Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2023

I medfør af § 345, stk. 18, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022, og efter erhvervsministerens godkendelse, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål
§ 1

Denne forretningsorden har til formål at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet i Finanstilsynets bestyrelse (bestyrelsen).

Kapitel 2 Bestyrelsens medlemmer
§ 2

Erhvervsministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

Stk. 2 Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv eller har varigt forfald, udpeger erhvervsministeren snarest muligt et nyt medlem.

Stk. 3 Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til Finanstilsynet på behørig vis.

Observatør
§ 3

Erhvervsministeren udpeger en observatør fra Erhvervsministeriet i bestyrelsen.

Stk. 2 Observatøren deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 3 Erhvervsministeren udpeger en fast suppleant for observatøren, som kan deltage i bestyrelsens møder ved observatørens forfald.

Kapitel 3 Kompetence og opgaver
§ 4

Bestyrelsen skal:

 • 1) Fastlægge de strategiske mål for Finanstilsynets virksomhed.

 • 2) Godkende tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse i Finanstilsynet.

 • 3) Godkende årsrapporten for Finanstilsynet.

 • 4) Træffe beslutning om reaktioner i sager af principiel karakter og i sager, der har videregående betydelige følger.

 • 5) Træffe beslutning om at overgive sager omfattet af nr. 4 til politimæssig efterforskning.

 • 6) Træffe afgørelser i sager om påbud efter § 347 b, stk. 1, og § 347 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

 • 7) Godkende regler og vejledninger, der skal udstedes af Finanstilsynet.

 • 8) Give Finanstilsynets direktion faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring.

 • 9) Fremsende forslag til Finanstilsynets budget til erhvervsministeren.

 • 10) Løbende overvåge anvendelsen af Finanstilsynets bevillinger.

 • 11) Fremsende forslag til Finanstilsynets mål- og resultatplan til erhvervsministeren vedrørende Finanstilsynets tilsynsvirksomhed.

 • 12) Afgive høringssvar i forbindelse med erhvervsministerens udpegning af direktør for Finanstilsynet.

§ 5

Bestyrelsens opgaver gælder i forhold til følgende:

§ 6

Bestyrelsen godkender retningslinjer, der fastsætter de overordnede rammer for adfærden for ansatte i Finanstilsynet.

§ 7

Bestyrelsen udgør en del af Finanstilsynet.

Stk. 2 Bestyrelsen kan som led i sit hverv til enhver tid forlange alle nødvendige oplysninger fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen udfører de reaktioner, bestyrelsen har truffet beslutning om.

Bestyrelsessekretariat
§ 8

Finanstilsynets direktion udpeger blandt Finanstilsynets ansatte et bestyrelsessekretariat.

Stk. 2 Bestyrelsessekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Kommunikation og kontakt til offentligheden
§ 9

Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil. Et bestyrelsesmedlem, eller andre, der har deltaget i behandling af sager i bestyrelsen, må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til pressen eller rette henvendelse til offentligheden om bestyrelsens forhold eller beslutninger vedrørende Finanstilsynet.

Finanstilsynets strategiske mål
§ 10

Finanstilsynet forelægger udkast til retningslinjer for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og udkast til strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed med henblik på bestyrelsens fastsættelse og godkendelse heraf. Retningslinjerne skal indeholde de overordnede rammer og principper for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden.

Stk. 2 Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og fastlæggelse af de strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed skal ske i overensstemmelse med hensynene i § 344, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed, om bl.a. at fremme den finansielle stabilitet.

§ 11

Finanstilsynets direktion er ansvarlig for, at den konkrete udmøntning af tilsynsvirksomheden opfylder de strategiske mål og sker i henhold til Finanstilsynets tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden som fastsat og godkendt af bestyrelsen.

§ 12

På bestyrelsens møder orienterer Finanstilsynets direktion om:

 • 1) Konkrete sager og forhold m.v. af interesse eller relevans for bestyrelsen.

