Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer fra visse lande og regioner uden negativ covid-19-test

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2151 af 26. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2164 af 29. november 2021

I medfør af § 3, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Liste over regioner og lande, som er kategoriseret som røde
§ 1

Kommercielle som ikke-kommercielle luftfartsoperatører, der flyver med passagerer fra en lufthavn beliggende i et land eller en region, der på tidspunktet for afrejsen fremgår af bilag 1 (røde lande og regioner), må ikke lande i danske lufthavne med passagerer fra 15 år, der ikke kan fremvise en negativ covid-19-test, jf. §§ 2-3.

Stk. 2 Kravet om fremvisning af negativ covid-19-test efter stk. 1 gælder ikke for:

  • 1) Luftfartsselskabets besætning, der er i tjeneste, medmindre der er tale om ikke-kommercielle flyvninger.

  • 2) Passagerer ombord på et luftfartøj, der alene foretager en teknisk mellemlanding, og hvor passagererne ikke forlader fartøjet.

Krav til covid-19-test
§ 2

En negativ covid-19-test, der er foretaget mere end 72 timer før den pågældende flyafgang, kan ikke benyttes som dokumentation for, at kravet efter § 1, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 2 Testen for covid-19 skal være en PCR-test for at kunne benyttes som dokumentation for, at kravet efter § 1, stk. 1, er opfyldt.

§ 3

Af dokumentationen for, at en covid-19-test, jf. § 1, stk. 1, og § 2, er foretaget, skal følgende oplysninger fremgå:

  • 1) Personens navn, jf. stk. 2.

  • 2) Tidspunktet for testtagning.

  • 3) Udsteder af testresultatet, herunder kontaktinformationer for udstederen.

Stk. 2 Personens navn, jf. stk. 1, nr. 1, skal svare til navnet på passagerens pas.

Stk. 3 Covid-19-testresultatet kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 4 Covid-19-testresultatet skal foreligge på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk.

Straf
§ 4

Efter luftfartslovens § 149, stk. 8, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2 Efter luftfartslovens § 149, stk. 14, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 18. december 2021.