Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 399 af 11. marts 2021

I medfør af § 14, stk. 7, i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 360 af 4. marts 2021, og efter erhvervsministerens godkendelse fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål
§ 1

Denne forretningsorden har til formål at fastlægge rammerne for arbejdet i Konkurrencerådet.

Stk. 2 Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af EUF-traktatens artikel 101 og 102, konkurrenceloven, lov om håndhævelse af P2B-forordningen, lov om betalinger samt regler udstedt i medfør af disse regelsæt. Konkurrencerådet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 3 Konkurrencerådet er uafhængigt af erhvervsministeren.

Kapitel 2 Konkurrencerådets medlemmer
§ 2

Erhvervsministeren udpeger medlemmerne af Konkurrencerådet, herunder formanden og næstformanden samt suppleanter for rådets medlemmer, i henhold til § 14, stk. 1-4, i konkurrenceloven.

Stk. 2 Medlemmerne af Konkurrencerådet og deres suppleanter er udpeget i deres personlige og faglige egenskab uden at være undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen myndighed, organisation eller lignende, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 5. Når Konkurrencerådet varetager sine opgaver, skal det ske uafhængigt af politisk eller anden udefrakommende indblanding og uden at søge eller modtage instrukser fra regeringen eller nogen offentlig eller privat enhed.

Stk. 3 Formanden kan indstille til erhvervsministeren, at et rådsmedlem eller en suppleant, som har gjort sig skyldig i overtrædelse af tavshedspligten, jf. § 22, eller som groft har tilsidesat sine pligter efter denne forretningsorden, afskediges. Afskedigelse kan i øvrigt ske efter dansk rets almindelige regler og retsgrundsætninger om uegnethed, sygdom eller manglende opfyldelse af værdigheds- og vandelskrav.

Stk. 4 Såfremt et rådsmedlem nedlægger sit hverv, har varigt forfald eller afskediges, jf. stk. 3, udpeger erhvervsministeren snarest muligt et nyt medlem.

Kapitel 3 Konkurrencerådets kompetencer og opgaver
§ 3

Konkurrencerådet skal

 • 1) fastlægge de strategiske mål for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde med håndhævelse af konkurrenceloven og arbejdet med konkurrenceanalyser, håndhævelse af P2B-forordningen og håndhævelsen af betalingsloven samt regler udstedt i medfør heraf,

 • 2) afgive udtalelse, forinden erhvervsministeren udsteder nærmere administrative regler efter konkurrenceloven og betalingsloven,

 • 3) godkende de administrative regler, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter efter konkurrenceloven samt lov om håndhævelse af P2B-forordningen og betalingsloven,

 • 4) træffe afgørelse i konkurrencesager, P2B-sager samt betalingssager af principiel eller særlig stor betydning,

 • 5) godkende et interval for bødepåstanden i sager, som indbringes for domstolene efter konkurrencelovens § 24 a,

 • 6) godkende tilkendegivelser til virksomheder og virksomhedssammenslutninger om, at en sag vil kunne afsluttes med et bødeforelæg, jf. konkurrencelovens § 23 j,

 • 7) godkende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger efter konkurrenceloven, lov om håndhævelse af P2B-forordningen samt lov om betalinger og regler udstedt i medfør heraf, med mindre der er tale om mindre og ikke-principielle informationsmaterialer, eller der er tale om redaktionelle eller mindre ændringer af eksisterende vejledninger eller ændringer, som alene vedrører interne procedurer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,

 • 8) godkende og kan også igangsætte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyser om konkurrenceforhold og sektorundersøgelser, jf. § 7, og

 • 9) træffe beslutning om at oversende sager vedrørende fysiske personer til anklagemyndigheden med henblik på politimæssig efterforskning.

Stk. 2 Konkurrencerådet kan til enhver tid, som led i sit hverv, forlange alle nødvendige oplysninger vedrørende konkurrenceområdet, P2B-området samt betalingsområdet fra styrelsen.

§ 4

Konkurrencerådet skal en gang årligt evaluere rådets og de enkelte medlemmers præstation, herunder samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktion samt styrelsens administration af konkurrenceloven m.v., jf. § 1, stk. 2, lov om håndhævelse af P2B-forordningen samt lov om betalinger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver
§ 5

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er uafhængig af erhvervsministeren ved den daglige administration af EUF-traktatens artikel 101 og 102, konkurrenceloven, lov om håndhævelse af P2B-forordningen, lov om betalinger samt regler udstedt i medfør af disse regelsæt. Når styrelsen håndhæver de i 1. pkt. nævnte regler og varetager de opgaver, den er tillagt i medfør af denne regulering, skal det ske uafhængigt af politisk eller anden udefrakommende indblanding og uden at søge eller modtage instrukser fra regeringen eller nogen offentlig eller privat enhed.

Stk. 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver på konkurrenceområdet er bl.a.

 • 1) at modtage og behandle anmeldelser efter konkurrenceloven,

 • 2) at stå for sagsoplysningen, herunder foretage markedsundersøgelser, i alle konkurrencesager,

 • 3) at høre sagens parter og eventuelle tredjemænd i alle konkurrencesager,

 • 4) at træffe afgørelse i konkurrencesager, der ikke er af principiel eller særlig stor betydning, og i sager, som Konkurrencerådet efter § 6, stk. 1, har delegeret til styrelsen,

 • 5) at udarbejde udkast til afgørelse i sager omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, og bødepåstande omfattet af § 3, stk. 1, nr. 5,

 • 6) at offentliggøre afgørelser m.v. i henhold til konkurrencelovens § 13,

 • 7) at overvåge virksomheders og virksomhedssammenslutningers gennemførelse af tilsagn, der er blevet gjort bindende, jf. konkurrencelovens § 16 a, stk. 2,

 • 8) at udføre Konkurrencerådets beslutninger,

 • 9) at føre klagesager for Konkurrenceankenævnet,

 • 10) at føre sager ved de civile domstole om efterprøvelse af afgørelser i konkurrencesager, herunder i sager, hvor der nedlægges påstand om en civil bøde, jf. konkurrencelovens § 24 a,

 • 11) at foretage kontrolundersøgelser efter konkurrenceloven,

 • 12) at udarbejde en årlig beretning til erhvervsministeren, der offentliggøres, om aktiviteterne i det forløbne år, herunder om udpegning og afgang af medlemmer af Konkurrencerådet og styrelsens direktør, omfanget af tildelte ressourcer samt ændringer heri sammenlignet med tidligere år, jf. konkurrencelovens § 14 b,

 • 13) at udveksle oplysninger med andre konkurrencemyndigheder, herunder Det Europæiske Konkurrencenetværk,

 • 14) at yde den bistand til Europa-Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder i Den Europæiske Union, som følger af Rådsforordning 1/2003 og konkurrencelovens § 18 b-d, og

 • 15) at deltage i internationale fora som national konkurrencemyndighed, herunder i Det Europæiske Konkurrencenetværk.

Stk. 3 Det skal fremgå klart, om afsenderen på høringssvar, analyser, skriftlige udtalelser eller lignende større produkter er afgivet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som led i udførelsen af almindelig ministerbetjening m.v. eller som uafhængig konkurrencemyndighed afgivet af Konkurrencerådet eller under Konkurrencerådets ansvar, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør beslutter, om der skal pålægges virksomheder, virksomhedssammenslutninger eller enhver anden juridisk person samt fysiske personer tvangsbøder efter konkurrencelovens § 22.

Stk. 5 På konkurrencerådets møder orienterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktion om

 • 1) konkrete sager og forhold m.v. af interesse eller relevans for Konkurrencerådet, og

 • 2) pålagte tvangsbøder.

Delegation af kompetence
§ 6

Konkurrencerådet kan delegere sin kompetence til at træffe afgørelse i sager omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, § 3, stk. 1 i lov om håndhævelse af P2B-forordningen samt § 145 a i lov om betalinger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis rådet

 • 1) for en sagstype har fastlagt en klar og utvetydig praksis, eller

 • 2) i en konkret sag overlader det til styrelsen efter indhentning af yderligere oplysninger at træffe afgørelse.

Stk. 2 Konkurrencerådet skal på førstkommende møde efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse efter stk. 1, nr. 2, orienteres om afgørelsen.

Stk. 3 Konkurrencerådet skal føre en oversigt over hvilke sagstyper, der efter stk. 1, nr. 1, er delegeret, og oversigten skal gennemgås af rådet mindst én gang om året.

