Bekendtgørelse om forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 138 af 13. februar 2007

Partshøring
§ 9

Kan en ansøger eller en anden, som nævnet træffer afgørelse vedrørende, antages ikke at være bekendt med, at nævnet har oplysninger i sagen, der er af betydning for nævnets afgørelse, må der ikke træffes afgørelse, før nævnet har gjort den pågældende bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis

  • 1) oplysningerne ikke er til ugunst for den pågældende,

  • 2) oplysningerne ikke er af væsentlig betydning for afgørelsen,

  • 3) det efter oplysningernes karakter må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, eller

  • 4) den pågældende ikke har ret til aktindsigt med hensyn til oplysningerne.