14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder

Bekendtgørelse nr. 708 af 06. juli 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder

I medfør af § 114 j, stk. 3-5, i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018 og efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet

§1 Indrejse eller ophold i følgende områder, jf. også bilag 1, kræver tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. straffelovens § 114 j, stk. 3:

  • 1) Dayr Az Zawr-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 2 i bilag 1).

  • 2) Idlib-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 3 bilag 1).

Stk. 2 Tilladelse kræves for personer med dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, medmindre indrejsen eller opholdet sker som led i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv.

Kapitel 2

Kompetence, meddelelse af tilladelse og tilbagekaldelse

§2 Ansøgning efter denne bekendtgørelse indgives til politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller fast ophold. Hvis ansøgeren ikke har bopæl eller fast ophold i den danske stat, indgives ansøgningen til politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren senest havde bopæl eller fast ophold. Hvis ansøgeren ikke tidligere har haft bopæl eller fast ophold i Danmark, indgives ansøgningen til politidirektøren i København.

Stk. 2 For juridiske personer indgives ansøgningen til politidirektøren i den politikreds, hvor hovedkontoret ligger.

§3 Tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, til bestemte personer (individuel tilladelse) kan meddeles for et tidsrum af højst et år ad gangen med henblik på et eller flere nærmere angivne anerkendelsesværdige formål.

Stk. 2 Tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, til en gruppe af personer, der afgrænses ud fra deres tilknytning til en bestemt virksomhed eller organisation m.v. (kollektiv tilladelse), kan meddeles for et tidsrum af højst to år ad gangen med henblik på et eller flere nærmere angivne anerkendelsesværdige formål. Tilladelsen kan begrænses til personer, der har en nærmere bestemt tilknytning til den pågældende virksomhed eller organisation m.v.

Stk. 3 Tilladelse efter stk. 1 og 2 kan meddeles til de til enhver tid af § 1, stk. 1, omfattede områder.

§4 En meddelt tilladelse kan tilbagekaldes af politidirektøren eller Rigspolitichefen, hvis betingelserne for udstedelse af tilladelsen ikke længere er til stede.

Kapitel 3

Frister for indgivelse af ansøgning

§5 Ansøgning om tilladelse til indrejse eller ophold i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, skal være modtaget af politidirektøren senest:

  • 1) 20 arbejdsdage før den planlagte indrejse ved ansøgninger om individuelle tilladelser.

  • 2) 10 arbejdsdage før den planlagte indrejse ved ansøgninger om kollektive tilladelser.

  • 3) 10 arbejdsdage før den oprindelige tilladelse udløber ved ansøgninger om forlængelse af en allerede meddelt individuel eller kollektiv tilladelse.

  • 4) 20 arbejdsdage før det nye eller yderligere formål skal forfølges ved ansøgninger om at få en allerede meddelt individuel eller kollektiv tilladelse ændret til nye eller yderligere formål.

Stk. 2 Politidirektøren kan beslutte at behandle en ansøgning, der er modtaget for sent, hvis omstændighederne taler herfor.

§6 Hvis en person først efter indrejsen i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, vil skulle ansøge om tilladelse til at opholde sig i området, skal ansøgning om tilladelse til opholdet være modtaget af politidirektøren snarest og senest 10 arbejdsdage efter, at den pågældendes ophold krævede tilladelse.

Kapitel 4

Sagsoplysning

§7 Ansøgning om tilladelse til at indrejse eller opholde sig i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1, indgives via politiets ansøgningsblanket, der er tilgængelig på Rigspolitiets hjemmeside.

Stk. 2 En ansøgning kan kun behandles, hvis ansøgeren giver samtykke til, at politidirektøren til brug for behandlingen af ansøgningen udveksler oplysninger om ansøgeren med andre relevante myndigheder, herunder Politiets Efterretningstjeneste.

§8 Politidirektøren kan kræve, at ansøgeren fremsender yderligere oplysninger og dokumentation end de i ansøgningsblanketten angivne, hvis det er oplysninger og dokumentation, som ansøgeren er nærmest til at fremskaffe.

Stk. 2 Ved ansøgninger om kollektive tilladelser kan politidirektøren efter en konkret vurdering kræve, at der fremsendes nærmere oplysninger om de personer, som vil kunne gøre brug af tilladelsen.

Stk. 3 Politidirektøren kan også efterfølgende pålægge en indehaver af en kollektiv tilladelse at oplyse, om en konkret person er omfattet af tilladelsen, og om den pågældende person er indrejst eller opholder sig i et område, som er omfattet af § 1, stk. 1.

Kapitel 5

Klageadgang

§9 Politidirektørens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Rigspolitichefen.

Stk. 2 Rigspolitichefens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1200 af 28. september 2016 om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder ophæves.

profile photo
Profilside