Bekendtgørelse om forretningsorden for Naturskaderådet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 868 af 17. juni 2022

Kapitel 1 Naturskaderådet og sekretariatet
§ 1

Naturskaderådet består af en formand og 7 andre medlemmer. De 7 andre medlemmer af rådet skal repræsentere hver af følgende myndigheder og organisationer: Erhvervsministeriet (næstformand), Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Justitsministeriet, KL, F&P og Forbrugerrådet Tænk. Til rådet knyttes endvidere 4 særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer, tørke og stormfald. De særligt sagkyndige, som ikke har stemmeret, udpeges af Kystdirektoratet for så vidt angår indsigt i stormflod og kystforhold, af Miljøstyrelsen for så vidt angår indsigt i vandløb og søer og stormfald og af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland for så vidt angår tørke.

Stk. 2 Naturskaderådets formand og øvrige medlemmer samt disses suppleanter udnævnes af erhvervsministeren for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 3 Naturskaderådets næstformand træder i tilfælde af formandens fravær i dennes sted.

§ 2

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet.

Kapitel 2 Naturskaderådets opgaver
§ 3

Naturskaderådet afgør, om der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Rådet afgør også, om der har været stormfald i en eller flere landsdele eller i hele landet på et givet tidspunkt, og træffer endvidere afgørelse, om der har været oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke på et givet sted på et givet tidspunkt.

Stk. 2 Ud over de i stk. 1, nævnte opgaver, fører Naturskaderådet tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager.

Stk. 3 Naturskaderådet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til erhvervsministeren. Beretningen offentliggøres på rådets hjemmeside.

Stk. 4 Naturskaderådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til erhvervsministeren. Regnskabet offentliggøres på rådets hjemmeside.

Kapitel 3 Afholdelse af møder
§ 4

Naturskaderådets afgørelser og beslutninger træffes i et møde, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 2 Naturskaderådets formand leder rådets møder.

Stk. 3 Naturskaderådet holder møde på de af rådet fastsatte mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når mindst 3 medlemmer fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne emner. Ved møder uden for de faste mødedage bestemmer formanden mødevarslet, som dog højst må være 4 uger.

Stk. 4 Formanden kan beslutte, at møder afholdes virtuelt, som telefonmøde eller en kombination heraf.

Stk. 5 Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give meddelelse herom til sekretariatet.

Stk. 6 I Naturskaderådets møder deltager medlemmer og suppleanter for de medlemmer, der er forhindret i at deltage. Det påhviler det medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, tidligst muligt at underrette sin suppleant samt sende denne relevant materiale, med mindre andet aftales med sekretariatet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 7 Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden med angivelse af de emner, der er til behandling, samt det materiale, der efter formandens skøn er fornødent.

Stk. 8 Dagsorden og mødemateriale udsendes elektronisk til Naturskaderådets medlemmer.

§ 5

Hvis materiale, der vedrører emner, der skal behandles af Naturskaderådet, ikke er udsendt til medlemmerne senest 3 dage før mødet, kan behandlingen heraf kun finde sted, hvis samtlige i mødet deltagende medlemmer samtykker heri.

Stk. 2 Naturskaderådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3 Når forholdene taler herfor, kan formanden eller i dennes fravær næstformanden bestemme, at sager eller andre emner behandles skriftligt.

§ 6

Der tages beslutningsreferat af Naturskaderådets møder. Referatet godkendes af rådet. Ethvert medlem kan kræve sit votum og begrundelsen herfor optaget i referatet.

§ 7

Formanden bestemmer om og i bekræftende fald på hvilken måde, Naturskaderådets afgørelser skal offentliggøres, jf. dog §§ 15, 17, 22 og 31.

Stk. 2 Naturskaderådets møder er ikke offentlige.

§ 8

Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for Naturskaderådets afgørelser og beslutninger.