 • 2) Finanstilsynets tilsyn med virksomheder under skærpet tilsyn.

§ 13

Bestyrelsen bidrager til udarbejdelse og vurdering af opfyldelse af mål i Finanstilsynet mål- og resultatplan, når målene vedrører tilsynsvirksomheden og strategiske målsætninger for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed.

§ 14

Bestyrelsens formand skal stå til rådighed for drøftelser med Erhvervsministeriet vedrørende udarbejdelse og opfyldelse af Finanstilsynets direktørs resultatkontrakt.

Årsrapport for Finanstilsynet
§ 15

Finanstilsynets direktion forelægger årsrapporten for Finanstilsynet til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2 Årsrapporten godkendes af Finanstilsynets bestyrelse og underskrives og dateres af bestyrelsesformanden og Finanstilsynets direktør i tilknytning til erklæringen i ledelsespåtegningen.

Stk. 3 Er et bestyrelsesmedlem eller Finanstilsynets direktør uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at årsrapporten godkendes med det indhold, der er besluttet, skal uenigheden eller indvendingerne fyldestgørende og konkret begrundet fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelse gives i ledelsesberetningen. Direktøren eller formanden kan ikke undlade at underskrive årsrapporten.

Delegation af kompetence
§ 16

Bestyrelsen kan ved instruks til Finanstilsynets direktion delegere sin kompetence vedrørende sager omfattet af § 4, nr. 4 og 5, til Finanstilsynet. I sager vedrørende regnskabskontrol af virksomheder omfattet af årsregnskabsloven kan bestyrelsens kompetence delegeres til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Finanstilsynet skal føre en oversigt over, hvilke sagstyper der er delegeret, og oversigten skal gennemgås af bestyrelsen mindst en gang om året.

Stk. 3 Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen skal orientere bestyrelsen senest ved førstkommende møde, når der er truffet en afgørelse eller en beslutning efter delegation.

Bestyrelsens årlige evaluering
§ 17

Bestyrelsen skal en gang om året evaluere bestyrelsens og de enkelte medlemmers præstation, herunder samarbejdet med direktionen.

Kapitel 4 Bestyrelsens møder
Afholdelse
§ 18

Bestyrelsen fastsætter en mødeplan med minimum ti årlige bestyrelsesmøder, der så vidt muligt placeres på faste mødedage fordelt jævnt ud over kalenderåret.

Stk. 2 Planlagte møder kan flyttes eller aflyses med formandens godkendelse.

§ 19

Bestyrelsen afholder desuden møde, når formanden skønner det fornødent, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af Finanstilsynets direktør.

Indkaldelse
§ 20

Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst syv dages varsel via bestyrelsens iPad-løsning, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle bestyrelsesmedlemmer og observatøren.

Stk. 2 Med mødeindkaldelsen eller mindst syv dage før et af de planlagte møder skal bestyrelsesmedlemmerne og observatøren modtage en dagsorden, der indeholder en angivelse af de sager, der kommer til behandling.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne og observatøren skal have adgang til det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne, via bestyrelsens iPad-løsning, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel senest syv dage før bestyrelsesmødet.

Stk. 4 Er der tale om materiale af særlig fortrolig karakter, kan formanden bestemme, at materialet eller dele heraf først omdeles på mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets slutning.

Stk. 5 Ved enkeltsager af hastende karakter kan formanden eller i dennes fravær næstformanden tillade, at bestyrelsen indkaldes med kortere varsel, eller at dagsorden og materiale sendes senere end fristen for indkaldelsen.

Gennemførelse
§ 21

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde.

Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give bestyrelsessekretariatet meddelelse herom hurtigst muligt.

Stk. 3 Formanden leder bestyrelsens møder.

Stk. 4 Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 5 Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen forelægger sager for bestyrelsen.

