Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 67 af 11. januar 2017

I medfør af § 4 b, stk. 1, § 21, § 22 og § 24 a, stk. 2, i værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 31. marts 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Aftale om værnepligtstjeneste
§ 1

Udskrevne værnepligtige kan indgå aftale med Forsvarsministeriets Personalestyrelse om at blive indkaldt forud for øvrige værnepligtige, jf. dog stk. 2 og § 7, stk. 3.

Stk. 2 Såfremt en værnepligtig er idømt en sanktion som nævnt i § 8, kan aftale om værnepligtstjeneste ved et tjenestested/mødehold kun indgås, hvis indgåelse af aftale ikke medfører et uforholdsmæssigt stort antal værnepligtige med sådanne sanktioner på det pågældende tjenestested/mødehold.

Stk. 3 En aftale om værnepligtstjeneste ophæves,

  • 1) såfremt en værnepligtig erklæres uegnet til værnepligtstjeneste,

  • 2) såfremt en værnepligtig efter mødet erklæres for tiden uegnet,

  • 3) såfremt en værnepligtig før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens § 4,

  • 4) såfremt en værnepligtig, som af sessionen er erklæret egnet, og som inden mødet erklæres begrænset egnet, ansøger herom, eller

  • 5) såfremt en værnepligtig, der har indgået aftale om tjeneste ved de tjenestesteder/mødehold, hvortil der kræves sikkerhedsgodkendelse, ikke kan sikkerhedsgodkendes.

Stk. 4 Værnepligtige, der har indgået aftale i henhold til stk. 1, deler i øvrigt vilkår med øvrige værnepligtige.

Kapitel 2 Fordelingsmyndighed og fordelingstidspunkt
§ 2

Forsvarsministeriets Personalestyrelse fordeler de udskrevne værnepligtige.

§ 3

Fordelingen foretages for hvert indkaldelseshalvår og omfatter alle værnepligtige, der er til rådighed for indkaldelse i det pågældende halvår, og som ikke tidligere er fordelt. Værnepligtige fordeles dog senest 1 ½ år efter udløbet af det sessionshalvår, hvori de er udskrevet.

Stk. 2 En udskrevet værnepligtig, som uden endnu at være mødt til værnepligtstjeneste får en lavere egnethedsvedtegning, deler på grundlag af den nye egnethedsvedtegning vilkår med de værnepligtige, sammen med hvilke han blev fordelt eller skal fordeles, jf. stk. 1.

Kapitel 3 Udtagelse til fordeling
§ 4

Til fordeling udtages først det nødvendige antal værnepligtige til indkaldelse til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Øvrige værnepligtige, der er omfattet af den pågældende fordeling, overføres til redningsberedskabets personelreserve.

§ 5

Værnepligtige, der er indgået aftale med i henhold til § 1, prioriteres først i forbindelse med udtagelse. Øvrige værnepligtige, der indgår i fordelingen, udtages derefter.

Stk. 2 Øvrige værnepligtige, jf. stk. 1, udtages i overensstemmelse med værnepligtslovens § 23, stk. 2, idet værnepligtige, der er udskrevet som egnede, udtages frem for værnepligtige, der er udskrevet som begrænset egnede, og således at de lavere lodtrækningsnumre inden for hver af disse kategorier udtages frem for de højere.

Kapitel 4 Indhentelse af oplysninger om værnepligtiges strafbare forhold forud for indgåelse af aftale om værnepligtstjeneste og endelig fordeling af de værnepligtige mv.
§ 6

Forud for indgåelse af aftale om værnepligtstjeneste med en udskrevet værnepligtig og forud for endelig fordeling af øvrige udskrevne værnepligtige, der er udtaget til indkaldelse i et indkaldelseshalvår, indhenter Forsvarsministeriets Personalestyrelse hos Rigspolitichefen oplysninger om de værnepligtiges strafbare forhold, jf. § 7, stk. 1, og § 8.

§ 7

Hvis en værnepligtig ved dansk eller fremmed domstol er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70, modtager Forsvarsministeriets Personalestyrelse fra Rigspolitichefen oplysning herom samt straffeattest til offentlig brug vedrørende den værnepligtige.

Stk. 2 Forsvarsministeriets Personalestyrelse videresender straffeattesten til sessionen for behandling af udelukkelsessag i henhold til værnepligtslovens § 4.

Stk. 3 Indgåelse af aftale med eller indkaldelse af en værnepligtig kan ikke finde sted, før sessionen har truffet afgørelse om udelukkelsesspørgsmålet i henhold til værnepligtslovens § 4, og den værnepligtige ifølge denne afgørelse ikke udelukkes fra værnepligtstjeneste.

§ 8

Hvis en værnepligtig for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer er idømt ubetinget frihedsstraf eller betinget frihedsstraf eller dom uden straffastsættelse, herunder med vilkår om samfundstjeneste, eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70, giver Rigspolitichefen Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplysning herom uden nærmere angivelse af, hvilken sanktion den værnepligtige er idømt, og hvilket forhold han er dømt for.

