Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 16. juni 2021

Kapitel 1 Forbud mod store forsamlinger m.v.
§ 1

Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog kapitel 3.

Påbud
§ 2

Befinder flere end 500 personer sig sammen indendørs eller udendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog kapitel 3.

Stk. 2 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Håndhævelse
§ 3

Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1.  1. pkt. omfatter ikke private boliger.

Stk. 2 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1 overholdes, og at påbud efter § 2, stk. 1, efterkommes.