§ 22

I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af bestyrelsens opgaver, kan bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, herunder som telefon- eller videomøder. Et bestyrelsesmedlem eller Finanstilsynets direktion kan forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted, eventuelt ved telefon- eller videomøder.

Stk. 2 Træffes en bestyrelsesbeslutning skriftligt eller elektronisk, kræves en egentlig tilkendegivelse fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne skal efterfølgende orienteres om den endelige beslutning. Undladelse af at reagere på fremsendt materiale er ikke tilstrækkelig tilkendegivelse.

§ 23

Sager af regnskabsmæssig karakter, der er principielle eller har videregående betydelige følger, forelægges det regnskabskyndige underudvalg forud for behandling af bestyrelsen.

Stk. 2 Sekretariatet for det regnskabskyndige underudvalg bistår ved underudvalgets forberedelse af sager til behandling i bestyrelsen.

Stk. 3 Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen sørger for forelæggelse af sager omfattet af stk. 1.

Bestyrelsesbeslutninger m.v.
§ 24

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige udpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft mulighed for at deltage i behandlingen af sagen.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer afgørelse med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Stk. 3 Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage fysisk ved et bestyrelsesmøde, kan vedkommende med formandens tilladelse deltage ved tele- eller videokommunikation.

§ 25

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan i særlige tilfælde afgøre eller træffe beslutning i en sag uden forelæggelse for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og øjemedet ellers ville forspildes.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan Finanstilsynet endvidere afgøre eller træffe beslutning i en sag uden at forelægge denne for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og hvis øjemedet ellers ville forspildes. Finanstilsynet drøfter så vidt muligt sagen med bestyrelsens formand eller næstformand forud for tilsynets afgørelse.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne skal snarest muligt modtage afgørelsen, notat om afgørelsen eller beslutningen.

Stk. 4 Formanden eller Finanstilsynet skal ved førstkommende bestyrelsesmøde, efter at en afgørelse er blevet truffet efter stk. 1 eller 2, orientere bestyrelsen om afgørelsen, herunder de forhold der nødvendiggjorde, at afgørelsen blev truffet, uden at sagen blev forelagt for bestyrelsen.

Fuldmagt
§ 26

Et bestyrelsesmedlem kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller andre til at repræsentere førstnævnte på bestyrelsesmøder.

Stk. 2 Formanden kan lade et bestyrelsesmedlem formidle sine synspunkter via formanden.

Protokol
§ 27

Bestyrelsessekretariatet sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, hvoraf følgende fremgår:

 • 1) Hvilke medlemmer, der har været til stede på et møde eller deltaget på anden måde.

 • 2) Andre personer, der har været til stede ved behandling af sager i bestyrelsen.

 • 3) Et referat af bestyrelsens afgørelser og beslutninger.

 • 4) Væsentlige synspunkter, der måtte være fremkommet under bestyrelsens forhandlinger.

 • 5) Andre forhold, som et bestyrelsesmedlem eller Forbrugerombudsmanden ønsker indført i protokollatet, herunder angivelse af uenighed vedrørende en afgørelse eller beslutning.

Stk. 2 Bestyrelsessekretariatet udarbejder snarest muligt efter et møde udkast til protokollat og sender det efter formandens eller næstformandens godkendelse til bestyrelsesmedlemmerne senest tre uger efter bestyrelsesmødets afholdelse.

Stk. 3 Finanstilsynet sikrer, at protokollatet underskrives fysisk eller digitalt af alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et møde, har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet i protokollatet og underskrive protokollatet som læst.

Stk. 4 Forbrugerombudsmanden og andre personer nævnt i kapitel 5, der har været til stede ved behandlingen af sager i bestyrelsen, får kun tilsendt referatet af de dagsordenspunkter, de har deltaget i behandlingen af.

Stk. 5 Parter, der har haft foretræde for Finanstilsynets bestyrelse, modtager ikke referat fra bestyrelsesmødet.