Kapitel 4 Stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen og stormfaldspuljen
§ 9

Udgifter til Naturskaderådets administration afholdes af stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljens og stormfaldspuljens midler. Formanden aflønnes efter retningslinjer fastsat af erhvervsministeren.

§ 10

Naturskaderådet indgår aftale med Nationalbanken om forvaltning af stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljens og stormfaldspuljens midler.

§ 11

Hvis stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen eller stormfaldspuljen ikke indeholder midler til dækning af de med ordningen forbundne omkostninger, afgiver Naturskaderådet indstilling til erhvervsministeren om udløsning af den til puljerne hørende statsgaranti.

Kapitel 5 Rådets afgørelser om stormflod
§ 12

Afgørelsen af, om der har været stormflod i et område på et givent tidspunkt, træffes af Naturskaderådet efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet. Rådet indkaldes hurtigst muligt efter en mulig stormflodssituation er indtruffet.

§ 13

Når Naturskaderådet har afgjort, at der i et eller flere områder har været stormflod, offentliggøres dette samme dag på rådets hjemmeside med oplysning om hvilke områder, der er omfattet af rådets afgørelse. Der udsendes endvidere pressemeddelelse om afgørelsen til landsdækkende medier, ligesom forsikringsselskaberne orienteres med henblik på behandling af konkrete anmeldelser om skader efter stormflod.

Kapitel 6 Rådets afgørelser i tilfælde af oversvømmelse fra vandløb og søer
§ 14

Naturskaderådet afgør, om en konkret skade er omfattet af oversvømmelsesordningen. Afgørelsen af, om en konkret skade er omfattet af oversvømmelsesordningen, træffes på baggrund af anmeldelse i Naturskadebasen herom, efter udtalelse fra Miljøstyrelsen og med inddragelse af evt. andre relevante oplysninger.

Stk. 2 Naturskaderådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser efter stk. 1, efter nærmere angivne retningslinjer.

§ 15

Når Naturskaderådet har truffet afgørelse efter § 14, informeres skadelidte og skadelidtes forsikringsselskab herom.

Kapitel 7 Rådets afgørelser i tilfælde af tørke
§ 16

Naturskaderådet afgør, om en konkret skade er omfattet af tørkeordningen. Afgørelsen af, om en konkret skade er omfattet af tørkeordningen, træffes på baggrund af anmeldelse i Naturskadebasen herom, og på baggrund af en uvildig undersøgelse af skadestedet, jf. § 13 i bekendtgørelse om erstatning for skader som følge af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Stk. 2 Naturskaderådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser efter stk. 1, efter nærmere angivne retningslinjer.

§ 17

Når Naturskaderådet har truffet afgørelse efter § 16, informeres skadelidte og skadelidtes forsikringsselskab herom.

Kapitel 8 Rådets afgørelser i tilfælde af stormfald
§ 18

Afgørelsen af, om der har været stormfald i et område på et givent tidspunkt, træffes af Naturskaderådet efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøministeriet. Rådet indkaldes hurtigst muligt efter en mulig stormfaldssituation er indtruffet.

§ 19

Når Naturskaderådet har afgjort, at der i en eller flere landsdele eller i hele landet har været stormfald, offentliggøres dette samme dag på rådets hjemmeside med oplysning om hvilke områder, der er omfattet af rådets afgørelse. Der udsendes endvidere pressemeddelelse om afgørelsen til landsdækkende medier, ligesom forsikringsselskaberne orienteres med henblik på behandling af konkrete anmeldelser om skader efter stormfald.

§ 20

Sekretariatet forbereder sagerne om de anmeldte skader forårsaget af stormfald i henhold til aftalen mellem Naturskaderådet og Miljøstyrelsen. Rådet kan i nødvendigt omfang indhente yderligere oplysninger til bedømmelse af en skadesbegivenhed samt foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 2 Naturskaderådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser efter stk. 1, efter nærmere angivne retningslinjer.

