14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forretningsorden for Epidemikommissionen  - ophæves den 1. oktober 2022

Bekendtgørelse nr. 507 af 24. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Epidemikommissionen

I medfør af § 7, stk. 5, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formandens opgaver
Formanden leder Epidemikommissionens møder.

Stk. 2 Formanden tilrettelægger med bistand fra Epidemikommissionens sekretariat, jf. § 8, kommissionens arbejde og fastlægger tid, sted og dagsorden for kommissionens møder, herunder om møder helt eller delvis skal foregå virtuelt.

Stk. 3 Formanden kan beslutte, at Epidemikommissionen skal træffe beslutning i skriftlig procedure.

§2 Formanden har til opgave at udtale sig på vegne af kommissionen.

§3 I formandens fravær varetages formandens opgaver efter §§ 1 og 2 samt § 4, stk. 2 og 3, af næstformanden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Når både formand og næstformand har forfald, kan Epidemikommissionens øvrige medlemmer udpege ét af medlemmerne til midlertidigt at varetage formandens opgaver efter §§ 1 og 2 samt § 4, stk. 2 og 3.

§4 Udførelse af arbejdet i Epidemikommissionen
Epidemikommissionens møder er ikke offentlige, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Epidemikommissionen kan invitere andre personer til at deltage i møder, herunder repræsentanter for andre myndigheder, andre særligt sagkyndige og interesseorganisationer. Beslutning efter 1. pkt. træffes af formanden.

Stk. 3 Næstformanden kan, uanset om formanden er fraværende eller ej, overvære kommissionens møder. Øvrige stedfortrædere for kommissionens medlemmer og Epidemikommissionens sekretariat, jf. § 8, kan efter aftale med formanden overvære kommissionens møder.

§5 Epidemikommissionen er beslutningsdygtig, når mindst seks af kommissionens medlemmer deltager i mødet, herunder følgende:

  • 1) Formanden, jf. dog § 3.

  • 2) Mindst to ud af de tre medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når beslutning træffes i skriftlig procedure, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 3 Epidemikommissionens medlemmer indkaldes til møder med et varsel på mindst ét døgn og i hastende tilfælde med kortere varsel. Et tilsvarende varsel gælder, når beslutninger træffes i skriftlig procedure, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 4 Er et medlem af Epidemikommissionen forhindret i at varetage sine opgaver, meddeles dette til sekretariatet sammen med meddelelse om, hvorvidt medlemmets stedfortræder varetager medlemmets opgaver.

§6 Epidemikommissionen yder så vidt muligt rådgivning og afgiver indstilling i enighed. Kan enighed imidlertid ikke opnås, skal uenigheden afspejles i kommissionens rådgivning eller indstilling.

§7 Epidemikommissionens indstilling til vedkommende minister udfærdiges skriftligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I hastende tilfælde vil indstilling kunne afgives mundtligt. Indstillingen vil i disse tilfælde efterfølgende skulle nedskrives og sendes til vedkommende minister hurtigst muligt.

§8 Epidemikommissionens sekretariat
Sundhedsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Epidemikommissionen.

Stk. 2 Sekretariatet bistår Epidemikommissionen i dens arbejde. Sekretariatet står herunder for den praktiske forberedelse, gennemførelse og opfølgning på kommissionens møder, herunder udfærdigelse og samling af dagsorden og mødemateriale.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. marts 2021.

profile photo
Profilside