Bekendtgørelse om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 895 af 12. maj 2021

I medfør af § 39, stk. 1, 1. pkt., i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med transportministeren og erhvervsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Passagerer og besætningsmedlemmer om bord på skibe nævnt i stk. 2, jf. stk. 3, der lægger til i danske havne, eller som befinder sig på dansk søterritorium, må ikke få adgang til land, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Forbud efter stk. 1 omfatter krydstogtskibe, samt andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer.

Stk. 3 Uanset stk. 2 omfatter forbud efter stk. 1 ikke skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i en dansk havn.

Stk. 4 Styrelsen for Patientsikkerhed kan i konkrete tilfælde, og hvis der foreligger et anerkendelsesværdigt formål, give tilladelse til passagerers og besætningsmedlemmers adgang til at gå i land fra skibe nævnt i stk. 2, herunder tilladelse til landgang med henblik på nødvendig lægehjælp og besætningsmedlemmers afmønstring.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 14. juni 2021.