Bekendtgørelse om forretningsorden for Politiklagerådet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 647 af 09. maj 2022

I medfør af § 118 e i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Politiklagerådet er Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (Politiklagemyndighedens) og Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidlers (Bevismiddeltilsynets) øverste ledelse og har det overordnede ansvar for myndighedernes virksomhed, jf. retsplejelovens § 118 b.

Stk. 2 Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets daglige ledelse varetages af direktøren, jf. retsplejelovens § 118 d.

§ 2

Politiklagerådet består af en formand, der er landsdommer, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab, en teknisk ekspert og to repræsentanter for offentligheden, jf. retsplejelovens § 118 c, stk. 1.

Stk. 2 Der beskikkes en suppleant for hvert af Politiklagerådets medlemmer, jf. retsplejelovens § 118 c, stk. 7.

§ 3

Politiklagerådets formand forbereder i samarbejde med direktøren dagsorden og sagernes forberedelse for Politiklagerådet og leder Politiklagerådets møder.

Stk. 2 Efter formandens anmodning sørger direktøren for at tilvejebringe det materiale, der skal anvendes som grundlag for Politiklagerådets forhandlinger og afgørelser.

Stk. 3 Direktøren deltager i Politiklagerådets møder, med mindre Politiklagerådet undtagelsesvist træffer anden bestemmelse.

Stk. 4 Direktøren udpeger en medarbejder, der fungerer som sekretær for Politiklagerådet. Efter direktørens bestemmelse kan sekretæren og andre medarbejdere efter Politiklagerådets godkendelse deltage i møderne.

§ 4

Politiklagerådet holder ordinært møde på de mødedage, Politiklagerådet vedtager og i øvrigt så ofte, som formanden finder det nødvendigt. Dagsorden til ordinære møder skal udsendes senest syv dage før mødet.

Stk. 2 Formanden kan indkalde Politiklagerådet til ekstraordinære møder med fire dages varsel.

Stk. 3 Formanden skal indkalde Politiklagerådet, når to af Politiklagerådets faste medlemmer anmoder om det. Anmodningen skal ledsages af dagsorden. Indkaldelse til sådanne møder skal udsendes med dagsorden senest 14 dage før mødet.

Stk. 4 Politiklagerådets møder kan afholdes som telefon- eller virtuelle møder.

§ 5

Politiklagerådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller dennes suppleant og mindst tre af Politiklagerådets andre medlemmer eller disses suppleanter er til stede.

Stk. 2 Hvis et medlem er forhindret i at møde, sørger medlemmet selv for at indkalde sin suppleant.

Stk. 3 Beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens eller dennes suppleants stemme udslagsgivende.

§ 6

Et medlem af Politiklagerådet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag eller et spørgsmål, i hvis udfald vedkommende har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2 Finder et medlem, at der foreligger forhold for den pågældendes vedkommende, der muligt er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, skal medlemmet inden sagens eller spørgsmålets behandling i Politiklagerådet redegøre for forholdet over for formanden.

Stk. 3 Politiklagerådet træffer den endelige administrative afgørelse af, om medlemmet kan deltage i sagens behandling og afgørelse. I behandlingen og afgørelsen af dette spørgsmål deltager det pågældende medlem ikke.

§ 7

Der udfærdiges referater af Politiklagerådets møder, som udarbejdes af direktøren eller af Politiklagerådets sekretær efter direktørens bestemmelse.

Stk. 2 Referatet skal indeholde en kortfattet gengivelse af Politiklagerådets drøftelser og Politiklagerådets beslutninger. I tilfælde af afstemning angives resultatet heraf i referatet. Et medlem kan forlange at få sit standpunkt tilført referatet.

Stk. 3 Referatet udsendes til medlemmerne og suppleanterne snarest og senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes på det følgende møde i Politiklagerådet.

Stk. 4 Referater af Politiklagerådets møder offentliggøres ikke. Politiklagerådets medlemmer udtaler sig ikke om Politiklagerådets voteringer, jf. også § 8.

