Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 16. juni 2021

Kapitel 4 Straffebestemmelser
§ 7

Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder § 1,

  • 2) undlader at efterkomme et påbud efter § 2, stk. 1, eller

  • 3) undlader at yde bistand som nævnt i § 5.

Stk. 2 Efter § 66, stk. 1, nr. 2, i epidemiloven straffes den, der overtræder et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.