Stk. 3 2 medlemmer kan begære en sag gjort til genstand for nærmere behandling i Naturskaderådet.

Stk. 4 Naturskaderådet kan beslutte at anvende ekstern bistand.

Stk. 5 Naturskaderådets afgørelse meddeles ansøgeren. Miljøministeriet forestår tilskudsudbetalingen.

Stk. 6 Naturskaderådets formand kan beslutte, at en tidligere afgjort sag skal genoptages, hvor særlige grunde taler herfor, herunder i tilfælde hvor nye oplysninger må antages at ville have givet sagen et andet udfald, hvis de havde foreligget under behandlingen.

Kapitel 9 Tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager
§ 21

Naturskaderådet påser, at forsikringsselskaberne overholder og efterlever lov om visse naturskader og regler og påbud udstedt i medfør heraf, samt forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen samt de til enhver tid gældende regler om behandling af persondata i forbindelse med behandling af stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager.

Stk. 2 Stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager udvælges stikprøvevis eller med henblik på undersøgelse af særlige temaer efter Naturskaderådets nærmere beslutning til tilsynsmæssig gennemgang på baggrund af oplysninger i Naturskadebasen.

Stk. 3 Sekretariatet foretager efter Naturskaderådets nærmere anvisninger en gennemgang af det retlige og faktiske grundlag for afgørelserne i de udvalgte sager på baggrund af oplysninger i Naturskadebasen og eventuelle andre relevante oplysninger, herunder udtalelser fra sagkyndige.

§ 22

Erfarer Naturskaderådet gennem sit tilsyn, at et forsikringsselskab ikke overholder eller efterlever gældende regler, træffer rådet beslutning om anvendelse af en eller flere reaktioner, jf. stk. 2.

Stk. 2 Naturskaderådet kan anvende følgende reaktioner mod et forsikringsselskab:

  • 1) Bemærkninger. Anvendes, når tilsynsgennemgangen alene har vist mindre, formelle fejl i sagsbehandlingen, herunder fejlagtige regelhenvisninger, som med sikkerhed ikke har haft indflydelse på forsikringsselskabets afgørelse.

  • 2) Kritik. Anvendes, når forvaltningsretlige regler eller regler vedrørende stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne ikke er overholdt eller efterlevet, herunder i tilfælde, hvor manglende dokumentation gør det umuligt at kontrollere rigtigheden af en afgørelse.

  • 3) Påbud. Anvendes, når det findes påkrævet at indskærpe en ændring af en ulovlig adfærd over for et forsikringsselskab. Påbud kan udstedes enten som direkte følge af en adfærd, som er åbenlyst forkert eller ulovlig, eller hvis selskabet tidligere enten direkte i forbindelse med en stormflods-, oversvømmelses- eller tørkehændelse, eller ved en generel udmelding eller på lignende måde er blevet gjort opmærksom på den ulovlige adfærd, herunder i tilfælde, hvor den pågældende adfærd har haft eller kunne have haft indflydelse på forsikringsselskabets afgørelse.

  • 4) Offentliggørelse af påbud. Anvendes, når det i særlige tilfælde findes påkrævet at skærpe anvendelsen af et påbud, jf. nr. 3, herunder i umiddelbar forlængelse af et påbud, der er udstedt som en direkte følge af en adfærd, der er åbenlyst forkert eller ulovlig, eller ved gentagen eller systematisk manglende efterlevelse af regler, praksis eller påbud. Offentliggørelse sker på Naturskaderådets hjemmeside.

  • 5) Hel eller delvis fratagelse af et selskabs faste sagshonorar. Anvendes, enten når sagsbehandlingen har været så åbenlyst mangelfuld eller forkert, at forsikringsselskabet vidste eller burde have vidst, at der ikke er skabt et reelt grundlag for en afgørelse, eller når et påbud ikke efterleves.

  • 6) Kompensation af stormflods- oversvømmelses- og tørkepuljen. Anvendes i tilfælde, hvor et forsikringsselskab har truffet en afgørelse om erstatning, der er åbenlyst forkert, ikke baserer sig på et fagligt skøn, og har medført en ikke ubetydelig merudbetaling af erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen.

Stk. 3 Efterleves et offentliggjort påbud, jf. stk. 2, nr. 4, eller indtræffer i øvrigt omstændigheder, som sætter påbuddet ud af kraft, fjernes påbuddet fra Naturskaderådets hjemmeside.

Stk. 4 Beslutter Naturskaderådet, at der skal ske hel eller delvis fratagelse af et selskabs faste sagshonorar, jf. stk. 2, nr. 5, træffer rådet samtidig beslutning om, hvor stor en del af sagshonoraret, der skal fratages forsikringsselskabet.

Stk. 5 Beslutter Naturskaderådet, at et forsikringsselskab skal kompensere stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen, jf. stk. 2, nr. 6, træffer rådet samtidig beslutning om kompensationens størrelse. I førstegangstilfælde kan kompensationen maksimalt udgøre 3 gange forsikringsselskabets faste sagshonorar, i andengangstilfælde 6 gange forsikringsselskabets faste sagshonorar, og i tredjegangstilfælde og senere 9 gange forsikringsselskabets faste sagshonorar. Kompensationen kan aldrig udgøre mere end den merudbetaling af erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen, som har givet anledning til beslutningen om kompensation.

Stk. 6 Når Naturskaderådet har truffet beslutning om anvendelse af reaktioner omfattet af stk. 2, nr. 5 og 6, kan forsikringsselskabet inden 4 uger anmode Naturskaderådet om en revurdering af afgørelsen. Anmodningen sendes til Naturskaderådets sekretariat. På baggrund af en anmodning stadfæster eller ophæver Naturskaderådet afgørelsen og meddeler forsikringsselskabet dette.

§ 23

Henvisningen til § 20, stk. 2, nr. 5 og 6, er forkert, da bestemmelserne ikke findes. Det ser ud til, at den korrekte henvisning skal være til § 22, stk. 2, nr. 5 og 6. Derfor har vi ladet vores krydshenvisninger pege til § 22, stk. 2, nr. 5 og 6. Et forsikringsselskab kan få prøvet en beslutning om anvendelse af reaktioner efter § 20, stk. 2, nr. 5 og 6 ved en voldgift.

Stk. 2 Voldgiftsretten består af 3 dommere. Forsikringsselskabet og Naturskaderådet udpeger hver en dommer. Den tredje dommer udpeges af de af henholdsvis forsikringsselskabet og Naturskaderådet udpegede dommere og skal som minimum opfylde kravene til at være landsdommer.

Stk. 3 Voldgift gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.

§ 24

Naturskaderådet beslutter, om der skal udarbejdes statistikker mv. på baggrund af foretagne tilsyn. Statistikker mv. offentliggøres på rådets hjemmeside samt eventuelt i rådets årsberetning.

Kapitel 10 Behandling af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager
§ 25

Naturskaderådet behandler klager over forsikringsselskabernes afgørelser i sager om erstatning som følge af stormflod, sager som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager.

Stk. 2 Naturskaderådet kan kun behandle en klagesag, hvis klageren forinden ved en skriftlig henvendelse til forsikringsselskabet forgæves har forsøgt at opnå en ændring af afgørelsen, eller hvis forsikringsselskabet har undladt inden 3 uger efter modtagelsen af en henvendelse at reagere på denne.

§ 26

Naturskaderådet kan bestemme, at der ved indgivelse af klage skal anvendes et særligt skema. Dette skema skal i givet fald kunne findes på rådets hjemmeside.

Stk. 2 Sekretariatet tilsender selskabet genpart af klagen og det med klagen eventuelt medfølgende materiale til udtalelse med undtagelse af det, som sekretariatet må gå ud fra, allerede er selskabet bekendt.

