Bekendtgørelse om fondsferiedage

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsferiedage er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1177 af 24. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2173 af 17. december 2020

I medfør af § 24 og § 28, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af feriemidler, jf. lov nr. 58 af 30. januar 2018, og § 48 a, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Lønmodtagers ansøgning om feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage
§ 1

Fondsferiedage, jf. § 28 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan afholdes i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 30. september 2020.

§ 2

Feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage, jf. § 28 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan efter ansøgning fra lønmodtageren udbetales af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Stk. 2 Ved ansøgning efter stk. 1, skal lønmodtager oplyse dato for afholdelse af første feriedag samt på tro og love erklære, at alle fondsferiedage, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, afholdes senest den 30. september 2020.

Stk. 3 Lønmodtager skal desuden bekræfte

Stk. 4 Der kan kun ansøges om udbetaling af alle fondsferiedage og al feriebetaling, der er beregnet i henhold til §§ 9-12.

§ 3

Ansøgning efter § 2, indgives via en digital ansøgning på borger.dk. Lønmodtageren logger ind med NemID på borger.dk.

Stk. 2 En lønmodtager, der ikke har NemID eller ikke har dansk personnummer, kan ansøge om feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage via en blanket udstedt af fonden. Ansøgningsblanketten kan rekvireres hos fonden.

Stk. 3 En lønmodtager, der i løbet af perioden 1. januar 2019 til 30. september 2020 har perioder, hvor der er optjent ferie efter § 2 a, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019 eller § 9, stk. 3-5, i lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 20. august 2002, ansøger om feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage via blanket, jf. stk. 2.

Stk. 4 Fonden kan pålægge lønmodtager at indsende yderligere oplysninger om ansøgers identitet, beskæftigelse, ansættelsesvilkår, indkomst m.v. til brug for behandling af lønmodtagers ansøgning efter stk. 2 og 3.

Stk. 5 Hvis ansøgningen efter stk. 1-3, ikke er tilstrækkeligt udfyldt, eller lønmodtager ikke efterkommer fondens begæring om yderligere oplysninger efter stk. 4 inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

§ 4

Lønmodtagers ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før datoen for afholdelse af første feriedag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fra 1. august 2020 kan lønmodtagers ansøgning tidligst indgives 8 uger før datoen for afholdelse af første feriedag.

Stk. 3 Fonden skal modtage lønmodtagers ansøgning senest 31. august 2020.

§ 5

Lønmodtager kan anmode fonden om at genbehandle og træffe ny afgørelse om en ansøgning, der er afgjort efter § 13, stk. 1.

Stk. 2 Fonden skal modtage lønmodtagers skriftlige anmodning om genbehandling senest 31. august 2020.

Stk. 3 Ændring af fondens afgørelse kræver, at der er foretaget ændring i de til indkomstregistret indberettede oplysninger, der dannede grundlag for fondens afgørelse, eller i de af lønmodtager afgivne oplysninger.

Kapitel 2 Fondens behandling, indhentning af oplysninger og meddelelse af afgørelse
§ 6

Fonden kan foretage automatiseret behandling og afgørelse af lønmodtagers ansøgning på grundlag af oplysninger indhentet fra indkomstregistret, eller udtage ansøgningen til manuel behandling.

Stk. 2 Til brug for administrationen har fonden terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 20, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3 Fonden kan udtage ansøgninger og afgørelser til kontrol af de forhold, som lønmodtager efter § 2, stk. 2, har afgivet erklæring om.

Stk. 4 Fonden kan pålægge lønmodtager at indsende yderligere oplysninger til brug for behandling af lønmodtagers ansøgning og til kontrol efter stk. 3.

Stk. 5 Fonden kan anmode lønmodtagers arbejdsgiver om at bekræfte de af lønmodtager efter § 3, stk. 4, eller § 6, stk. 4, afgivne oplysninger.

Stk. 6 Hvis fonden ikke modtager oplysninger efter stk. 4, inden for den frist fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

Stk. 7 Hvis fonden ikke modtager bekræftelse efter stk. 5, inden for den frist fonden fastsætter, kan fonden i situationer omfattet af § 11, stk. 1, afslå at behandle ansøgningen.

Stk. 8 Fonden træffer afgørelse om ret til udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage på grundlag af oplysninger modtaget efter stk. 4-5, samt § 3, stk. 4.

§ 7

Fondens kommunikation kan ske digitalt, jf. § 24, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, medmindre lønmodtager er fritaget for offentlig digital post efter § 5, stk. 1, i lov digital post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

Stk. 2 Fondens digitale meddelelser anses for at være kommet frem, når de er tilgængelige for adressaten i postløsningen, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

Kapitel 3 Fondens beregning af feriedage optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019
§ 8

Fonden beregner lønmodtagers feriedage optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 på grundlag af beskæftigelsesoplysninger i indkomstregistret.

Stk. 2 I beregningen efter stk. 1 indgår kalenderdage med positiv a-skattepligtig indkomst i de lønperioder, hvor sidste dag i lønperioden ligger inden for den i stk. 1 nævnte periode.

