Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1574 af 04. juli 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 290 af 04. marts 2022

§ 7

Skibe, der ankommer fra udlandet, og som er i besiddelse af gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller gyldigt certifikat for hygiejnekontrol af skibe, skal ikke undersøges for vektorer, medmindre andet fremgår direkte af certifikatet.

Stk. 2 For at være gyldigt skal et certifikat, som nævnt i stk. 1, være udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed eller af en tilsvarende myndighed i en udenlandsk, certifikatberettiget havn. Et certifikats gyldighed er 6 måneder, men kan af Styrelsen for Patientsikkerhed forlænges med 1 måned, hvis skibets fører godtgør, at skibet er på rejse til en havn, hvor undersøgelse for eller udryddelse af vektorer lettere kan foretages, og hvis der ikke umiddelbart er mistanke om forekomst af smitstof ombord.