Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 76 af 29. januar 2020

I medfør af § 16, stk. 2, og § 26, stk. 3, i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 23, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Særlige formål for bestemte arter
§ 1

Indehaveren af rettighederne til en plantenyhed (sortsejeren) kan kræve licens af enhver, der som led i den erhvervsmæssige udnyttelse af sin bedrift formerer plantenyheden og planter, udsår eller lægger udbyttet på bedriften.

Stk. 2 For arter nævnt i bilaget gælder stk. 1 kun, hvis formeringen sker med henblik på anvendelse til de formål, der er nævnt i bilaget.

Stk. 3 Størrelsen af licensen, jf. stk. 1, for plantenyheder af arter nævnt i bilaget, nr. 2-6, kan fastsættes i en kontrakt mellem sortsejeren og landbrugeren eller mellem sammenslutninger af sortsejere og landbrugere. Licensens størrelse skal være rimelig.

Stk. 4 Er der ikke indgået en kontrakt om licensens størrelse mellem sortsejeren og landbrugeren eller mellem sammenslutninger af sortsejere og landbrugere, gælder at

  • 1) licensen udgør 50 pct. af afgiften for certificeret udsæd eller certificeret læggemateriale, af samme sort, og

  • 2) licensen for sorter af arter nævnt i bilaget fastsættes som et beløb pr. tilplantet arealenhed eller pr. kilo anvendt udsæd eller læggemateriale.

Stk. 5 Licensen forfalder til betaling ved plantning, udsåning eller lægning, med mindre anden forfaldstid er aftalt med sortsejeren.

§ 2

Den, der formerer en plantenyhed til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift, skal senest samtidig med udsåning, plantning eller lægning af formeringsmaterialet meddele sortsejeren de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensen.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal den, der formerer en plantenyhed af en art nævnt i bilaget, nr. 2-4, først efter anmodning fra sortsejeren meddele denne de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensen.

§ 3

Den, der overtræder § 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4

§§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af kornarter, arter af olie- og fiberplanter samt arter af foderplanter nævnt i bilaget, nr. 2-4, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal på over 17,6 ha med disse afgrøder. Arealer, til hvilke der ydes tilskud eller godtgørelse til jordudtagning, skal medregnes under det nævnte areal.

Stk. 2 §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af arter af foderplanter nævnt i bilaget, nr. 5, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal på over 17,6 ha med disse afgrøder.

Stk. 3 §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af »Solanum tuberosum L.« (kartoffel), jf. bilaget, nr. 6, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal med kartoffelavl på over 5,3 ha.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 701 af 22. juli 1996 om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift ophæves.