14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 525 af 23. maj 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

Kapitel 1

Formål

§1 Denne forretningsorden har til formål at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet i Finanstilsynets bestyrelse (bestyrelsen).

Kapitel 2

Bestyrelsens medlemmer

§2 Erhvervsministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen, herunder formand og næstformand, i henhold til § 345, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Såfremt et bestyrelsesmedlem nedlægger sit hverv eller har varigt forfald, udpeger erhvervsministeren snarest muligt et nyt medlem.

Stk. 3 Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til Finanstilsynet på behørig vis.

§3 Observatør
Erhvervsministeren udpeger en observatør fra Erhvervsministeriet i bestyrelsen, jf. § 345, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Observatøren deltager i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

Stk. 3 Erhvervsministeren udpeger en fast suppleant for observatøren, som kan deltage i bestyrelsens møder ved observatørens forfald.

Kapitel 3

Kompetence og opgaver

§4 Bestyrelsen skal, som angivet i § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed,

 • 1) fastlægge de strategiske mål for Finanstilsynets virksomhed,

 • 2) godkende tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse i Finanstilsynet,

 • 3) godkende årsrapporten for Finanstilsynet,

 • 4) træffe beslutning om reaktioner i sager af principiel karakter og i sager, der har videregående betydelige følger,

 • 5) træffe beslutning om at overgive sager omfattet af nr. 4 til politimæssig efterforskning,

 • 6) træffe afgørelser i sager om påbud efter § 347 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (om uvildig undersøgelse) og

 • 7) godkende regler og vejledninger, der skal udstedes af Finanstilsynet.

Stk. 2 Herudover skal bestyrelsen

 • 1) give Finanstilsynets direktion faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparing,

 • 2) fremsende forslag til Finanstilsynets budget til erhvervsministeren,

 • 3) løbende overvåge anvendelsen af Finanstilsynets bevillinger,

 • 4) fremsende forslag til Finanstilsynets mål- og resultatplan til erhvervsministeren vedrørende Finanstilsynets tilsynsvirksomhed og

 • 5) afgive høringssvar i forbindelse med erhvervsministerens udpegning af direktør for Finanstilsynet.

§5 Bestyrelsens opgaver, jf. § 4, stk. 1, gælder i forhold til følgende:

§6 Bestyrelsen skal godkende retningslinjer, der fastsætter de overordnede rammer for adfærden for ansatte i Finanstilsynet (adfærdskodeks).

§7 Bestyrelsen udgør en del af Finanstilsynet.

Stk. 2 Bestyrelsen kan til enhver tid, som led i sit hverv, forlange alle nødvendige oplysninger fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen udfører de af bestyrelsen trufne reaktioner.

§8 Bestyrelsessekretariat
Finanstilsynets direktion udpeger blandt Finanstilsynets ansatte et bestyrelsessekretariat.

Stk. 2 Bestyrelsessekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§9 Kommunikation og kontakt til offentligheden
Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil. Et medlem af bestyrelsen, eller andre, der har deltaget i behandling af sager i bestyrelsen, må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til pressen eller rette henvendelse til offentligheden om bestyrelsens forhold og beslutninger vedrørende Finanstilsynet.

§10 Finanstilsynets strategiske mål
Finanstilsynet forelægger udkast til tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og udkast til strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed med henblik på bestyrelsens fastsættelse og godkendelse heraf, jf. § 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Retningslinjerne skal indeholde de overordnede rammer og principper for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden.

Stk. 2 Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og fastlæggelse af de strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, jf. § 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal ske i overensstemmelse med hensynene i § 344, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed, om bl.a. at fremme den finansielle stabilitet.

§11 Finanstilsynets direktion er ansvarlig for, at den konkrete udmøntning af tilsynsvirksomheden opfylder de strategiske mål og sker i henhold til Finanstilsynets tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden som fastsat og godkendt af bestyrelsen i medfør af § 10.

§12 På bestyrelsens møder orienterer Finanstilsynets direktion om

 • 1) konkrete sager og forhold m.v. af interesse eller relevans for bestyrelsen, og

 • 2) Finanstilsynets tilsyn med virksomheder under skærpet tilsyn.

§13 Bestyrelsens formand skal stå til rådighed for drøftelser med Erhvervsministeriet vedrørende udarbejdelse og opfyldelse af Finanstilsynets direktørs resultatkontrakt.

§14 Bestyrelsen inddrages i arbejdet med udarbejdelse og vurdering af opfyldelse af eventuelle mål i Finanstilsynet mål- og resultatplan, som indgås mellem bestyrelsen og Finanstilsynet. Målene skal vedrøre tilsynsvirksomheden og strategiske målsætninger for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, som kun udgør en mindre del af den samlede mål- og resultatplan.

§15 Årsrapport for Finanstilsynet
Finanstilsynets direktion forelægger årsrapporten for Finanstilsynet til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2 Årsrapporten godkendes af Finanstilsynets bestyrelse og underskrives og dateres af bestyrelsesformanden og Finanstilsynets direktør i tilknytning til erklæringen i ledelsespåtegningen.

Stk. 3 Er et bestyrelsesmedlem eller Finanstilsynets direktør uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at årsrapporten godkendes med det indhold, der er besluttet, skal uenigheden eller indvendingerne fyldestgørende og konkret begrundet fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelse gives i ledelsesberetningen. Direktøren eller formanden kan ikke undlade at underskrive årsrapporten.

profile photo
Profilside