Stk. 4 Konkurrencerådet kan foretage en generel delegation af kompetencen efter § 3, stk. 1, nr. 9, til formanden, og kompetencen kan delegeres til direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i konkrete sager for at sikre en hurtig oversendelse til anklagemyndigheden.

Kapitel 4 Analyser om konkurrenceforhold
§ 7

Konkurrencerådet skal godkende de analyser om konkurrenceforhold, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet på rådets initiativ, jf. § 3, stk. 1, nr. 8.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at udarbejde en analyse om konkurrenceforhold og skal i den forbindelse træffe beslutning om, hvorvidt analysen skal godkendes af ministeren eller af Konkurrencerådet.

Stk. 3 En udarbejdet analyse om konkurrenceforhold skal indeholde oplysning om, hvorvidt den er udarbejdet på Konkurrencerådets eller erhvervsministerens vegne.

Kapitel 5 Det rådgivende udvalg
§ 8

Konkurrencerådet mødes to gange om året med det rådgivende udvalg nedsat af erhvervsministeren i henhold til § 14, stk. 6, i konkurrenceloven. Rådet kan vælge at lade sig repræsentere af formanden og næstformanden.

Stk. 2 Det rådgivende udvalg kan rådgive Konkurrencerådet om

 • 1) udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven og dens anvendelse,

 • 2) behovet for udarbejdelsen af konkurrenceanalyser,

 • 3) mulige tiltag til forebyggelse af overtrædelser af konkurrenceloven, og

 • 4) eksistensen af konkrete konkurrenceproblemer på et marked.

Stk. 3 Konkurrencerådet kan høre det rådgivende udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven, jf. stk. 2, nr. 1, og kan til enhver tid anmode hele eller dele af udvalget om bistand i forbindelse med behandlingen af konkrete sager, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

Kapitel 6 Konkurrencerådets møder
Antal
§ 9

Konkurrencerådet afholder møde, når formanden skønner det nødvendigt, og når det begæres af et rådsmedlem eller af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør.

§ 10

Konkurrencerådet fastsætter en mødeplan med ca. 11 planlagte rådsmøder om året, der så vidt muligt placeres på faste mødedage fordelt jævnt ud over kalenderåret.

Stk. 2 Planlagte møder kan flyttes eller aflyses med formandens godkendelse.

Indkaldelse
§ 11

Indkaldelse til rådsmøder skal ske med mindst 7 dages varsel ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle rådsmedlemmer og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør.

Stk. 2 Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der så vidt muligt skal indeholde angivelse af de sager, der skal behandles, og så vidt muligt være vedlagt det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne.

Stk. 3 Såfremt der er tale om materiale af særlig fortrolig karakter, kan formanden bestemme, at materialet eller dele heraf først omdeles på mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets slutning eller slettes, såfremt mødet afholdes ved anvendelse af elektroniske medier.

Stk. 4 Ved enkelte sager af hastende karakter kan formanden eller i dennes fravær næstformanden tillade, at Konkurrencerådet indkaldes med kortere varsel, eller at dagsorden og materiale sendes senere end fristen for indkaldelsen.

Stk. 5 Et rådsmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelelse herom hurtigst muligt.

Afholdelse af møder
§ 12

Konkurrencerådsmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde.

Stk. 2 Som faste punkter på dagsordenen for Konkurrencerådets møder indgår følgende:

 • 1) Formandens konstatering af, om rådet er lovligt indkaldt, jf. § 11, stk. 1, om der er medlemmer, der er inhabile, jf. § 19, stk. 1, og om rådet er beslutningsdygtigt, jf. § 16, stk. 1.

 • 2) Beretning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør om den daglige administration af konkurrenceloven, lov om håndhævelse af P2B-forordningen samt lov om betalinger.

Stk. 3 Formanden leder rådets møder.

Stk. 4 Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør og efter direktørens bestemmelse andre af styrelsens ansatte deltager uden stemmeret i rådets møder, bortset fra når Konkurrencerådet evaluerer samarbejdet med styrelsens direktion og styrelsens administration af konkurrenceloven, lov om håndhævelse af P2B-forordningen samt lov om betalinger, jf. § 4.

Stk. 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forelægger sager for Konkurrencerådet.

§ 13

I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af Konkurrencerådets opgaver, kan rådsmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, herunder som telefon- eller videomøder. Et rådsmedlem eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør kan anmode om, at der finder et møde sted.

