Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2679 af 28. december 2021

I medfør af § 44, stk. 6, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Rådets formål og opgaver
§ 1

Det Nationale Integrationsråd har til opgave at rådgive udlændinge- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark.

Stk. 2 Med henblik på varetagelse af rådets opgaver skal rådet holde sig orienteret om spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark, herunder om den kommunale integrationsindsats.

Stk. 3 Rådet kan af egen drift eller efter anmodning undersøge forhold, der falder inden for rådets formål, samt foreslå foranstaltninger til ændring af sådanne forhold. Rådet kan i forbindelse hermed anmode om oplysninger hos statslige institutioner om, hvilke tiltag der er foretaget eller påtænkes foretaget i spørgsmål vedrørende integrationsindsatsen i Danmark.

Stk. 4 Rådet kan ikke udtale sig om enkeltsager. Rådet kan dog udtale sig om principielle spørgsmål på baggrund af enkeltsager.

Stk. 5 Rådet kan afgive udtalelser og lignende til offentlige myndigheder og andre om spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark.

Stk. 6 Rådet kan holde møder med beslutningstagere, myndigheder, interessegrupper, medier og organisationer.

Kapitel 2 Rådets sammensætning og konstitution
§ 2

Rådet består af 14 medlemmer. Heraf er fem medlemmer valgt af Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 2. pkt. Fire medlemmer udpeges af udlændinge- og integrationsministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 4. pkt. Udlændinge- og integrationsministeren udpeger herudover 5 medlemmer til rådet, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 5. pkt.

Stk. 2 Udlændinge- og integrationsministeren udpeger en forperson blandt de fem medlemmer udpeget i medfør af integrationslovens § 44, stk. 1, 5. pkt. Forpersonen bemyndiger et af medlemmerne til at træde i forpersonens sted, når denne er forhindret.

Stk. 3 Der foretages fornyet forpersonsudpegning, hvis forpersonen dør eller udtræder af rådet, eller hvis 10 af rådets medlemmer beslutter dette. Det samme gælder, hvis forpersonen ekskluderes af rådet, jf. § 4.

Stk. 4 Udlændinge- og integrationsministeren udpeger i medfør af integrationslovens § 44, stk. 3, et tilforordnet medlem fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den tilforordnede har ikke stemmeret.

§ 3

Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at udlændinge- og integrationsministeren har nedsat rådet, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 1. pkt. Udlændinge- og Integrationsministeriet indkalder senest 14 dage før mødets afholdelse til det konstituerende møde.

§ 4

Hvis et medlem af rådet ikke har deltaget i mindst to ud af de seks seneste møder i rådet, kan det pågældende medlem ekskluderes af rådet, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer på det møde i rådet, hvor afstemningen om eksklusionen afholdes, stemmer for eksklusion.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det pågældende medlems fravær skyldes sygdom hos medlemmet eller sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie.

§ 5

Et medlem af rådet kan efter godkendelse af forpersonen bevilges orlov fra rådet.

§ 6

Rådet kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af rådets eller repræsentantskabets medlemmer. I denne forbindelse kan rådet endvidere benytte sig af ekspertise fra enkeltpersoner eller relevante institutioner m.v.

Stk. 2 Rådet kan endvidere udpege medlemmer til arbejdsgrupper og udvalg nedsat af andre end rådet og repræsentantskabet. Der kan udpeges personer, som ikke er medlem af rådet eller repræsentantskabet, til at repræsentere rådet.

§ 7

Valget af rådets medlemmer har virkning for den kommunale valgperiode. Valget har dog virkning, indtil nyvalg af de fem medlemmer fra repræsentantskabet til rådet har fundet sted.

Kapitel 3 Rådets virksomhed
§ 8

Det Nationale Integrationsråd afholder møde så ofte, det er nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

Stk. 2 Rådet kan holde et ekstraordinært møde, hvis forpersonen finder det fornødent, eller hvis mindst fem medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til forpersonen eller sekretariatet, jf. § 12.

§ 9

Forpersonen forbereder i samarbejde med sekretariatet rådets møder og indkalder medlemmerne samt udsender dagsorden og relevante bilag senest syv dage før mødets afholdelse. Indkaldelse til og udsendelse af materiale til ekstraordinære møder kan ske med kortere varsel.

Stk. 2 Et medlem af rådet kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til forpersonen eller sekretariatet, jf. § 12, senest 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3 En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan behandles, hvis forpersonen finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af de fremmødte medlemmer af rådet. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan endvidere behandles, hvis der er enighed herom blandt rådets medlemmer. Dette gælder dog ikke sager om eksklusion af medlemmer til rådet, jf. § 4.

§ 10

Rådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Rådet kan invitere særligt sagkyndige til at deltage i rådets møder i det omfang, det skønnes nødvendigt.

§ 11

Rådets møder ledes af forpersonen og i dennes fravær af den, som er blevet bemyndiget til at træde i forpersonen sted, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt.

§ 12

Rådet er beslutningsdygtigt, når mødelederen samt seks andre stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2 Rådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, kan medlemmet inden mødet skriftligt ytre sig om de på dagsordenen optagne sager. Mødelederen afgør i sådanne tilfælde, om afstemningen skal afholdes eller udskydes til det efterfølgende møde.

Stk. 3 Rådets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.

Stk. 4 Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem kræver, at afstemningen foregår skriftligt.

§ 13

Der optages referat af rådets beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse i forhold til en konkret beslutning tilført referatet. Udkast til referat udsendes snarest efter mødets afholdelse til rådets medlemmer.

Stk. 2 Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af rådet på det førstkommende rådsmøde protesterer herimod. Det godkendte referat udsendes til rådets medlemmer og offentliggøres på rådets hjemmeside.

Kapitel 4 Sekretariatsbetjening af rådet
§ 14

Udlændinge- og integrationsministeren drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af rådet, herunder for udsendelse af rådets udtalelser og referater. Udlændinge- og Integrationsministeriet holder endvidere i fornødent omfang rådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål.

Kapitel 5 Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed
§ 15

Forpersonen oppebærer vederlag for sit hverv i overensstemmelse med de gældende regler i Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2 Rådets øvrige medlemmer modtager i forbindelse med deltagelse i møder i rådet eller i udvalg, hvori de deltager efter anmodning fra rådet, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Udlændinge- og Integrationsministeriet afgør, om erstatningskravet er berettiget.

Stk. 3 I forbindelse med deltagelse i møder, kurser og seminarer i eller for rådet ydes der rådets medlemmer godtgørelse for udgifter efter bestemmelserne i cirkulære nr. 9842 af 19. oktober 2021 om tjenesterejseaftalen.

Kapitel 6 Forskellige bestemmelser
§ 16

Rådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for rådets arbejde i det foregående år, regnskab for det foregående år, oversigt over rådets sammensætning og deltagelse i interne og eksterne udvalg og arbejdsgrupper samt eventuelt afsnit om emner, som rådet anser for væsentlige.

§ 17

Medlemmerne af rådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2 Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest muligt underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§ 18

Rådets medlemmer, suppleanter og personer, som deltager i rådets møder, jf. § 10, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 426 af 29. april 2014 om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter ophæves.