Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 19. december 2007

§ 6

Panelet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede under behandlingen af et dagsordenspunkt. De tilstedeværende medlemmer, som er udpeget efter indstilling af de organisationer, der er anført i lov om finansiel virksomhed § 333 a, stk. 2, nr. 1-4, må ikke udgøre et flertal.

Stk. 2 Panelet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Finanstilsynets direktør, panelets sekretær og andre af tilsynets ansatte, som deltager med formandens samtykke, har ikke stemmeret.