14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 2. januar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1509 af 25. oktober 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 6, § 6 a, § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren og justitsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. december 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forbud mod større forsamlinger m.v.

§1 Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 2 og 3, § 3 og kapitel 4.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter ikke udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Det er forbudt at afholde og deltage i udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 3 og kapitel 4.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over, jf. dog § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19.  1. pkt. omfatter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

§2 Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, stk. 1 eller 2, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 3 og kapitel 4.

Stk. 2 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

§3 § 1, stk. 1, og § 2 gælder ikke for følgende, jf. dog § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19:

 • 1) Indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs.

 • 2) Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over.

 • 3) Afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, og som ikke er undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde i medfør af kapitel 4. Vedkommende minister beslutter efter anmodning fra uddannelsesinstitutionens ledelse eller den relevante brancheorganisation, hvilke aktiviteter der er omfattet af 1. pkt. Beslutningen offentliggøres på vedkommende ministeriums hjemmeside.

 • 4) Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

 • 5) Lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

 • 6) Afholdelse af aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.  1. pkt. omfatter aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af aktiviteterne. 1. pkt. omfatter aktiviteter, hvor der er op til 50 personer til stede på samme sted samtidig.

 • 7) Afholdelse af idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.  1. pkt. omfatter aktiviteter, hvor der er op til 50 personer til stede på samme sted samtidig.

 • 8) Forlystelsesapparater i forlystelsesparker og i omrejsende tivolier.

§3a (Ophævet)

§4 Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1, stk. 1 og 2, overholdes, og at påbud efter § 2 efterkommes.

Kapitel 2

Forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter

§5 Offentlige kultur- og fritidsinstitutioner, der ikke er omfattet af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, skal holde lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, lukket for offentligheden, jf. dog kapitel 4.

§6 Fysiske og juridiske personer skal holde følgende lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2 og 3 og kapitel 4:

 • 1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, i tiden fra kl. 22 til kl. 5. 1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter. I øvrige lokaler, herunder koncertsale og hotellobbyer, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse i lokalet, men hvor hovedformålet med lokalet ikke er salg af mad, drikkevarer og tobak, må servering til indtagelse ikke ske efter kl. 22.

 • 2) Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad, og om der i medfør af § 28, stk. 4, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er givet tilladelse til, at stedet kan holde åbent i den almindelige lukketid.

 • 3) Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum.

 • 4) Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, at der tale om en aktivitet, hvor flere kunder, besøgende eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande mv. inden for et bestemt tema, herunder rejser, bøger, dyr og biler mv., uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere.

Stk. 2 Serveringssteder må uanset stk. 1, nr. 1, holde åbent for offentligheden i tiden fra kl. 22 til kl. 5 med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning, jf. dog §§ 7 og 9.

Stk. 3 Stk. 1 omfatter ikke offentlige myndigheder. For offentlige myndigheder gælder § 5.

§6a (Ophævet)

§7 Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må i tiden fra kl. 22 til kl. 5 ikke sælges eller serveres fra serveringssteder, butikker og andre lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

§8 Forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende skal holde forlystelser, der fungerer på en måde, som ikke er forsvarlig i forhold til smittefaren fra covid-19, lukket for offentligheden. Ved vurderingen af, om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om forlystelsen er i kraftig bevægelse eller rotation, og om forlystelsen giver anledning til råben og skrigen. En forlystelse kan uanset 1. og 2. pkt. holdes åben, hvis der er etableret afskærmning, som effektivt forhindrer smittespredning, eller hvis der kun køres med et selskab ad gangen.

§9 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1-3. pkt.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende eller deltagere at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.

 • 6) Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

§10 Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler over 2000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., og hvortil offentligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at § 9 og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. Der skal i lokaler omfattet af 1. pkt. være minimum 1 medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives.

§11 Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt §§ 7, 9 eller 10, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet eller lokaliteten lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Kapitel 3

Opholdsforbud

§12 Politiet kan nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, jf. dog kapitel 4, hvis det efter politiets skøn i tilfælde, hvor §§ 1 og 2 finder anvendelse, er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og adgangen efter § 2 til at meddele personer påbud om at forlade stedet skønnes ikke at være tilstrækkelig til at forhindre smittefaren. Politiet skal ved skønsudøvelsen tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 2 Forbud efter stk. 1 meddeles for en periode på indtil 7 dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for nedlæggelse af forbud fortsat er opfyldt.

Stk. 3 Forbud efter stk. 1 omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.

Stk. 4 Politiet skal ved skiltning på det sted, der er omfattet af et forbud efter stk. 1, gøre opmærksom på forbuddet. Forbuddet skal endvidere fremgå af www.politi.dk.

Stk. 5 Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbud efter stk. 1 overholdes.

§13 Den, der har rådighed over det sted, der er omfattet af et forbud efter § 12, stk. 1, skal efter anmodning fra politiet bistå med opsætning af skilte som nævnt i § 12, stk. 4.

Kapitel 4

Generelle undtagelser

§14 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsens §§ 1, 2, 5 og 6 og forbud efter § 12, stk. 1, gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række inden for fodbold herrer samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt.

§15 Bekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) eller bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller øvrige lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. råder over.

Kapitel 5

Klageadgang m.v.

§16 Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter bekendtgørelsen.

Stk. 2 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren.

Stk. 3 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til rigspolitichefen.

Stk. 4 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet af politidirektørerne efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til justitsministeren.

§16a Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen kan påse, at reglerne i §§ 9 og 10 overholdes, herunder vejlede om reglerne. Arbejdstilsynet kan vejlede om reglerne i §§ 9 og 10. § 11 finder ikke anvendelse.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§17 Med bøde straffes:

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. oktober 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 2. januar 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1371 af 18. september 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside