14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 426 af 29. april 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter

I medfør af § 44, stk. 6, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Rådets formål og opgaver

§1 Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at rådgive ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere.

Stk. 2 Med henblik på varetagelse af rådets opgaver skal rådet holde sig orienteret om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere, herunder om den kommunale integrationsindsats.

Stk. 3 Rådet kan af egen drift eller efter anmodning undersøge forhold, der falder inden for rådets formål, samt foreslå foranstaltninger til ændring af sådanne forhold. Rådet kan i forbindelse hermed anmode om oplysninger hos statslige institutioner om, hvilke tiltag, der er foretaget eller påtænkes foretaget i spørgsmål vedrørende etniske minoriteter.

Stk. 4 Rådet kan ikke udtale sig om enkeltsager. Rådet kan dog udtale sig om principielle spørgsmål på baggrund af enkeltsager.

Stk. 5 Rådet kan afgive udtalelser og lignende til offentlige myndigheder og andre om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere.

Stk. 6 Rådet kan holde møder med beslutningstagere, myndigheder, interessegrupper, medier og organisationer, herunder minoritetsorganisationer.

Kapitel 2

Rådets sammensætning og konstitution

§2 Rådet består af 14 medlemmer. Heraf er fem medlemmer valgt af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 2. pkt. Fire medlemmer udpeges af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 4. pkt. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger herudover 5 medlemmer til rådet, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 5. pkt.

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger en formand blandt de fem medlemmer udpeget i medfør af integrationslovens § 44, stk. 1, 5. pkt. Formanden bemyndiger et af medlemmerne til at træde i formandens sted, når denne er forhindret.

Stk. 3 Der foretages fornyet formandsudpegning, hvis formanden dør eller udtræder af rådet, eller hvis 10 af rådets medlemmer beslutter dette. Det samme gælder, hvis formanden ekskluderes af rådet, jf. § 4.

Stk. 4 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger i medfør af integrationslovens § 44, stk. 3, et tilforordnet medlem fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Den tilforordnede har ikke stemmeret.

§3 Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har nedsat rådet, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 1. pkt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold indkalder senest 14 dage før mødets afholdelse til det konstituerende møde.

§4 Hvis et medlem af rådet ikke har deltaget i mindst to ud af de seks seneste møder i rådet, kan det pågældende medlem ekskluderes af rådet, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer på det møde i rådet, hvor afstemningen om eksklusionen afholdes, stemmer for eksklusion.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det pågældende medlems fravær skyldes sygdom hos medlemmet eller sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie.

§5 Et medlem af rådet kan efter godkendelse af formanden bevilges orlov fra rådet.

§6 Rådet kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af rådets eller repræsentantskabets medlemmer. I denne forbindelse kan rådet endvidere benytte sig af ekspertise fra enkeltpersoner eller relevante institutioner m.v.

Stk. 2 Rådet kan endvidere udpege medlemmer til arbejdsgrupper og udvalg nedsat af andre end rådet og repræsentantskabet. Der kan udpeges personer, som ikke er medlem af rådet eller repræsentantskabet, til at repræsentere rådet.

Kapitel 3

Rådets virksomhed

§7 Rådet for Etniske Minoriteter afholder møde så ofte, det er nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

Stk. 2 Rådet kan holde et ekstraordinært møde, hvis formanden finder det fornødent, eller hvis mindst fem medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet, jf. § 11.

§8 Formanden forbereder i samarbejde med sekretariatet rådets møder og indkalder medlemmerne samt udsender dagsorden og relevante bilag senest syv dage før mødets afholdelse. Indkaldelse til og udsendelse af materiale til ekstraordinære møder kan ske med kortere varsel.

Stk. 2 Et medlem af rådet kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet, jf. § 11, senest 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3 En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan behandles, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af de fremmødte medlemmer af rådet. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan endvidere behandles, hvis der er enighed herom blandt rådets medlemmer. Dette gælder dog ikke sager om eksklusion af medlemmer til rådet, jf. § 4.

§9 Rådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Rådet kan invitere særligt sagkyndige til at deltage i rådets møder i det omfang, det skønnes nødvendigt.

§10 Rådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af den, som er blevet bemyndiget til at træde i formandens sted, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt.

§11 Rådet er beslutningsdygtigt, når mødelederen samt seks andre stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2 Rådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, kan medlemmet inden mødet skriftligt ytre sig om de på dagsordenen optagne sager. Mødelederen afgør i sådanne tilfælde, om afstemningen skal afholdes eller udskydes til det efterfølgende møde.

Stk. 3 Rådets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.

Stk. 4 Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem kræver, at afstemningen foregår skriftligt.

§12 Der optages referat af rådets beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse i forhold til en konkret beslutning tilført referatet. Udkast til referat udsendes snarest efter mødets afholdelse til rådes medlemmer.

Stk. 2 Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af rådet på det førstkommende rådsmøde protesterer herimod. Det godkendte referat udsendes til rådets medlemmer og offentliggøres på rådets hjemmeside.

Kapitel 4

Sekretariatsbetjening af rådet

§14 Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af rådet, herunder for udsendelse af rådets udtalelser og referater. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold holder endvidere i fornødent omfang rådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål.

Kapitel 5

Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed

§15 Formanden oppebærer vederlag for sit hverv i overensstemmelse med de gældende regler i Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2 Rådets øvrige medlemmer modtager i forbindelse med deltagelse i møder i rådet eller i udvalg, hvori de deltager efter anmodning fra rådet, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold afgør, om erstatningskravet er berettiget.

Stk. 3 I forbindelse med deltagelse i møder, kurser og seminarer i eller for rådet ydes der rådets medlemmer godtgørelse for udgifter efter bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om Tjenesterejseaftalen.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§16 Rådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for rådets arbejde i det foregående år, regnskab for det foregående år, oversigt over rådets sammensætning og deltagelse i interne og eksterne udvalg og arbejdsgrupper samt eventuelt afsnit om emner, som rådet anser for væsentlige.

§17 Medlemmerne af rådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2 Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest muligt underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§18 Rådets medlemmer, suppleanter og personer, som deltager i rådets møder, jf. § 9, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. maj 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 101 af 20. februar 2006 om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter.

profile photo
Profilside