Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1574 af 04. juli 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 290 af 04. marts 2022

§ 3

I tilfælde, hvor en fører eller dennes befuldmægtigede ved et luftfartøjs ankomst fra udlandet forinden landingen via lufttrafiktjenesten foretager underretning til Styrelsen for Patientsikkerhed i overensstemmelse med epidemilovens § 38, stk. 2, om, at der er personer om bord, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, eller om at der er andre forhold om bord, der indebærer fare for udbredelse af alment farlige eller samfundskritiske sygdomme, må besætning og passagerer ikke forlade lufthavnen, før Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt tilladelse til frit samvær.

Stk. 2 Luftfartøjets fører og dennes befuldmægtigede er forpligtet til at besvare alle spørgsmål fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der vedrører sundhedstilstanden om bord.