Kapitel 5 Andres deltagelse i bestyrelsesmøder m.v.
Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen
§ 28

Finanstilsynets direktion, og Finanstilsynets ansatte, som Finanstilsynets direktion bemyndiger dertil, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2 På bestyrelsens møder, hvor der behandles sager omfattet af § 213, stk. 1-5 og 8, jf. § 211, stk. 4, i lov om kapitalmarkeder, deltager uden stemmeret endvidere Erhvervsstyrelsens direktion, eller Erhvervsstyrelsens ansatte, som Erhvervsstyrelsens direktion bemyndiger dertil.

Forbrugerombudsmanden
§ 29

Forbrugerombudsmanden indkaldes ved bestyrelsens behandling af tilsynssager om redelig forretningskik, god praksis og prisoplysning. Forbrugerombudsmanden har i sager omfattet af 1. pkt. samme beføjelser som medlemmer af bestyrelsen.

§ 30

Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som vedkommende deltager i. Forbrugerombudsmanden indkaldes samtidig med bestyrelsesmedlemmerne.

Underudvalg
§ 31

Bestyrelsen kan vælge at lade sager forberede i et underudvalg.

Stk. 2 Bestyrelsessekretariatet bistår ved underudvalgenes forberedelse af sager til behandling i bestyrelsen, jf. dog § 23, stk. 2.

Stk. 3 Et underudvalg er forberedende og har ingen selvstændig beslutningskompetence.

Ekspertpanel
§ 32

Bestyrelsen nedsætter et ekspertpanel, som samlet har særlig sagkundskab inden for det finansielle område, økonomi, regnskabsforhold, revision, dataanalyse, cyberrisici samt forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Stk. 2 Bestyrelsen kan efter behov anmode om bistand fra et eller flere medlemmer af ekspertpanelet i forbindelse med behandling af konkrete tilsynssager, herunder vil medlemmer af ekspertpanelet efter formandens beslutning kunne deltage ved bestyrelsens behandling af den konkrete tilsynssag på bestyrelsens møder. Medlemmerne af ekspertpanelet deltager uden stemmeret. Hvis sagen vedrører en virksomhed, skal virksomheden orienteres om, at bestyrelsen har besluttet at lade sig bistå af et medlem af ekspertpanelet.

Stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte at lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i forberedelsen af sager, herunder i underudvalg, jf. § 31.

Stk. 4 Har bestyrelsen anmodet medlemmer af ekspertpanelet om at bistå i forbindelse med sager, kan bestyrelsesmedlemmer drøfte sagen, herunder udleveret materiale, med medlemmerne af ekspertpanelet, jf. dog stk. 6.

Stk. 5 Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til medlemmerne af ekspertpanelet. Medlemmer af ekspertpanelet må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i. Medlemmer af ekspertpanelet indkaldes samtidig med bestyrelsen.

Stk. 6 I sager, hvor bestyrelsen har anmodet medlemmer af ekspertpanelet om bistand, kan formanden og Finanstilsynets direktør i forening, i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en sag, herunder udleveret materiale vedrørende sagen, kun må drøftes blandt bestyrelsens medlemmer. I sager omfattet af 1. pkt. forestår formanden og bestyrelsessekretariatet kontakten med de relevante medlemmer af ekspertpanelet.

Stk. 7 Afgiver en virksomhed oplysninger om forretnings- eller driftshemmeligheder til Finanstilsynet, i sager hvor bestyrelsen har besluttet at lade sig bistå af ekspertpanelet, kan virksomheden over for bestyrelsens formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke tilgår medlemmer af ekspertpanelet. Har bestyrelsen truffet beslutning om at lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i behandlingen af sager, afgør formanden herefter, under hensyn til forholdenes beskaffenhed, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne bør gives til medlemmer af ekspertpanelet.

Særligt sagkyndige vedrørende færøske og grønlandske forhold
§ 33

Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre udpeger hver en særlig sagkyndig, der efter formandens beslutning kan deltage i bestyrelsens drøftelse af sager om henholdsvis færøske eller grønlandske forhold. De særligt sagkyndige har ikke stemmeret.

