Bekendtgørelse om forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 138 af 13. februar 2007

Habilitet
§ 10

Et medlem af nævnet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, i hvis udfald medlemmet har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om medlemmets upartiskhed.

Stk. 2 Finder et medlem, at der foreligger forhold for den pågældende, der kan være omfattet af stk. 1, skal medlemmet inden sagens behandling i nævnet redegøre for forholdet over for formanden.

Stk. 3 Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmet kan deltage i sagens behandling og afgørelse. I behandlingen af dette spørgsmål deltager medlemmet ikke.