14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 399 af 11. marts 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Indkaldelse
Indkaldelse til rådsmøder skal ske med mindst 7 dages varsel ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle rådsmedlemmer og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør.

•••

Stk. 2 Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der så vidt muligt skal indeholde angivelse af de sager, der skal behandles, og så vidt muligt være vedlagt det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne.

•••

Stk. 3 Såfremt der er tale om materiale af særlig fortrolig karakter, kan formanden bestemme, at materialet eller dele heraf først omdeles på mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets slutning eller slettes, såfremt mødet afholdes ved anvendelse af elektroniske medier.

•••

Stk. 4 Ved enkelte sager af hastende karakter kan formanden eller i dennes fravær næstformanden tillade, at Konkurrencerådet indkaldes med kortere varsel, eller at dagsorden og materiale sendes senere end fristen for indkaldelsen.

•••

Stk. 5 Et rådsmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelelse herom hurtigst muligt.

•••
profile photo
Profilside