14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 19. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 480 af 21. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 4, og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. marts 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forbud mod forsamlinger m.v.

§1 Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 6-9, § 4 og kapitel 3.

Stk. 2 Det er forbudt at afholde og deltage i udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 3-6, § 4 og kapitel 3.

Stk. 3 Stk. 2 omfatter ikke udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Det er forbudt at afholde og deltage i udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog kapitel 3. Personer, hvis tilstedeværelse udgør almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, indgår ikke ved opgørelsen af tilstedeværende personer efter 2. pkt.

Stk. 4 Stk. 2 omfatter ikke udendørs gudstjenester samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger. Det er forbudt at afholde og deltage i aktiviteter nævnt i 1. pkt., hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 5 Stk. 2 omfatter ikke udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det er forbudt at afholde og deltage i aktiviteter nævnt i 1. pkt., hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 6 Stk. 1 og 2 omfatter ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge til og med 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det er forbudt at afholde og deltage i aktiviteter nævnt i 1. pkt., hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 7 Stk. 1 omfatter ikke arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor alene personer fra samme husstand deltager. Det er forbudt at afholde og deltage i arrangementer m.v. nævnt i 1. pkt., hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 8 Stk. 1 omfatter ikke arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, jf. § 3, deltager. Det er forbudt at afholde og deltage i arrangementer m.v. nævnt i 1. pkt., hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 9 Stk. 1 omfatter ikke indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, som finder sted i Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø. I Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø er det forbudt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog stk. 6, § 4 og kapitel 3.

Stk. 10 Personer omfattet af § 4 indgår ikke ved opgørelsen af tilstedeværende personer efter stk. 1, 2 og 4-9.

§2 Påbud
Befinder flere end 5 personer sig sammen indendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog stk. 3-5, § 4 og kapitel 3.

Stk. 2 Befinder flere end 10 personer sig sammen udendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for Bornholms Regionskommune, Christiansø og Frederiksø. Befinder flere end 10 personer sig sammen indendørs på et offentligt tilgængeligt sted i Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø, uden at forholdet er omfattet af § 1, og på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 4 Stk. 1 omfatter ikke situationer, hvor alene personer fra samme husstand befinder sig sammen indendørs. Befinder flere end 10 personer fra samme husstand sig sammen indendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 5 Stk. 1 omfatter ikke situationer, hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, jf. § 3, befinder sig sammen indendørs. Befinder flere end 10 personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, jf. § 3, sig sammen indendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 4 og kapitel 3.

Stk. 6 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1-5 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 7 Personer omfattet af § 4 indgår ikke ved opgørelsen af tilstedeværende personer efter stk. 1-5.

§3 Definition af nærmeste pårørende
Som nærmeste pårørende efter § 1, stk. 8, og § 2, stk. 5, anses følgende:

 • 1) Ægtefælle.

 • 2) Faste samlevende.

 • 3) Faste partner.

 • 4) Søskende.

 • 5) Forældre og plejeforældre, herunder forældres og plejeforældres ægtefæller, forældres og plejeforældres faste samlevende og forældres og plejeforældres faste partnere.

 • 6) Børn og plejebørn, herunder børn og plejebørn af ægtefæller, børn og plejebørn af faste samlevende og børn og plejebørn af faste partnere.

§4 Undtagelser til §§ 1 og 2
§ 1, stk. 1, 2 og 4-9, og § 2, stk. 1-5, gælder ikke for følgende, jf. dog § 5:

 • 1) Indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs.

 • 2) Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjenester samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger.

 • 3) Afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, og som ikke er undtaget i medfør af nr. 7. Vedkommende minister beslutter efter anmodning fra uddannelsesinstitutionens ledelse eller den relevante brancheorganisation, hvilke aktiviteter der er omfattet af 1. pkt. Beslutningen offentliggøres på vedkommende ministeriums hjemmeside.

 • 4) Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

 • 5) Arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der finder sted på indendørs fællesområder til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

 • 6) Offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i.  1. pkt. gælder ikke for kosmetisk behandling, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

 • 7) Dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 eller bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. råder over.

 • 8) Forlystelsesapparater i forlystelsesparker og i omrejsende tivolier.

 • 9) Udøvere af professionel idræt, jf. stk. 2.

Stk. 2 Udøverne af professionel idræt omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Derudover omfatter udøvere af professionel idræt trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

§5 Forbud mod store forsamlinger m.v.
Uanset § 4 er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, jf. dog kapitel 3.

§6 Håndhævelse
Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1, stk. 1-9, og § 5.  1. pkt. omfatter ikke private boliger.

Stk. 2 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1, stk. 1-9, og § 5 overholdes, og at påbud efter § 2, stk. 1-5, efterkommes.

Kapitel 2

Opholdsforbud

§7 Efter § 25, stk. 1, i epidemiloven kan politiet nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn i tilfælde, hvor §§ 1 eller 2 finder anvendelse, er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og adgangen efter § 2 til at meddele personer påbud om at forlade stedet skønnes ikke at være tilstrækkelig til at forhindre smittefaren. Politiet skal ved skønsudøvelsen tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 2 Forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven meddeles for en periode på indtil syv dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for at nedlægge et forbud fortsat er opfyldt.

Stk. 3 Forbud efter § 25, stk. 1, epidemiloven omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.

Stk. 4 Politiet skal ved skiltning på det sted, der er omfattet af et forbud efter stk. 1, gøre opmærksom på forbuddet. Forbuddet skal endvidere fremgå af www.politi.dk.

Stk. 5 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven overholdes.

§8 Den, der har rådighed over det sted, der er omfattet af et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, skal efter anmodning fra politiet bistå med opsætning af skilte som nævnt i § 7, stk. 4.

Kapitel 3

Undtagelser til bekendtgørelsen

§9 Bekendtgørelsen gælder ikke for domstolene og Folketinget samt for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.  1. pkt. omfatter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer m.v., som er offentligt tilgængelige.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer), som politiet har givet tilladelse til efter bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndteringen af covid-19.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§10 Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Efter § 66, stk. 1, nr. 2, i epidemiloven straffes den, der overtræder et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 19. april 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 456 af 20. april 2020 om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside