Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2013,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 467 af 21. april 2022

§ 4

Hvis virkningerne af en konkurskarantæne stilles i bero, jf. konkurslovens § 164, stk. 4, indberetter skifteretten oplysning herom samt tidspunktet for berostillelsen.

Stk. 2 Skifteretten sikrer, at berostillelsen ophæves, hvis kære ikke sker rettidigt.

Stk. 3 Skifteretten opdaterer, jf. § 3, eller sletter indberetningen i registret, når der på ny er truffet afgørelse i sagen.