14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 26. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 518 af 25. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 36, § 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 18. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forbud mod adgang til lokaler og lokaliteter samt restriktioner for lokaler

§1 Forbud mod adgang til lokaler og lokaliteter
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, skal holde følgende lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2-7 og kapitel 4:

 • 1) Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

 • 2) Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, aftenskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.  1. pkt. omfatter ikke lokaler, der anvendes til kunsthaller, museer, biblioteker eller daghøjskoler, der opfylder betingelserne i folkeoplysningslovens § 45 a.

 • 3) Lokaler beliggende i zoologiske anlæg, akvarier og lignende.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1, omfatter ikke lokaler, hvor der udøves forenings- og idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år eller derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne, jf. dog stk. 7 og § 2.  Stk. 1, nr. 1, omfatter ikke lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner for personer på 70 år eller derover, jf. dog stk. 7, § 2 og kapitel 3.

Stk. 3 Stk. 1, nr. 2, omfatter ikke lokaler i aftenskoler, i det omfang der udøves forenings- og idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år eller derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne, jf. dog stk. 7 og § 2.  Stk. 1, nr. 2, omfatter ikke lokaler i aftenskoler, i det omfang der udøves idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner for personer på 70 år eller derover, jf. dog stk. 7, § 2 og kapitel 3.

Stk. 4 I det omfang, der i lokaler omfattet af stk. 1, nr. 1, udøves nødvendig genoptræning af personer, kan lokalet holdes åbent for disse personer, jf. dog § 2.

Stk. 5 Stk. 1, nr. 1, omfatter ikke lokaler på stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

Stk. 6 Stk. 1, nr. 2, 1. pkt. omfatter ikke lokaler, der anvendes til musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år eller derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne, jf. dog stk. 7 og § 2.

Stk. 7 Stk. 2, 3 og 6 omfatter ikke lokaler, i det omfang de anvendes til udøvelse af sangaktiviteter.

§2 Restriktioner for lokaler
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, herunder de lokaler, der er nævnt i § 1, stk. 1, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, bruger, tilskuer og lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende, brugere, tilskuere og lignende at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Stk. 2 Gulvarealet nævnt i stk. 1, nr. 1, opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

§3 Påbud og tilsyn m.v.
Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 2, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til kulturministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

§4 Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet kan påse, at reglerne i § 2 overholdes, herunder vejlede om reglerne.

§4a Kommunalbestyrelsen kan meddele midlertidigt påbud om at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 4 skal holde lukket for offentligheden, hvis den testkorrigerede incidens i kommunen er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunens påbud ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter epidemilovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 7.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 4 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, jf. dog stk. 7. Påbud efter 1. pkt. skal gælde fra førstkommende hverdag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 4 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i etf sogn, hvor der beregnet dagligt over en syvdøgnsperiode begyndende ni dage før og sluttende tre dage før dagen for beregningen er en incidens på mindst 400 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde med covid-19 og en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindst 2, jf. dog stk. 7. Påbud efter 1. pkt. skal gælde fra førstkommende hverdag fra det tidspunkt, hvor betingelserne i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 4 Påbud efter stk. 1-3 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, jf. dog stk. 5:

 • 1) Lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

 • 2) Lokaler, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1-3 omfatter ikke følgende:

 • 1) Lokaler omfattet af stk. 4, nr. 2, i det omfang der udøves nødvendig genoptræning af personer, jf. dog § 2.

 • 2) Biblioteker må holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

 • 3) Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1 skal inden for 48 timer forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud i medfør af epidemilovens § 31, stk. 1. Har kommunalbestyrelsen udstedt et påbud, der omfatter lokaler og lokaliteter, der ligger uden for Styrelsen for Patientsikkerheds kompetence efter epidemilovens § 31, stk. 1, skal Styrelsen for Patientsikkerhed indstille til kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang det kommunalt udstedte påbud bør opretholdes.

Stk. 7 Har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud efter epidemilovens § 31, stk. 1, omfatter kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-3 ikke de lokaler og lokaliteter, der er omfattet af styrelsens påbud.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen skal ophæve et påbud efter stk. 1, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen i de seneste syv dage er under den i stk. 1 nævnte incidensgrænse.

Stk. 9 Kommunalbestyrelsen skal ophæve et påbud efter stk. 2, når der i den pågældende kommune i de seneste syv dage er en testkorrigeret incidens på færre end 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere.

