Bekendtgørelse om forretningsorden for Epidemikommissionen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1295 af 19. september 2022

I medfør af § 7, stk. 5, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formandens opgaver
§ 1

Formanden leder Epidemikommissionens møder.

Stk. 2 Formanden tilrettelægger med bistand fra Epidemikommissionens sekretariat, jf. § 8, kommissionens arbejde og fastlægger tid, sted og dagsorden for kommissionens møder, herunder om møder helt eller delvist skal foregå virtuelt.

Stk. 3 Formanden kan beslutte, at Epidemikommissionen skal træffe beslutning i skriftlig procedure.

§ 2

Formanden har til opgave at udtale sig på vegne af kommissionen.

§ 3

I formandens fravær varetages formandens opgaver efter §§ 1 og 2 samt § 4, stk. 2-4, af næstformanden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Når både formand og næstformand har forfald, kan Epidemikommissionens øvrige medlemmer udpege ét af medlemmerne til midlertidigt at varetage formandens opgaver efter §§ 1 og 2 samt § 4, stk. 2-4.

Udførelse af arbejdet i Epidemikommissionen
§ 4

Epidemikommissionens møder er ikke offentlige, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Epidemikommissionen kan invitere faglige eksperter med henholdsvis sundhedsfaglig og samfundsvidenskabelig baggrund til at deltage i møder. Beslutning efter 1. pkt. træffes af formanden.

Stk. 3 Epidemikommissionen kan invitere andre personer til at deltage i møder, herunder repræsentanter for andre myndigheder, andre særligt sagkyndige og interesseorganisationer. Beslutning efter 1. pkt. træffes af formanden.

Stk. 4 Næstformanden kan, uanset om formanden er fraværende eller ej, overvære kommissionens møder. Øvrige stedfortrædere for kommissionens medlemmer og Epidemikommissionens sekretariat, jf. § 8, kan efter aftale med formanden overvære kommissionens møder.

§ 5

Epidemikommissionen er beslutningsdygtig, når mindst seks af kommissionens medlemmer deltager i mødet, herunder følgende:

  • 1) Formanden, jf. dog § 3.

  • 2) Mindst to ud af de tre medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når beslutning træffes i skriftlig procedure, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 3 Epidemikommissionens medlemmer indkaldes til møder med et varsel på mindst ét døgn og i hastende tilfælde med kortere varsel. Et tilsvarende varsel gælder, når beslutninger træffes i skriftlig procedure, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 4 Er et medlem af Epidemikommissionen forhindret i at varetage sine opgaver, meddeles dette til sekretariatet sammen med meddelelse om, hvorvidt medlemmets stedfortræder varetager medlemmets opgaver.

§ 6

Epidemikommissionen yder så vidt muligt rådgivning og afgiver indstilling i enighed. Kan enighed imidlertid ikke opnås, skal uenigheden afspejles i kommissionens rådgivning eller indstilling.

Stk. 2 Epidemikommissionens indstillinger og rådgivning, jf. stk. 1, skal indeholde en nuanceret gengivelse af de overvejelser, der ligger bag.

§ 7

Epidemikommissionens indstilling til vedkommende minister udfærdiges skriftligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I hastende tilfælde vil indstilling kunne afgives mundtligt. Indstillingen vil i disse tilfælde efterfølgende skulle nedskrives og sendes til vedkommende minister hurtigst muligt.

Epidemikommissionens sekretariat
§ 8

Sundhedsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Epidemikommissionen.

Stk. 2 Sekretariatet bistår Epidemikommissionen i dens arbejde. Sekretariatet står herunder for den praktiske forberedelse, gennemførelse og opfølgning på kommissionens møder, herunder udfærdigelse og samling af dagsorden og mødemateriale.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 507 af 24. marts 2021 om forretningsorden for Epidemikommissionen ophæves.