ved skriftlig henvendelse til Rådet for Etniske Minoriteter senest 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3 Rådet for Etniske Minoriteter udsender dagsorden og de relevante bilag senest syv dage før mødets afholdelse.

§7 Repræsentantskabets møder ledes af en af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udpeget mødeleder, jf. integrationslovens § 43, stk. 3.

§8 Kan et repræsentantskabsmedlem ikke deltage i et møde, deltager suppleanten.

Stk. 2 Det påhviler det repræsentantskabsmedlem, der ikke kan deltage i et møde, at anmode suppleanten om at deltage i mødet i medlemmets sted. Det påhviler endvidere repræsentantskabsmedlemmet at underrette repræsentantskabets sekretariat, jf. § 10, om, at suppleanten er indkaldt. Det påhviler herefter suppleanten at underrette sekretariatet, hvis vedkommende ikke kan deltage i mødet.

§9 Repræsentantskabets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Formanden for Rådet for Etniske Minoriteter kan beslutte, at andre personer end repræsentantskabets medlemmer kan deltage i et møde i repræsentantskabet i det omfang, der er behov herfor.

Kapitel 4

Sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet

§10 Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet.

Kapitel 5

Økonomiske forhold vedrørende repræsentantskabets virksomhed

§11 Repræsentantskabets medlemmer modtager i forbindelse med deltagelse i møder i repræsentantskabet eller i udvalg, hvori de deltager efter anmodning fra Rådet for Etniske Minoriteter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold afgør, om erstatningskravet er berettiget.

Stk. 2 I forbindelse med deltagelse i møder i repræsentantskabet eller i udvalg, hvori repræsentantskabets medlemmer deltager efter anmodning fra Rådet for Etniske Minoriteter, ydes medlemmerne godtgørelse for udgifter efter bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om Tjenesterejseaftalen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§12 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. maj 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 100 af 20. februar 2006 om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

profile photo
Profilside