Stk. 10 Kommunalbestyrelsen skal ophæve et påbud efter stk. 3, når der i det pågældende sogn i de seneste syv dage beregnet dagligt over en syvdøgnsperiode begyndende ni dage før og sluttende tre dage før dagen for beregningen er en incidens på færre end 400 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, mindre end 20 smittetilfælde med covid-19 eller en positivprocent for testresultater for covid-19 på mindre end 2.

Stk. 11 Kommunalbestyrelsen offentliggør påbud efter stk. 1-3.

Stk. 12 Kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 2

Krav om mundbind eller visir

§5 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler omfattet af stk. 2, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 6, 8 og 9.

Stk. 2 Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler, m.v.

Stk. 3 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, brugere, tilskuere og lignende.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 4 Undlader besøgende, brugere, tilskuere og lignende at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog §§ 6, 8 og 9.

§6 Kravet om mundbind eller visir i § 5, stk. 1, finder ikke anvendelse, når den besøgende, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 5, stk. 1 og stk. 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.

§7 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen m.v., jf. dog §§ 8 og 9:

 • 1) Elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende institution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinikker, prøvesale, m.v.

 • 3) Besøgende.

Stk. 2 Institutioner m.v. omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere, studerende, oplægsholdere og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende institution m.v. og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

Stk. 3 Personalet og andre personer tilknyttet institutioner omfattet af stk. 1, har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen m.v.

§8 Kravet om mundbind eller visir i § 5, stk. 1 og 3, og § 7, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§9 Uanset § 5, stk. 1 og 3, og § 7, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§10 Ved mundbind forstås i §§ 5 og 7 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i §§ 5 og 7 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§11 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler omfattet af § 5, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 5, stk. 1 og 3, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 5, stk. 4.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 5, stk. 1, jf. dog §§ 6, 8 og 9.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 5, stk. 2, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 5, stk. 3, jf. dog § 6, stk. 2, og §§ 8 og 9.

Stk. 2 Institutioner omfattet af § 7, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne på institutionerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. § 7, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 7, stk. 2.

 • 2) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, nr. 1, jf. dog §§ 8 og 9. Der må alene tillades adgang for andre personer og besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. dog §§ 8 og 9.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere, besøgende og andre personer overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. dog §§ 8 og 9.

Kapitel 3

Krav om coronapas

§12 Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, eller

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Stk. 6 Dokumentation efter stk. 1 kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 7 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

§13 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog § 14. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, biblioteker, teatre, spillesteder og biografer. 1. pkt. omfatter ikke lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes aktiviteter for børn og unge under 18 år, jf. § 1, stk. 3, 1. pkt. og stk. 6.

 • 2) Lokaliteter tilhørende zoologiske anlæg, akvarier og lignende.

 • 3) Lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner for personer over 70 år, jf. § 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.

 • 4) Stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.  1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter.

§14 § 13, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

§15 Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 13, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 14.

§16 (Ophævet)

§17 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 13, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal ved lokalerne eller lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet i § 13, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 15.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der overholder kravet i § 13, stk. 1, jf. dog § 14.

Kapitel 3 a

Covid-19 test, testkapacitet, supervision, selvpodning m.v. på daghøjskoler, daghøjskoler, der opfylder betingelserne i folkeoplysningslovens § 45 a

§17a Daghøjskoler er underlagt de regler for covid-19 test, der gælder efter §§ 3-9 i bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder krav om etablering af testkapacitet, supervision, selvpodning m.v.

Kapitel 4

Generelle undtagelser

§18 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 § 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i.  1. pkt. gælder ikke for kosmetisk behandling, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

§19 Institutioner, der skal holde lukket for offentligheden efter § 1, kan holdes åbnet for dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 eller bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Stk. 2 Institutioner, der skal holde lukket for offentligheden efter § 1, er ikke omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1, i det omfang der gives adgang for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. efter stk. 1.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§20 Med bøde straffes:

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler omfattet af § 5, stk. 2, eller et lokale eller en lokalitet omfattet af § 13, stk. 2, efter at være blevet bortvist, jf. § 5, stk. 4, og § 15 i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør af § 11, nr. 2, eller § 17, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§21 Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 26. april 2021.

profile photo
Profilside