Stk. 3 Der beregnes 0,07 optjent feriedage pr. kalenderdag med beskæftigelse, jf. stk. 2. For hver kalendermåned beregnes dog højest 2,08 optjent feriedag.

Stk. 4 Elever under uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser som efter § 9, stk. 1 og 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, har ret til betalt ferie i perioden 1. maj til 31. august 2020, har ikke ret til udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage.

Kapitel 4 Fondens beregning af feriebetaling og fondsferiedage
§ 9

For lønmodtagere, der efter opgørelsen i § 8, stk. 1–3, har optjent mindre end 8,4 feriedage, beregner fonden størrelsen af den feriebetaling og det antal feriedage, der kan udbetales til afholdelse af fondsferiedage.

Stk. 2 Fondens beregning foretages på grundlag af oplysninger i indkomstregistret om feriebetaling optjent i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 samt om beskæftigelse i samme periode.

Stk. 3 Ved beregning efter stk. 1, medtages lønperioder, hvor sidste dag i lønperioden ligger inden for den i stk. 2 nævnte periode.

§ 10

Lønperioder, for hvilke der til indkomstregistret er indberettet beskattet feriegodtgørelse, indgår i beregning efter § 9 med det indberettede beløb efter fradrag af A-skat m.v.

Stk. 2 Lønperioder, for hvilke der til indkomstregistret er indberettet ikke-beskattet feriegodtgørelse, indgår i beregning efter § 9 med det indberettede beløb før fradrag af A-skat m.v.

Stk. 3 Lønperioder, for hvilke der til indkomstregistret ikke er indberettet feriegodtgørelse indgår i beregning efter § 9 med 12,5 % af den for lønperioden indberettede A-skattepligtige indkomst, før fradrag af A-skat og am-bidrag.

Stk. 4 Der beregnes 0,07 optjent feriedage pr. kalenderdag med beskæftigelse, jf. § 9. For hver kalendermåned beregnes dog højest 2,08 optjent feriedag.

§ 11

Har lønmodtager ikke dansk personnummer, kan beregning efter § 8 og § 9, foretages på grundlag af indsendte oplysninger om beskæftigelse og indkomst.

Stk. 2 For lønmodtagere, der i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 har optjent ferie efter § 2 a, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, eller § 9, stk. 3-5, i lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 20. august 2002, ses ved beregning efter § 9 og § 10, bort fra lønperioder, hvor der er optjent ferie efter disse regler.

§ 12

Fonden beskatter feriebetaling, beregnet efter § 10, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Fonden indhenter skattekort fra indkomstregistret på beregningstidspunktet.

Kapitel 5 Fondens afgørelse og udbetaling af feriebetaling til fondsferiedage
§ 13

Fonden træffer snarest muligt efter modtagelsen af lønmodtagers ansøgning afgørelse om retten til at få udbetalt feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage, jf. § 8.

Stk. 2 Er lønmodtager berettiget til udbetaling efter stk. 1, træffer fonden desuden efter reglerne i kapitel 4 afgørelse om størrelsen af feriebetalingen samt antallet af feriedage.

Stk. 3 Fondens afgørelse indeholder oplysning om de indhentede oplysninger, der har dannet grundlag for fondens afgørelse efter stk. 1 og 2, samt de foretagne beregninger.

§ 14

Fonden kan fastsætte en frist for lønmodtagers meddelelse til fonden om, at en ansøgning om udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage trækkes tilbage.

Stk. 2 Modtager fonden ikke inden for den efter stk. 1 fastsatte frist meddelelse om, at lønmodtager trækker sin ansøgning om feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage tilbage, foretager fonden automatisk udbetaling.

Stk. 3 Fonden udbetaler feriebetalingen til lønmodtagerens NemKonto eller til en anden konto, som lønmodtager skriftligt har oplyst fonden.

Stk. 4 Har lønmodtager ikke en NemKonto, kan fonden fastsætte en frist for at modtage oplysninger om en anden konto, jf. stk. 3. Modtager fonden ikke inden fristens udløb oplysning om en anden konto, kan fonden anse lønmodtagers ansøgning for bortfaldet.

Stk. 5 Efter fondens udbetaling af feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage, jf. stk. 3, kan ansøgningen ikke trækkes tilbage.

Stk. 6 Når fonden har foretaget udbetaling, foretager fonden ikke korrektioner i udbetaling eller skatteindberetning som følge af ændrede skatteoplysninger.

Stk. 7 Fonden indberetter til indkomstregistret oplysning om udbetalt feriebetaling til afholdelse af fondsferiedage og de beregnede fondsferiedage, jf. § 10, stk. 2-4.

Kapitel 6 Klagebehandling
§ 15

Klage over fondens afgørelser efter denne bekendtgørelse skal være modtaget i fonden inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Giver fonden efter fornyet behandling ikke klageren fuldt ud medhold, sender fonden klagen og begrundelsen for afgørelsen samt genvurderingen videre til ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 278 af 22. marts 2020 om fondsferiedage ophæves.