14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 138 af 13. februar 2007, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet

I medfør af § 47 f, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Sammensætning
Bibeskæftigelsesnævnet består af 7 medlemmer: Præsidenten for Højesteret (formand), præsidenterne for landsretterne, 1 præsident valgt af de øvrige retspræsidenter, 1 dommer valgt af Den Danske Dommerforening og 2 repræsentanter for offentligheden. Den valgte retspræsident og dommer samt repræsentanterne for offentligheden er beskikket af justitsministeren.

§2 Opgaver
Bibeskæftigelsesnævnet varetager de opgaver, der er anført i retsplejelovens §§ 47a-47d.

§3 Nævnsmøder
Nævnets formand forbereder i samarbejde med sekretariatet sagernes forelæggelse for nævnet og leder nævnets møder.

Stk. 2 Nævnet udpeger en af landsretspræsidenterne som næstformand, som træder i formandens sted i tilfælde, hvor formanden er forhindret.

§4 Nævnet holder møde på de mødedage, nævnet har vedtaget. Formanden skal indkalde til møde, hvis 2 medlemmer anmoder om det. Formanden kan af egen drift indkalde til møde.

Stk. 2 Sekretariatet udarbejder dagsorden for nævnets møder, som sendes til medlemmerne inden mødet.

Stk. 3 Sekretariatets medarbejdere kan efter formandens bestemmelse være til stede ved mødet.

§5 Skriftlig votering
Nævnets formand kan beslutte, at sager, der ikke har principiel karakter, skal afgøres efter skriftlig votering.

Stk. 2 Formanden fastsætter efter drøftelse med nævnet rækkefølgen for votering.

Stk. 3 Hvis et medlem i forbindelse med skriftlig votering anmoder om det, skal sagen overgå til afgørelse på et møde.

§6 Beslutningskompetence
Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden samt 1 offentlighedsrepræsentant, er til stede.

Stk. 2 Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

§7 I sager om tilladelse til fast indtægtsgivende bibeskæftigelse, jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 1, der efter nævnets praksis ikke giver anledning til tvivl, kan formanden træffe afgørelse alene.

Stk. 2 Nævnet kan vedtage, at visse sager afgøres af 3 medlemmer (1 retspræsident, 1 dommer og 1 offentlighedsrepræsentant). En sådan vedtagelse kræver tilslutning fra alle medlemmer.

§8 Sagsoplysning
Til brug for behandling af sager om tilladelse til fast indtægtsgivende bibeskæftigelse, jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 1, kan nævnet indhente oplysninger om bibeskæftigelsen fra den pågældende dommer eller retspræsident.

Stk. 2 Til brug for behandling af sager om godkendelse af, at et hverv som medlem af et offentligt eller privat råd eller nævn varetages af en dommer fra de overordnede retter, jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 2, kan nævnet indhente oplysninger om det pågældende råd eller nævn fra hvervgiver eller andre.

Stk. 3 Til brug for nævnets varetagelse af tilsynsopgaver efter retsplejelovens § 47 b, stk. 3, og § 47 d, stk. 3, kan nævnet indhente oplysninger fra den pågældende dommer eller vedkommendes retspræsident.

Stk. 4 Med henblik på udarbejdelse af en årlig oversigt over dommernes indberetninger om indtægtsgivende bibeskæftigelse, jf. retsplejelovens § 47 c, stk. 4, 3. pkt., modtager nævnet oplysninger herom fra retspræsidenterne. Nævnet kan indhente yderligere oplysninger fra dommere og retspræsidenter.

§9 Partshøring
Kan en ansøger eller en anden, som nævnet træffer afgørelse vedrørende, antages ikke at være bekendt med, at nævnet har oplysninger i sagen, der er af betydning for nævnets afgørelse, må der ikke træffes afgørelse, før nævnet har gjort den pågældende bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis

  • 1) oplysningerne ikke er til ugunst for den pågældende,

  • 2) oplysningerne ikke er af væsentlig betydning for afgørelsen,

  • 3) det efter oplysningernes karakter må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, eller

  • 4) den pågældende ikke har ret til aktindsigt med hensyn til oplysningerne.

§10 Habilitet
Et medlem af nævnet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, i hvis udfald medlemmet har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om medlemmets upartiskhed.

Stk. 2 Finder et medlem, at der foreligger forhold for den pågældende, der kan være omfattet af stk. 1, skal medlemmet inden sagens behandling i nævnet redegøre for forholdet over for formanden.

Stk. 3 Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmet kan deltage i sagens behandling og afgørelse. I behandlingen af dette spørgsmål deltager medlemmet ikke.

§11 Referat
Der udfærdiges referat af nævnets møder.

Stk. 2 Referater af nævnets møder er ikke offentligt tilgængelige.

§12 Tavshedspligt
Nævnets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af nævnet, når der er tale om oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige. Samme tavshedspligt påhviler medarbejderne i sekretariatet.

§13 Sekretariat
Nævnets sekretariatsopgaver varetages af Højesteret.

§14 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007.

profile photo
Profilside