14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud

Bekendtgørelse nr. 1033 af 20. august 2007

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud

I medfør af § 32, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsråd, der driver et særligt dagtilbud efter § 5 stk. 2 i lov om social service, skal oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre ved de særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet er ikke forpligtet til at oprette en forældrebestyrelse, hvis forældrene er sikret forældreindflydelse gennem repræsentation i en fællesbestyrelse for et kombineret tilbud efter §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven og § 32 i lov om social service.

Stk. 3 Forpligtelsen til at oprette en forældrebestyrelse bortfalder, hvis det ikke er muligt at få valgt det nødvendige antal forældrerepræsentanter til sammensætning af en forældrebestyrelse. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet må i stedet for sikre på anden måde, at forældrene får indflydelse på dagtilbuddets arbejde.

Stk. 4 Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan beslutte, at medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 5 Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af en budgetramme for hvert enkelt dagtilbud inden for de af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsatte retningslinier. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade opgaver med at udføre tilsyn efter § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område til en forældrebestyrelse.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan ikke overlade beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bevillings- og arbejdsgiverkompetance til en forældrebestyrelse.

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade kompetence til at træffe afgørelse om optagelse i dagtilbuddet og til at fastsætte forældrebetalingen.

Stk. 9 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter vedtægter for styrelsen af dagtilbuddene efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne.

§2 Selvejende særlige dagtilbud skal oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og repræsentation af dagtilbuddets medarbejdere. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor det selvejende dagtilbuds bestyrelse består af et flertal af valgte forældre. Det selvejende dagtilbuds bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra en forældrebestyrelse en vedtægt for styrelsen af dagtilbuddet. Vedtægten godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Forpligtelsen til at oprette en forældrebestyrelse kan fraviges efter samme retningslinier som nævnt under § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 3 Selvejende særlige dagtilbud skal fastlægge i vedtægten, at forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet samt har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier og det i vedtægten fastsatte formål og idegrundlag.

Stk. 4 Begrænsningerne i § 1, stk. 6, om, at visse beføjelser ikke kan overlades til en forældrebestyrelse, gælder også i forhold til en forældrebestyrelse i selvejende særlige dagtilbud.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. september 2007.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1160 af 23. november 2006 om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud ophæves.

profile photo
Profilside