Kapitel 5 Endelig fordeling af de udskrevne værnepligtige til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen
§ 9

Forsvarsministeriets Personalestyrelse foretager den endelige fordeling af de værnepligtige til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. I forbindelse hermed påser Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at der under hensyntagen til de i §§ 1 og 5 anførte forhold foretages en forholdsmæssig ligelig fordeling af de værnepligtige, der er idømt sanktioner som beskrevet i § 8.

Kapitel 6 Indhentelse af oplysninger om værnepligtiges strafbare forhold forud for mødet til første samlede tjeneste mv.
§ 10

Forud for mødedagen indhenter Forsvarsministeriets Personalestyrelse hos Rigspolitichefen oplysning om, hvorvidt de indkaldte værnepligtige er idømt sanktioner som beskrevet i § 7, stk. 1, og § 8. I bekræftende fald giver Rigspolitichefen Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplysninger og straffeattester som angivet i § 7, stk. 1, og § 8.

Stk. 2 Straffeattester vedrørende værnepligtige, der er indkaldt til Forsvaret, Beredskabsstyrelsen eller til civilt arbejde videresendes af Forsvarsministeriets Personalestyrelse til vedkommende session til brug for dennes behandling af udelukkelsessag i henhold til værnepligtslovens § 4.

Stk. 3 Såfremt sessionen i de i stk. 2 nævnte tilfælde ikke kan træffe afgørelse i udelukkelsessagen inden mødedagen, underrettes Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og indkaldelsen til aftjening af værnepligtstjeneste stilles i bero. Forsvarsministeriets Personalestyrelse underretter den værnepligtige herom.

Kapitel 7 Fordeling på tjenestesteder og inden for disse af værnepligtige, der er idømt visse straffe
§ 11

Forsvarsministeriets Personalestyrelse foretager på baggrund af oplysninger modtaget i medfør af § 8 og § 10, stk. 1, jf. § 8, den endelige fordeling af de værnepligtige til de værnepligtsuddannende myndigheder i Forsvaret, Beredskabsstyrelsen samt til civilt arbejde, således at der under hensyntagen til de i §§ 1 og 5 anførte forhold og under hensyntagen til, at der til bestridelse af visse funktioner kræves sikkerhedsgodkendelse, foretages en forholdsmæssig ligelig fordeling af de værnepligtige, der er idømt sanktioner.

Stk. 2 Forsvarsministeriets Personalestyrelse videregiver de i medfør af § 8 og § 10, stk. 1, jf. § 8, modtagne oplysninger til de værnepligtsuddannende myndigheder i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, hvortil de pågældende værnepligtige er indkaldt.

Stk. 3 Ved fordeling af de værnepligtige på enheder, stuer mv. påser de værnepligtsuddannende myndigheder i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, at der under hensyntagen til de i stk. 1 anførte forhold foretages en forholdsmæssig ligelig fordeling af de værnepligtige, der er idømt sanktioner. Oplysningerne om de værnepligtiges sanktioner må ikke videregives til de værnepligtsuddannende myndigheders underliggende enheder eller til det personel, der forestår uddannelsen af de værnepligtige.

Kapitel 8 Indhentelse af oplysninger om en værnepligtigs strafbare forhold forud for udtagelse til fordeling
§ 12

Hvis en værnepligtig har begæret udelukkelsessag i henhold til værnepligtslovens § 4 behandlet forud for udtagelse til fordeling, kan Forsvarsministeriets Personalestyrelse til brug for sessionens behandling af sagen hos Rigspolitichefen indhente oplysning om, hvorvidt den værnepligtige ved dansk eller fremmed domstol er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70. I bekræftende fald modtager Forsvarsministeriets Personalestyrelse fra Rigspolitichefen oplysning herom samt straffeattest til offentlig brug vedrørende den værnepligtige.

Kapitel 9 Fremgangsmåde ved behandling af oplysninger om værnepligtiges strafbare forhold
§ 13

De i §§ 6-12 anførte oplysninger vedrørende værnepligtiges strafbare forhold kan indhentes, meddeles, videregives og i øvrigt behandles i papirform eller elektronisk form.

Kapitel 10 Mødetidspunkt
§ 14

Værnepligtige bestemmes normalt til at møde i det til fordelingen svarende indkaldelseshalvår, men kan bestemmes til at møde i det næstfølgende halvår.

Stk. 2 Værnepligtiges møde kan først finde sted fra det tidspunkt, hvor den værnepligtige er fyldt 18 år.

§ 15

Udskrevne værnepligtige, der endnu ikke er fordelt, kan bestemmes til at møde i et halvår, hvortil fordeling har fundet sted, såfremt de indgår aftale i henhold til § 1.

Kapitel 11 Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2017.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1083 af 23. december 1998 om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv.