14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 19. september 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1213 af 17. august 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 6, § 6 a, § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren og justitsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Forbud mod større forsamlinger m.v.

§1 Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 2 og 3, § 3 og kapitel 4.  1. pkt. gælder ikke i de kommuner, der fremgår af bilag 1. Det er i de kommuner, der fremgår af bilag 1, forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 2 og 3, § 3 og kapitel 4.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter ikke udendørs begravelser og bisættelser, eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Det er forbudt at afholde og deltage i udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, hvor der er flere end 200 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 3 og kapitel 4.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over, jf. dog § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19. 1. pkt. omfatter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

§2 Befinder flere end 100 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, stk. 1 eller 2, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 3 og kapitel 4.  1. pkt. gælder ikke i de kommuner, der fremgår af bilag 1. Befinder flere end 50 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted i en af de kommuner, der fremgår af bilag 1, uden at forholdet er omfattet af § 1, stk. 1 eller 2, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 3 og kapitel 4.

Stk. 2 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

§3 § 1, stk. 1, og § 2 gælder ikke for følgende, jf. dog § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19:

 • 1) Indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs.

 • 2) Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over.

 • 3) Afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, og som ikke er undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde i medfør af kapitel 4. Vedkommende minister beslutter efter anmodning fra uddannelsesinstitutionens ledelse eller den relevante brancheorganisation, hvilke aktiviteter der er omfattet af 1. pkt. Beslutningen offentliggøres på vedkommende ministeriums hjemmeside.

 • 4) Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

 • 5) Lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned.

 • 6) Afholdelse af sommeraktiviteter som sommerlejre, fodboldskoler og lignende fritidsaktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.  1. pkt. omfatter aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af sommeraktiviteterne.

 • 7) Forlystelsesapparater i forlystelsesparker og i omrejsende tivolier.

§4 Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1, stk. 1 og 2, overholdes, og at påbud efter § 2 efterkommes.

Kapitel 2

Forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter

§5 Offentlige kultur- og fritidsinstitutioner, der ikke er omfattet af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, skal holde lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, lukket for offentligheden, jf. dog kapitel 4.

§6 Fysiske og juridiske personer skal holde følgende lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2-5 og kapitel 4:

 • 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, i tiden fra kl. 24 til kl. 5.  1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter.  1. pkt. gælder ikke for serveringssteder beliggende i de kommuner, der fremgår af bilag 2. Serveringssteder beliggende i de kommuner, der fremgår af bilag 2, skal holde lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden i tiden fra kl. 22 til kl. 5.

 • 2) Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der i medfør af § 28, stk. 4, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent i den almindelige lukketid.

 • 3) Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum.

Stk. 2 Serveringssteder må uanset stk. 1, nr. 1, 1. pkt., holde åbent for offentligheden i tiden fra kl. 24 til kl. 5 med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, jf. dog § 8.

Stk. 3 Serveringssteder må uanset stk. 1, nr. 1, 1. pkt., holde åbent i tiden fra kl. 24 til kl. 5 for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, hvis kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet, i det omfang serveringsstedet har tilladelse til at holde åbent i medfør af øvrig relevant lovgivning, jf. dog § 8. Serveringsstedet må i medfør af 1. pkt. kun holde åbent for 1 arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter.

Stk. 4 Serveringssteder må uanset stk. 1, nr. 1, 1. pkt., holde åbent for offentligheden i tiden fra kl. 24 til kl. 2, hvis der ikke lukkes nye kunder ind på stedet efter kl. 23, i det omfang stedet har tilladelse til at holde åbent i medfør af øvrig relevant lovgivning, jf. dog § 8.   1. pkt. gælder ikke for serveringssteder beliggende i Odense Kommune.

Stk. 5 Stk. 1 omfatter ikke offentlige myndigheder. For offentlige myndigheder gælder § 5.

§7 Forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende skal holde forlystelser, der fungerer på en måde, som ikke er forsvarlig i forhold til smittefaren fra covid-19, lukket for offentligheden. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om forlystelsen er i kraftig bevægelse eller rotation, og om forlystelsen giver anledning til råben og skrigen. En forlystelse kan uanset 1. og 2. pkt. holdes åben, hvis der er etableret afskærmning, som effektivt forhindrer smittespredning, eller hvis der kun køres med et selskab ad gangen.

§8 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Serveringssteder beliggende i de kommnuer, der fremgår af bilag 2, skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1-3. pkt.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende eller deltagere at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.

 • 6) Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

§9 Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 8, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde § 8, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Kapitel 3

Opholdsforbud

§10 Politiet kan nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, jf. dog kapitel 4, hvis det efter politiets skøn i tilfælde, hvor §§ 1 og 2 finder anvendelse, er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og adgangen efter § 2 til at meddele personer påbud om at forlade stedet skønnes ikke at være tilstrækkelig til at forhindre smittefaren. Politiet skal ved skønsudøvelsen tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 2 Forbud efter stk. 1 meddeles for en periode på indtil 7 dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for nedlæggelse af forbud fortsat er opfyldt.

Stk. 3 Forbud efter stk. 1 omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.

Stk. 4 Politiet skal ved skiltning på det sted, der er omfattet af et forbud efter stk. 1, gøre opmærksom på forbuddet. Forbuddet skal endvidere fremgå af www.politi.dk.

Stk. 5 Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbud efter stk. 1 overholdes.

§11 Den, der har rådighed over det sted, der er omfattet af et forbud efter § 10, stk. 1, skal efter anmodning fra politiet bistå med opsætning af skilte som nævnt i § 10, stk. 4.

Kapitel 4

Generelle undtagelser

§12 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsens §§ 1, 2, 5 og 6 og forbud efter § 10, stk. 1, gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, herunder de to øverste rækker inden for fodbold mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold mænd, den øverste række inden for håndbold kvinder, den øverste række inden for ishockey mænd, den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

§13 Bekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) eller bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller øvrige lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. råder over.

Kapitel 5

Klageadgang m.v.

§14 Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter bekendtgørelsen.

Stk. 2 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren.

Stk. 3 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til rigspolitichefen.

Stk. 4 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet af politidirektørerne efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til justitsministeren.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§15 Med bøde straffes:

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§16 Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. august 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. november 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 795 af 8. juni 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside