14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 977 af 01. juli 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Rådets møder
Rådets formand leder rådets møder.

•••

Stk. 2 Rådet afholder som minimum fire møder om året. Rådet afholder møde på de af rådet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når mindst tre medlemmer fremsætter ønske om afholdelse af møde fx til behandling af nærmere angivne spørgsmål.

•••

Stk. 3 Medlemmerne indkaldes til rådets møder med mindst fire ugers varsel.

•••

Stk. 4 Dagsorden og det materiale, der er nødvendigt til behandling af dagsordenspunkter, skal så vidt muligt være tilgængeligt en uge før mødet. Mødematerialet gøres tilgængeligt på Danmarks Nationalbanks ekstranet, NEXT, for såvel medlemmer som suppleanter.

•••

Stk. 5 Ved ekstraordinære møder i rådet kan formanden beslutte, at den i stk. 3 angivne tidsfrist forkortes.

•••

Stk. 6 Ved begyndelsen af alle møder vedtager rådet på forslag fra formanden den endelige dagsorden.

•••

Stk. 7 Hvis et medlem er forhindret i at deltage fysisk i et møde i rådet, kan vedkommende deltage elektronisk. Ved elektronisk deltagelse forstås telefonisk, via internettet eller andet medie med tilsvarende funktionalitet. Elektronisk deltagelse aftales med sekretariatet inden mødet.

•••

Stk. 8 Et medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give rådets sekretariat besked herom hurtigst muligt. Ved én uafhængig eksperts forfald bliver 1. suppleanten indkaldt til mødet. Ved yderligere forfald blandt de uafhængige eksperter indkaldes 2. suppleanten. Sekretariatet sørger for at indkalde suppleanterne for de uafhængige eksperter. Medlemmer med personlige suppleanter sørger selv for at indkalde deres suppleanter.

•••

Stk. 9 Møder afholdes i Danmarks Nationalbank, med mindre rådet beslutter andet.

•••
profile photo
Profilside