Bekendtgørelse om fogedens tilsyn med auktionsledere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 295 af 18. maj 1987

I medfør af § 9, stk. 2, i lov om offentlig auktion ved auktionsledere, jfr. lovbekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Fogeden fører tilsyn med auktionslederes virksomhed. Tilsynet kan udøves ved uanmeldte besøg.

§ 2

Auktionsledere skal senest 4 måneder efter udløbet af et regnskabsår indsende deres regnskab til fogeden.

Stk. 2 Fogeden kan pålægge auktionslederen at lade regnskabet revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor, såfremt fogeden finder, at regnskabet giver anledning dertil. Fogeden fastsætter fristen for indsendelsen af det reviderede regnskab.

Stk. 3 Fungerer auktionslederen tillige som inkassator, skal særskilt regnskab over auktionskøbere og auktionssælgere, samt hvilke beløb der er afregnede eller betalte, indsendes til fogeden. Dette regnskab skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal indsendes inden udløbet af fristen efter stk. 1.

§ 3

Bekendtgørelsen har virkning for regnskaber, der endnu ikke er indsendt til fogeden.

Stk. 2 Er regnskabet indsendt til fogeden, uden at revisionskravet i bekendtgørelse nr. 61 af 20. februar 1984 om fogedens tilsyn med auktionsledere er opfyldt, kan auktionslederen i stedet aflægge regnskab efter reglerne i denne bekendtgørelse. Fogeden fastsætter fristen efter § 2, stk. 3.

§ 4

Bekendtgørelse nr. 61 af 20. februar 1984 om fogedens tilsyn med auktionsledere ophæves.