Stk. 2 For skriftlige rådsmøder skal det fremgå af Konkurrencerådets forhandlingsprotokol, jf. § 17, stk. 1, hvornår mødet blev afsluttet. I det omfang en rådsbeslutning træffes skriftligt eller elektronisk, kræves en egentlig tilkendegivelse fra de enkelte rådsmedlemmer. Sådanne tilkendegivelser skal protokolleres jf. § 17, stk.1. En undladelse af at reagere på fremsendt materiale er ikke en tilstrækkelig tilkendegivelse.

Formandens kompetence
§ 14

Formanden for Konkurrencerådet og i dennes fravær næstformanden tilrettelægger og leder rådets møder.

Stk. 2 Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, kan sammen med direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i særlige tilfælde afgøre eller træffe beslutning i anliggender og sager, som er omfattet af rådets kompetence, jf. § 3, stk. 1, og som ikke kan afvente et rådsmøde. Beretninger om sådanne afgørelser eller beslutninger gives på det næste møde i rådet.

Stk. 3 Formanden træffer endelig afgørelse efter konkurrencelovens § 13, stk. 5, om beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Fuldmagt
§ 15

Et rådsmedlem kan ikke give fuldmagt til et andet rådsmedlem eller til andre til at repræsentere sig på et rådsmøde. Det gælder også for rådets suppleanter.

Beslutningsdygtighed og stemmeregler
§ 16

Konkurrencerådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af samtlige rådsmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede. En suppleant, der er indtrådt på vegne af et rådsmedlem, indgår ved opgørelsen af, om rådet er beslutningsdygtigt.

Stk. 2 Er et rådsmedlem forhindret i at deltage fysisk på et rådsmøde, kan vedkommende undtagelsesvis med formandens tilladelse betragtes som værende til stede til et fysisk møde via telefon eller video.

Stk. 3 Konkurrencerådet træffer afgørelse med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Protokol
§ 17

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i Konkurrencerådet, hvoraf følgende fremgår:

 • 1) Hvilke medlemmer, herunder suppleanter, der har været til stede på et møde eller deltaget på anden måde.

 • 2) Andre personer, der har været til stede ved behandlingen af sager i rådet.

 • 3) Rådets beslutninger vedrørende de enkelte sager på dagsordenen.

 • 4) Konkurrencerådets motivation for beslutningen, såfremt motivationen fraviger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til afgørelse.

 • 5) Andre forhold, som et rådsmedlem eller en suppleant ønsker indført i protokollen, herunder angivelse af uenighed om en afgørelse eller beslutning.

 • 6) Beslutninger om inhabilitet, jf. § 19. Det medlem, som er blevet anset for inhabil, kan kræve sine indvendinger mod Konkurrencerådets beslutning vedrørende inhabilitetsspørgsmålet tilført protokollatet.

Stk. 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sender senest 14 dage efter Konkurrencerådets møde en udskrift af protokollen. Indsigelser og rettelsesforslag til protokollatet fra de medlemmer af Konkurrencerådet samt eventuelle suppleanter, der har deltaget i mødet, fremsendes til styrelsen senest syv dage fra modtagelsen af protokollatet.

Stk. 3 Protokollen er ikke offentligt tilgængelig.

Kapitel 7 Mundtligt indlæg for Konkurrencerådet
§ 18

Den, som Konkurrencerådets afgørelse i sager i medfør af EUF-traktatens artikel 101 og 102, konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf, jf. § 1, stk. 2, vil rette sig til, har ret til at afgive et mundtligt indlæg for rådet på et nærmere fastsat tidspunkt, jf. stk. 3, inden rådet træffer afgørelse i sagen. Indlæg fra parter i sager i medfør af lov om håndhævelse af P2B-forordningen og lov om betalinger skal som udgangspunkt afgives skriftligt. Formanden afgør, hvorvidt eventuelle begæringer fra parten i sager i medfør af lov om håndhævelse af P2B-forordningen og lov om betalinger om foretræde for Konkurrencerådet med henblik på afgivelse af et mundtlig indlæg, skal imødekommes. Et indlægs varighed må ikke overstige 20 minutter, medmindre formanden fastsætter andet. Den, der vil afgive et mundtligt indlæg, kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Konkurrencerådets formand kan efter anmodning afgøre, at der kan afgives mere end et mundtligt indlæg i en sag.