Intern revision
§ 34

Finanstilsynets Interne revision refererer direkte til bestyrelsen og administrativt til direktøren i Finanstilsynet.

Stk. 2 Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at Intern revision er til stede under behandlingen af et eller flere dagsordenspunkter på et bestyrelsesmøde. Intern revision har taleret, men ikke stemmeret.

Kapitel 6 Materiale til part og foretræde
Partshøring
§ 35

I sager, hvor der skal foretages partshøring efter forvaltningsloven, foretager Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen partshøringen under sagens behandling, inden sagen forelægges for bestyrelsen.

Stk. 2 I sager, der skal forelægges Finanstilsynets bestyrelse, og hvor der foretages partshøring efter forvaltningsloven, skal udkast til afgørelse eller beslutning sendes til parten samtidig med, at afgørelsen og det øvrige sagsmateriale sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 3 I sager, hvor Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen vurderer, at sagen er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, vedlægges tillige et udkast til afgørelsen eller beslutningen, som den påtænkes offentliggjort. Parten har herefter mulighed for, inden sagen behandles i bestyrelsen, at afgive bemærkninger vedrørende offentliggørelsen, herunder at angive hvilke oplysninger der efter partens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen inden offentliggørelse. I de tilfælde, hvor parten tager imod tilbud om foretræde, skal bemærkninger afgives senest på tidspunktet for foretrædet. I de tilfælde, hvor parten har valgt ikke at tage imod tilbud om foretræde, skal bemærkninger afgives skriftligt senest ved udgangen af dagen før bestyrelsesmødets afholdelse.

Foretræde
§ 36

Parter har i sager omfattet af § 4, nr. 4, 5 og 6, ret til foretræde for bestyrelsen og til at fremkomme med et kort mundtligt indlæg, inden bestyrelsen træffer afgørelse.

Stk. 2 Bestyrelsessekretariatet indkalder en part med ret til foretræde senest samtidig med, at udkast til afgørelse eller beslutning sendes til parten. Parten skal senest to hverdage inden mødet skriftligt meddele bestyrelsessekretariatet, om parten ønsker foretræde.

Stk. 3 Stk. 2 gælder også i sager, hvor der ikke er foretaget partshøring efter forvaltningsloven.

Stk. 4 Den, der har ønsket foretræde, skal deltage ved fysisk fremmøde og har kun ret til at være til stede under foretrædet og ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål. Der må maksimalt være fem deltagere til et foretræde. Formanden kan beslutte at dispensere fra kravet i 2. pkt.

Stk. 5 Formanden fastsætter tidspunkt for det mundtlige indlæg. Bliver den, der har ønsket foretræde, forhindret i at møde eller overholdes tidspunktet for foretræde ikke, fortabes retten til foretræde. I disse tilfælde afgør bestyrelsen sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 6 Formanden kan beslutte, at retten til foretræde bortfalder i sager af særlig hastende karakter. Retten til foretræde bortfalder ved forelæggelse af sager til beslutning, om at overgive sager til politimæssig efterforskning, hvis væsentlige efterforskningsmæssige hensyn taler imod at tilbyde parten foretræde.

Stk. 7 Det mundtlige indlægs varighed er begrænset til ti minutter, medmindre formanden undtagelsesvis tillader indlæg af længere varighed, jf. dog § 37.

Stk. 8 Det mundtlige indlæg er et supplement til det skriftlige materiale i sagen. Den, der vil afgive et supplerende indlæg i forbindelse med et foretræde, skal senest to hverdage inden mødet skriftligt til bestyrelsessekretariatet fremsende en oversigt over indlægget, der vil blive fremlagt for bestyrelsen.

Stk. 9 Formanden kan afskære indlæg, der vedrører forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse. Formanden kan give tilladelse til, at der kan stilles uddybende spørgsmål til den, som har foretræde.