§ 8

Politiklagerådets medlemmer og suppleanter har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem eller suppleant, når der er tale om oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige. Tavshedspligten er tidsubegrænset.

Stk. 2 Samme tavshedspligt påhviler direktøren og de medarbejdere, der er udpeget til at medvirke i forbindelse med Politiklagerådets arbejde.

Stk. 3 Politiklagerådets medlemmer og suppleanter drager omsorg for, at materiale, som den pågældende har modtaget i forbindelse med sit arbejde i Politiklagerådet, ikke kommer uvedkommende i hænde.

§ 9

Politiklagerådet behandler og træffer afgørelse i de overordnede ledelses- og ansvarsmæssige spørgsmål, der følger af retsplejelovens § 118 b.

Stk. 2 Politiklagerådet behandler følgende vedrørende Bevismiddeltilsynet:

 • 1) udvælgelse af tematiske tilsyn,

 • 2) vurderinger, henstillinger og anbefalinger, der udarbejdes i forbindelse med tematiske tilsyn, i hvilken forbindelse Politiklagerådet kan gøre brug af den ekspertbistand, som Bevismiddeltilsynet antager,

 • 3) orienteringssager, herunder hvorvidt en orienteringssag medfører, at der bør iværksættes et tilsyn,

 • 4) vurderinger, henstillinger og anbefalinger, som udarbejdes i forbindelse med orienteringssager, og

 • 5) øvrige emner og sager, som direktøren vælger at forelægge Politiklagerådet.

Stk. 3 Politiklagerådet behandler og træffer afgørelse i følgende sager, der er omfattet af Politiklagemyndighedens kompetence efter retsplejelovens § 118, stk. 2, jf. kapitel 93 b og 93 c:

 • 1) sager af principiel karakter,

 • 2) sager af betydelig almen interesse,

 • 3) sager eller sagskategorier, der af andre særlige grunde, herunder med henblik på at fastlægge Politiklagemyndighedens praksis, findes at burde afgøres af Politiklagerådet, og

 • 4) sager, som direktøren vælger at forelægge for Politiklagerådet.

Stk. 4 Ethvert medlem kan anmode om, at en sag eller et emne antages til behandling i Politiklagerådet.

Stk. 5 Politiklagerådet kan bemyndige formanden til, i nærmere bestemt omfang, at træffe afgørelse i spørgsmål eller sager, omfattet af stk. 1-3.

Stk. 6 Direktøren, eller den direktøren bemyndiger hertil, træffer afgørelse i sager, som ikke behandles af Politiklagerådet eller formanden i medfør af stk. 2-5.

Stk. 7 I tilfælde, hvor afgørelse af et spørgsmål eller en sag, der er omfattet af stk. 2-3, ikke kan afvente indkaldelse af Politiklagerådet, træffer direktøren afgørelse efter forhandling med Politiklagerådets formand.

Stk. 8 Afgørelser, der træffes i medfør af bestemmelsen i stk. 7, forelægges snarest muligt for Politiklagerådet.

§ 10

Alle afgørelser, uanset om de har været behandlet i Politiklagerådet eller af direktøren eller den, som er bemyndiget hertil, skal fremstå som truffet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Stk. 2 Det skal oplyses i afgørelsen, hvis den er truffet efter drøftelse i Politiklagerådet.

Stk. 3 Et medlem af Politiklagerådet, som ikke er enig med flertallet, kan forlange, at dette oplyses i afgørelsen.

§ 11

Behandlingen af en endeligt afgjort sag kan genoptages, hvis der efterfølgende fremkommer væsentlige nye oplysninger af en sådan karakter, at det må antages, at oplysningerne, hvis de havde foreligget, da der blev truffet afgørelse i sagen, kunne have medført et andet resultat.

§ 12

Denne forretningsorden skal gennemgås med henblik på eventuel revision en gang årligt.

§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. maj 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 262 af 22. marts 2012 om forretningsorden for Politiklagerådet ophæves.