Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 19. december 2007

I medfør af § 333 a, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1413 af 10.december 2007 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål og opgaver
§ 1

Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesser for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Stk. 2 Panelet skal

  • 1) udarbejde objektiv forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser,

  • 2) foretage og offentliggøre test af finansielle produkter og ydelser, og

  • 3) iværksætte og offentliggøre undersøgelser om forbrugerforhold på det finansielle område.

Stk. 3 Økonomi- og erhvervsministeren kan anmode panelet om at udføre en opgave inden for rammerne af stk. 1 og 2.

Medlemmer og suppleanter
§ 2

Penge- og Pensionspanelet består af en formand og 8 medlemmer, der udpeges af økonomi- og erhvervsministeren. Formanden skal have særligt kendskab til forbrugeradfærd. Medlemmerne udpeges efter indstilling af de i § 333 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte organisationer.

Stk. 2 Panelets formand og medlemmer udpeges for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges.

§ 3

For hvert medlem udpeges en suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten på medlemmets vegne.

Stk. 2 Suppleanterne indstilles og udpeges på samme måde som de pågældende medlemmer.

Møder og stemmeregler
§ 4

Formanden leder panelets møder.

Stk. 2 Penge- og Pensionspanelet afholder møder på de af panelet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når 4 medlemmer fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne spørgsmål.

Stk. 3 Ethvert medlem kan anmode om, at et spørgsmål bliver sat på dagsordenen og behandlet på et møde.

Stk. 4 Medlemmerne indkaldes til panelets møder med mindst 7 dages varsel, med mindre formanden bestemmer andet.

Stk. 5 Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der angiver de sager, som kommer til behandling. Dagsordenen skal så vidt muligt være vedlagt det materiale, der er nødvendigt til at behandle sagerne på dagsordenen. Mødemateriale skal dog fremsendes senest 3 dage før mødet.

Stk. 6 Medlemmer, der er forhindret i at give møde, skal give panelets sekretær meddelelse herom hurtigst muligt. Medlemmet sørger selv for at indkalde og videregive materiale til mødet til sin suppleant.

§ 5

Finanstilsynets direktør, eller hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil og panelets sekretær deltager i panelets møder. Andre af Finanstilsynets ansatte kan med formandens samtykke deltage i møderne.

Stk. 2 Panelets møder er ikke offentlige.

§ 6

Panelet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede under behandlingen af et dagsordenspunkt. De tilstedeværende medlemmer, som er udpeget efter indstilling af de organisationer, der er anført i lov om finansiel virksomhed § 333 a, stk. 2, nr. 1-4, må ikke udgøre et flertal.

Stk. 2 Panelet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Finanstilsynets direktør, panelets sekretær og andre af tilsynets ansatte, som deltager med formandens samtykke, har ikke stemmeret.

§ 7

Formanden sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol, der indeholder et referat af panelets forhandlinger og beslutninger. Et medlem, der ikke er enig i panelets beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Stk. 2 Formanden sørger for, at der snarest muligt efter mødet udsendes et referat til medlemmerne. Medlemmerne skal fremsende eventuelle indsigelser skriftligt til sekretæren snarest efter modtagelse af referatet. Indsigelser kan senest fremføres på det efterfølgende møde.

§ 8

Panelet udarbejder en årlig arbejdsplan for sin virksomhed. Panelet kan i løbet af året revidere sin arbejdsplan.

Inhabilitet
§ 9

Et medlem må ikke være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at svække tilliden til medlemmets upartiskhed i forhold til den pågældende sag.

Stk. 2 Et medlem har pligt til, inden behandlingen af en sag påbegyndes, over for formanden at meddele, at medlemmet ikke kan deltage i behandlingen af sagen, eller redegøre for omstændigheder som kan medføre, at der er tvivl om medlemmets habilitet. Medlemmet skal i den forbindelse besvare spørgsmål fra formanden og de øvrige medlemmer.

Stk. 3 Panelet afgør selv uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende kan deltage i behandlingen af sagen. Panelet kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 4 Panelet kan beslutte, at materiale vedrørende et punkt på dagsordenen ikke eller først senere på et nærmere angivet tidspunkt må udleveres til et inhabilt medlem.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på suppleanter.

Sekretariat og offentlighed
§ 10

Penge- og Pensionspanelet sekretariatsbetjenes af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Sekretariatet er placeret i Finanstilsynet.

Stk. 2 Finanstilsynet kan kun videregive oplysninger til panelet, når betingelserne herfor i den finansielle lovgivning er opfyldt.

§ 11

Offentlighedsloven finder anvendelse på Penge- og Pensionspanelets virksomhed.

Stk. 2 Gennemførelse og offentliggørelse af test skal ske efter forvaltningslovens principper om partshøring og aktindsigt.

Stk. 3 Anonym informationsindsamling i forbindelse med test efter § 1, stk. 2, nr. 2, kan anvendes, når der forud for testens gennemførelse gives meddelelse herom til virksomhederne i overensstemmelse med persondatalovens regler.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2008.