Stk. 2 Det skriftlige materiale i sagen kan i det hele forudsættes bekendt af Konkurrencerådet, og et mundtligt indlæg skal derfor alene vedrøre en yderligere uddybning eller opklaring af sagens faktiske og retlige omstændigheder. I forlængelse af det mundtlige indlæg kan rådsmedlemmerne stille uddybende spørgsmål til den, der har afgivet indlægget.

Stk. 3 Formanden fastsætter tidspunktet for det mundtlige indlæg.

Stk. 4 Den, der vil afgive et mundtligt indlæg, skal senest 8 dage inden et rådsmøde, med mindre formanden fastsætter andet, fremsende et dokument til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor samtlige faktiske og retlige omstændigheder, som vil blive påberåbt under mødet, er angivet i oversigtsform.

Stk. 5 Retten til et mundtligt indlæg fortabes, hvis den, der har ønsket at afgive et mundtligt indlæg, bliver forhindret i at møde, ikke overholder tidspunktet for foretræde for rådet eller på anden måde udebliver. I disse tilfælde afgør Konkurrencerådet sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 6 Den, som Konkurrencerådets afgørelse vil rette sig til, har alene ret til at være til stede under et rådsmøde i forbindelse med afgivelsen af det mundtlige indlæg og eventuelle spørgsmål stillet i tilknytning hertil.

Kapitel 8 Inhabilitet
§ 19

Et medlem af Konkurrencerådet må ikke deltage i eller være til stede under behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er inhabil efter forvaltningsloven.

Stk. 2 Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest mulig, og inden behandlingen af sagen begyndes, underrette formanden herom.

Stk. 3 I tvivlstilfælde afgør Konkurrencerådet uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil.

Stk. 4 Et rådsmedlems øvrige beskæftigelse skal være forenelig med udøvelsen af de pligter, der er knyttet til hvervet som rådsmedlem, jf. konkurrencelovens § 14 a, stk. 2, 1. led.

Stk. 5 Stk. 1-4 gælder ligeledes for Konkurrencerådets suppleanter.

Kapitel 9 Offentlighed, tavshedspligt m.v.
Offentlighed
§ 20

Møder i Konkurrencerådet er ikke offentlige.

Kommunikation og kontakt til offentligheden
§ 21

Et medlem af Konkurrencerådet, suppleanter eller andre, der har deltaget i behandling af sager i rådet, må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til medier eller rette henvendelse til offentligheden om rådets forhold og beslutninger.

Tavshedspligt m.v.
§ 22

Konkurrencerådets medlemmer er underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c – 152 f samt artikel 28 i Rådsforordning 1/2003.

Stk. 2 Et rådsmedlem skal opbevare alt materiale, som vedkommende modtager i anledning af hvervet som medlem af Konkurrencerådet, på forsvarlig måde. Ved fratræden skal et rådsmedlem destruere eller aflevere alt udleveret materiale til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 3 Konkurrencerådets medlemmer afstår fra i efterfølgende beskæftigelse, lønnet eller ulønnet, at behandle verserende sager, hvor der er udsendt en meddelelse om betænkeligheder, jf. konkurrencelovens § 15 a, stk. 3, sager vedrørende fusioner, jf. konkurrencelovens kapitel 4, sager om bødelempelse eller om sanktionslempelse, jf. konkurrencelovens §§ 23 d-§ 23 i, anke- og retssager vedrørende afgørelser efter konkurrenceloven og sager om indsigt i alle sådanne sager, som de har behandlet under deres virke i Konkurrencerådet.

Stk. 4 Rådets suppleanter er underlagt samme forpligtelser som i stk. 1-3.

Kapitel 10 Afsluttende bestemmelser
Tiltrædelse
§ 23

Ethvert rådsmedlem og enhver suppleant skal på førstkommende møde efter sin tiltrædelse underskrive et eksemplar af den gældende forretningsorden og ved sin underskrift af forretningsordenen tilkendegive, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Ændring og tillæg til forretningsordenen
§ 24

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af Konkurrencerådets medlemmer stemmer herfor, og erhvervsministeren godkender disse ændringer eller tillæg.

Kapitel 11 Ikrafttræden
§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft 15. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1438 af 2. oktober 2020 om forretningsorden for Konkurrencerådet ophæves.