Kapitel 7 Inhabilitet og begrænsning i bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv m.v.
Inhabilitet
§ 38

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, når medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens regler.

Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest muligt og inden behandlingen af en sag begyndes underrette bestyrelsessekretariatet herom.

Stk. 3 I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil.

Stk. 4 Skønner bestyrelsen, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem ikke bør finde sted, kan bestyrelsen beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Bestyrelsen kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 5 Spørgsmål om inhabilitet skal indgå som fast punkt på dagsordenen for bestyrelsens møder.

Stk. 6 Stk. 1-2 finder tilsvarende anvendelse for observatøren, dennes suppleant, Forbrugerombudsmanden, medlemmer af ekspertpanelet og særligt sagkyndige vedrørende færøske og grønlandske forhold.

§ 39

For nye bestyrelsesmedlemmer gælder en særlig karensperiode henset til medlemmets tidligere hverv. I karensperioden må medlemmet ikke være en del af behandlingen af eller beslutningen i sager med relation til den pågældendes tidligere hverv, uanset at medlemmet i sit tidligere hverv ikke har deltaget i behandling af den pågældende sag.

Stk. 2 En sådan karensperiode kan også besluttes i forhold til et medlem af Finanstilsynets direktion i forbindelse med ansættelse af en ny direktør eller vicedirektør, hvor direktøren eller vicedirektøren ikke kan være en del af behandlingen af sagen.

Handel med værdipapirer
§ 40

Bestyrelsesmedlemmer, observatøren og dennes suppleant skal kvartalsvis indberette og dokumentere til Finanstilsynets administrationschef, hvis de i det forløbne kvartal har handlet med værdipapirer udstedt af finansielle virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med.

Stk. 2 Finanstilsynets administrationschef vil stikprøvevis gennemgå bestyrelsesmedlemmernes indberetninger af værdipapirhandler.

Kapitel 8 Offentlighed, tavshedspligt m.v.
Offentlighed
§ 41

Møder i bestyrelsen er ikke offentlige.

§ 42

Vurderer Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, at en bestyrelsessag er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, herunder anonymisering i forbindelse med offentliggørelse, eller undtagelser fra offentliggørelse, skal materialet, der forelægges bestyrelsen, indeholde en indstilling vedrørende offentliggørelse. Samtidig med afgørelse af sagen træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt afgørelsen skal offentliggøres, anonymiseres, eller undtages fra offentliggørelse.

Stk. 2 Beslutning om offentliggørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tavshedspligt m.v.
§ 43

Medlemmer af bestyrelsen, observatøren, dennes suppleant, medlemmer af ekspertpanelet, særligt sagkyndige vedrørende færøske og grønlandske forhold og Forbrugerombudsmanden er underlagt tavshedspligten i § 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og § 224, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, jf. § 211, stk. 4, i lov om kapitalmarkeder.

Materiale modtaget i forbindelse med bestyrelseshvervet
§ 44

Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale, som denne modtager som led i bestyrelseshvervet, på forsvarlig måde. Ved fratrædelse skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale, der ikke på behørig vis er destrueret, til bestyrelsessekretariatet.

Stk. 2 Stk. 1. finder tilsvarende anvendelse for observatøren, dennes suppleant, Forbrugerombudsmanden, medlemmer af ekspertpanelet og særligt sagkyndige vedrørende færøske og grønlandske forhold.

Kapitel 9 Ændringer og ikrafttræden
Ændring og tillæg til forretningsordenen
§ 45

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Stk. 2 Bestyrelsen skal en gang årligt overveje, om der er behov for revision af forretningsordenen med henblik på at sikre, at denne altid er tilpasset Finanstilsynets behov og afspejler Finanstilsynets aktiviteter.

Ikrafttræden
§ 46

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 609 af 10. maj 2022 om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet ophæves.