14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 6, § 6 a, § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren og justitsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. maj 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

(Ophævet)

§§1-5 (Ophævet)

Kapitel 2

Forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter

§6 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, skal holde følgende lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2-10 og kapitel 4:

 • 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.  1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter.

 • 2) Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

 • 3) Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

 • 4) Lokaler beliggende i forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier og lignende.

 • 5) Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der i medfør af § 28, stk. 4, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent i den almindelige lukketid.

 • 6) Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om en aktivitet, hvor flere kunder, besøgende eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande m.v. inden for et bestemt tema, herunder rejser, bøger, dyr og biler m.v., uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere.

 • 7) Lokaler beliggende i omrejsende tivolier og lignende.

 • 8) Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt butikker, der er beliggende heri.  1. pkt. omfatter ikke butikker beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer, hvis der er direkte adgang til butikken fra gaden, og adgangen fra butikken til indkøbscenteret, arkaden eller basaren er afspærret.

 • 9) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier. 1. pkt. gælder ikke for steder, der er beliggende i Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø.

 • 10) Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover. Det er ikke muligt at afspærre dele af butikken for at komme ned under 5.000 m2.

Stk. 2 Serveringssteder må uanset stk. 1, nr. 1, holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, jf. dog §§ 8 og 9. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 8, for serveringssteder beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer.

Stk. 3 I det omfang, der i lokaler omfattet af stk. 1, nr. 2, udøves nødvendig genoptræning af personer, kan lokalet holdes åbent for disse personer, jf. dog § 9.

Stk. 4 Biblioteker må uanset stk. 1, nr. 3, holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug, jf. dog § 9.

Stk. 5 Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer må uanset stk. 1, nr. 8, holde åbent for offentligheden, jf. dog §§ 8 og 9.

Stk. 6 Udvalgsvarebutikker må uanset stk. 1, nr. 10, holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed, jf. dog §§ 8 og 9. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 8, for udvalgsvarebutikker beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer.

Stk. 7 Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker må uanset stk. 1, nr. 8 og 10, holde åbent for offentligheden med henblik på afhentning og eventuel betaling af pakker og varer, der kan dokumenteres at være forudbestilt eller forudbetalt, jf. dog § 9.

Stk. 8 Indkøbscentre, arkader og basarer må uanset stk. 1, nr. 8, holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til serveringssteder, der holder åbent i medfør af stk. 2, dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, der holder åbent i medfør af stk. 5, udvalgsvarebutikker, som holder åbent i medfør af stk. 6, samt posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker, som holder åbent i medfør af stk. 7.

Stk. 9 Afdelinger, der hovedsageligt sælger fødevarer, i stormagasiner må uanset stk. 1, nr. 8, 1. pkt., holde åbent for offentligheden, jf. dog §§ 8 og 9. Stormagasiner må endvidere holde åbent for offentligheden, i det omfang det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger.

Stk. 10 Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover må uanset stk. 1, nr. 10, holde åbent for 1 kunde pr. 250 m2, hvis kunden kan dokumentere at have bestilt tid på forhånd.

Stk. 11 Stk. 1, nr. 1, 5 og 6, omfatter ikke offentlige myndigheder.

§7 Erhvervsdrivende må ikke foretage praktisk køreundervisning i motordrevne køretøjer og teoretisk undervisning i lokaler, som de råder over.  1. pkt. gælder ikke for undervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab, jf. dog § 9.  1. pkt. gælder ikke for undervisning, der finder sted i Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø, jf. dog § 9.

§8 (Ophævet)

§9 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1. og 2. pkt. 1. og 2. pkt. omfatter ikke lokaler, der anvendes til detailhandel. For disse lokaler gælder stk. 2.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., og hvortil offentligheden har adgang, skal ud over kravene i stk. 1, nr. 2-5, opfylde følgende krav, jf. dog stk. 3 og kapitel 4:

 • 1) I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde. For udvalgsvarebutikker er kravet dog 10 m2.

 • 2) I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 266 kunder. For udvalgsvarebutikker er kravet dog 20 m2, dog minimum 200 kunder.

 • 3) I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 12 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder, jf. dog § 6, stk. 10.

 • 4) I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 25 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder, jf. dog § 6, stk. 10.

 • 5) Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder der maksimalt må tillades adgang for.

 • 6) Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3 I lokaler omfattet af stk. 2 med mindst 3 etager må der uanset, hvad der ellers følger af stk. 2, nr. 1-4, maksimalt tillades adgang for det antal kunder pr. m2, som gælder for kategorien før, hvis den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over lokalet, kan fremvise en risikoplan.

Stk. 4 Gulvarealet nævnt i stk. 1 og 2 opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

Stk. 5 I lokaler, der er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, skal det ved afmærkning, instruktion eller lignende tydeligt fremgå, at kunderne skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre.

Stk. 6 Ved indgangen til lokaler, der anvendes som dagligvarebutik, skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder kraftigt opfordres til at holde mindst 2 meters afstand til øvrige kunder samt ansatte i hele butikken. Det skal fremgå af informationsmaterialet, at effektiv afskærmning mellem kunderne indbyrdes og ansatte kan træde i stedet for opfordringen om at holde mindst 2 meters afstand. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. og 2. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

§10 (Ophævet)

§11 Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt §§ 8, 9 eller 10, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet eller lokaliteten lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Kapitel 3

(Ophævet)

§§12-13 (Ophævet)

Kapitel 4

Generelle undtagelser

§14 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsens §§ 1-3 og 6 samt forbud efter § 12, stk. 1, gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i. 1. pkt. gælder ikke for kosmetisk behandling, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

§15 Bekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) eller bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller øvrige lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. råder over.

Kapitel 5

Klageadgang m.v.

§16 Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter bekendtgørelsen.

Stk. 2 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren.

Stk. 3 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til rigspolitichefen.

Stk. 4 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet af politidirektørerne efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til justitsministeren.

§17 Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet kan påse, at reglerne i §§ 9 og 10 overholdes, herunder vejlede om reglerne. § 11 finder ikke anvendelseл

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§18 Med bøde straffes:

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2059 af 20. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside