Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 558 af 03. juli 1995

I medfør af § 8 G, stk. 6 i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som ændret ved lov nr. 1120 af 21. december 1994, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på selskaber og fonde, der ansøger om forhåndsgodkendelse af internationale forskningsprojekter med henblik på et ekstra skattemæssigt fradrag på 25% for udgifter afholdt i forbindelse med deltagelse i disse projekter.

Stk. 2 Forhåndsgodkendelsen gives af Erhvervsfremme Styrelsen.

§ 2

Forhåndsgodkendelse kan gives for:

 • 1) EUREKA-projekter, hvori virksomheden på et EUREKA High Level Group møde afholdt efter 1. januar 1991 er godkendt som deltager.

 • 2) Projekter, hvori virksomheden i henhold til »Styrevedtak« i Nordisk Industrifond dateret efter 1. januar 1991 har fået tilsagn om enten risikolån til delvis finansiering af omkostninger, eller bidrag til delvis finansiering af omkostninger.

 • 3) Projekter, hvori der foreligger en efter 1. januar 1991 underskrevet kontrakt eller tillægskontrakt mellem EuropaKommissionen og virksomheden inden for EU's energiprogram, THERMIE, eller inden for følgende særprogrammer under EU's rammeprogram II, III og IV for forskning og teknologisk udvikling:

  Rammeprogram II

  Agriculture

  AIM (anvendelse af informationsteknologi i sundhed)

  BCR (metrologi og standardisering)

  BRIDGE (bioteknologi)

  BRITE/EURAM (produktionsteknologi og nye materialer)

  Decommissioning of nuclear installations

  DELTA (anvendelse af informationsteknologi i undervisning)

  DOSES (statistiske ekspertsystemer)

  DRIVE (anvendelse af informationsteknologi i transport)

  ECLAIR (bioteknologibaseret agroindustriel teknologi)

  EPOCH (klimatologi)

  ESPRIT II (informationsteknologi)

  EURET (transport)

  EUROTRA (automatisk oversættelsessystem)

  FAR (fiskeri og akvakultur)

  FLAIR (levnedsmiddelvidenskab og -teknologi)

  FOREST (skovbrug)

  Fusion

  HUMAN (genom analyse)

  JOULE (ikke nuklear energi)

  Adgang til store forskningsanlæg

  MAST (havforskning og -teknologi)

  Medicinsk forskning

  MONITOR (strategiske analyser, fremtidsstudier og vurderinger)

  RACE (telekommunikation)

  Strålingsbeskyttelse

  Radioaktivt affald

  Råmaterialer

  REWARD (genbrug af affald)

  SAST (strategiske analyser)

  SCIENCE (forskningssamarbejde)

  SPEAR (forskningsevaluering)

  SPES (stimulering af økonomisk videnskab)

  STD (videnskab og teknik i udviklingens tjeneste)

  STEP (miljøbeskyttelse)

  TELEMAN (fjernstyringssystemer)

  VALUE (spredning og udnyttelse af resultater)

  Rammeprogram III

  Informationsteknologi (ESPRIT III)

  Kommunikationsteknologi (RACE II)

  Udvikling af telematiksystemer på områder af almen interesse

  Industri- og materialeteknologi

  Måling og prøvning

  Miljøteknologi

  Havforskning og -teknologi

  Bioteknologi

  Jordbrug og agroindustri (herunder fiskeri)

  Biomedicin og sundhed

  Biovidenskab med henblik på udviklingslandene

  Ikke-nuklear energi

  Sikkerhed i forbindelse med nuklear fission

  Kontrolleret termonuklear fusion

  Menneskelige ressourcer og mobilitet

  Udbredelse og udnyttelse af resultater.

  Rammeprogram IV

  Informationsteknologi

  Kommunikationsteknologi

  Telematik

  Industri- og materialeteknologi

  Måling og prøvning

  Miljø og klima

  Havforskning og -teknologier

  Bioteknologi

  Biomedicin og sundhed

  Landbrug og fiskeri

  Ikke-nuklear energi

  Transport

  Målrettet socio-økonomisk forskning

  Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

  Formidling og nyttiggørelse af resultater

  Fremme af uddannelse og mobilitet for forskere

Stk. 2 Det er en forudsætning for opnåelse af ekstrafradraget, at virksomheden inden udgangen af 1995 er godkendt som deltager i et EUREKA-projekt, har fået tilsagn i henhold til »Styrevedtak« i Nordisk Industrifond eller har indgået en kontrakt med Europa-Kommissionen.

§ 3

Forhåndsgodkendelse for projekter efter § 2, nr. 1 vil fra Erhvervsfremme Styrelsen blive tilsendt de berørte virksomheder. Forhåndsgodkendelse efter § 2, nr. 2 og 3 opnåes ved at fremsende den med Nordisk Industrifond eller Europa-Kommissionen indgåede kontrakt til Erhvervsfremme Styrelsen med anmodning om forhåndsgodkendelse.

Stk. 2 Erhvervsfremme Styrelsen meddeler ansøgeren forhåndsgodkendelsen.

Stk. 3 Erhvervsfremme Styrelsen foretager indberetning til den lokale skattemyndighed af meddelte forhåndsgodkendelse.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 1995.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 882 af 25. oktober 1994.