Stk. 3 Sekretariatet sørger i øvrigt for sagens videre oplysning og fremskaffer af egen drift det yderligere fornødne, retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, herunder eventuelle udtalelser fra sagkyndige, hvis dette skønnes nødvendigt for at træffe afgørelse i sagen, samt at hver af parterne får kendskab til nye oplysninger fra modparten, som må antages at have betydning for sagens afgørelse. Undlader selskabet inden 3 uger efter modtagelsen af det fremsendte materiale, jf. stk. 2 og 3, at fremsende kommentarer herom til Naturskaderådet, kan sagen behandles alene på grundlag af det foreliggende materiale.

Stk. 4 Sekretariatet afslutter sagen, hvis forsikringsselskabet under sagens forberedelse opfylder klagerens krav. Det samme gælder, hvis klageren frafalder sin klage.

Stk. 5 Sager, der ikke er afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, behandles af Naturskaderådet.

§ 27

Ved Naturskaderådets behandling af en klagesag skal formanden, repræsentanten for Forbrugerrådet Tænk og repræsentanten for F&P deltage.

Stk. 2 Sager, der ikke har principiel karakter eller ikke videregående betydning, kan, på trods af bestemmelsen i § 5, stk. 2, afgøres af et klageudvalg bestående af formanden sammen med repræsentanten for Forbrugerrådet Tænk og repræsentanten for F&P. Enhver af tre ovennævnte repræsentanter kan dog kræve sagen behandlet af det samlede Naturskaderåd, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3 Afgørelser i henhold til stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., træffes med simpelt stemmeflertal. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal dette anføres i afgørelsen.

Stk. 4 Naturskaderådets formand kan afgøre en klagesag, hvis det på baggrund af rådets hidtidige praksis m.v. må anses for sikkert, hvordan sagen skal afgøres. Rådet orienteres om sagens afgørelse hurtigst muligt og senest på det førstkommende rådsmøde. Hvert af rådets medlemmer kan på dette møde forlange, at sagen behandles af det samlede Naturskaderåd, jf. § 5, stk. 2.

§ 28

Sekretariatet forbereder sagerne om klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager, i sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og i tørkesager.

Stk. 2 Naturskaderådet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, herunder resultatet af behandling af klagesager i Ankenævnet for Forsikring, hvis dette skønnes at have betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3 Naturskaderådets afgørelser skal begrundes. I det omfang afgørelsen beror på en flertalsbeslutning, skal også mindretallets holdning begrundes.

Stk. 4 Hvis en klager har fået helt eller delvist medhold, fastsættes en frist på 30 dage til forsikringsselskabets opfyldelse af afgørelsen.

§ 29

Klager skal underrettes om muligheden for indbringelse af sagen for domstolene.

§ 30

Når særlige grunde taler herfor, kan formanden beslutte, at en sag, hvori Naturskaderådet har truffet afgørelse, skal genoptages. Dette gælder, navnlig i tilfælde af nye oplysninger fra en part, eller andre nye oplysninger, som, hvis de havde foreligget under rådsbehandlingen, antages at kunne have medført et andet udfald af sagen.

§ 31

Alle afgørelser i klagesager offentliggøres på Naturskaderådets hjemmeside.

Kapitel 11 Ikrafttræden
§ 32

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 567 af 28. maj 2018 om forretningsorden for Stormrådet ophæves.

Stk. 3 Anmeldelser af skader forårsaget af stormflod med et hændelsestidspunkt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles af det pågældende forsikringsselskab efter de på skadestidspunktet gældende regler.

Stk. 4 Anmeldelser af skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald med et hændelsestidspunkt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles af Naturskaderådet efter de på skadestidspunktet gældende regler.

Stk. 5 Naturskaderådets tilsyn, jf. kapitel 9 og behandling af klager, jf. kapitel 10, sker efter de på skadestidspunktet gældende regler.