14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1599 af 19. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Inhabilitet
Et medlem må ikke være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at svække tilliden til medlemmets upartiskhed i forhold til den pågældende sag.

•••

Stk. 2 Et medlem har pligt til, inden behandlingen af en sag påbegyndes, over for formanden at meddele, at medlemmet ikke kan deltage i behandlingen af sagen, eller redegøre for omstændigheder som kan medføre, at der er tvivl om medlemmets habilitet. Medlemmet skal i den forbindelse besvare spørgsmål fra formanden og de øvrige medlemmer.

•••

Stk. 3 Panelet afgør selv uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende kan deltage i behandlingen af sagen. Panelet kan delegere denne kompetence til formanden.

•••

Stk. 4 Panelet kan beslutte, at materiale vedrørende et punkt på dagsordenen ikke eller først senere på et nærmere angivet tidspunkt må udleveres til et inhabilt medlem.

•••

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på suppleanter.

•••
profile photo
Profilside