Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2023

Bekendtgørelse nr. 2121 af 24. november 2021

I medfør af § 50, § 56, § 59 a, stk. 1 og 2, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, § 4, stk. 1, og § 4 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 6. februar 2020, og § 17 i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, § 11, nr. 11, og § 15, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Kontrolindsatser, kontrolfrekvenser, risikogruppeindplacering og videreførelse af kontrolrapporter
§ 1

Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, som er autoriserede eller registrerede i medfør af § 3, stk. 1 eller 4, § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, § 7, eller § 28, stk. 1, eller 2, i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (autorisationsbekendtgørelsen) er baseret på frekvensbaseret basiskontrol efter de i bilag 2-5 fastsatte standardfrekvenser eller på stikprøvebaseret basiskontrol.

Stk. 2 For virksomheder, som i henhold til bilag 2-5 har en frekvens på mere end en årlig frekvensbaseret basiskontrol, kan Fødevarestyrelsen nedsætte årlige antal kontrolbesøg, hvis hensynet til den faglige prioritering i det enkelte år gør dette nødvendigt.

Stk. 3 Virksomheder, omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, bliver kontrolleret efter standardfrekvensen. Virksomheder med en standardfrekvens på mindst 1 bliver dog kontrolleret efter reduceret frekvens, jf. bilag 2-5, hvis de seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen, og samtlige kontrolrapporter dækkende en periode på mindst 12 måneder også er uden anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen reducerer kontrolfrekvensen ved førstkommende kontrolrapport, hvor ovennævnte betingelser er opfyldt.

Stk. 4 Fødevarestyrelsens kontrol med kædehovedkontorer, registreret i henhold til § 11 og 12, er baseret på frekvensbaseret basiskontrol. Frekvensen fastsættes til 1 årlig frekvensbaseret basiskontrol for kædehovedkontorer for detailkæder og 1-2 årlige frekvensbaserede basiskontroller for kædehovedkontorer for engroskæder.

Stk. 5 Ud over kontrol omfattet af stk. 1- 4, kan Fødevarestyrelsen som led i prioriteret indsats, kampagnekontrol, kontrol efter anmeldelse og lignende, gennemføre yderligere kontrolbesøg i fødevarevirksomheder. Endvidere kan styrelsen gennemføre et kontrolbesøg (»starthjælp«) i nye virksomheder, omfattet af stikprøvebaseret basiskontrol.

Stk. 6 I virksomheder, som får anmærkning (indskærpelse, påbud, forbud, bødeforelæg, politianmeldelse eller virksomhedskarantæne) for overtrædelse af fødevarelovgivningen, gennemfører Fødevarestyrelsen to ekstra kontrolbesøg (opfølgende kontrol). I særlige tilfælde kan det ene af de to ekstra kontrolbesøg dog helt bortfalde.

Stk. 7 Fødevarestyrelsen kan pålægge en virksomhed tre eller flere ekstra kontrolbesøg (skærpet kontrol), hvis det skønnes nødvendigt for at sikre overholdelse af fødevarelovgivningen.

Stk. 8 Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde undlade at gennemføre kontrolbesøg, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis.

§ 2

Fødevarestyrelsen indplacerer på grundlag af virksomhedens aktiviteter, processer og produkter virksomheden i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper i forbindelse med

Stk. 2 Fødevarestyrelsen indplacerer på grundlag af virksomhedens aktiviteter, processer og produkter virksomheden i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper i forbindelse med

 • 1) autorisation eller registrering af engrosvirksomheder eller detail med engrosvirksomhed, jf. § 7 i autorisationsbekendtgørelsen,

 • 2) registrering af virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager markedsføring med henblik på levering til anden virksomhed af visse fødevarekontaktmaterialer, jf. § 28, stk. 1 og 2, i autorisationsbekendtgørelsen, og

 • 3) registrering af virksomheder med mobile anlæg og lignende, som anvendes ved assistance ved primærproducenters slagtning eller slagtemæssige behandling af tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt til brug for direkte levering til endelige forbrugere eller til lokale detailvirksomheder, eller som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning, jf. § 10 i autorisationsbekendtgørelsen.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan efterfølgende ændre en virksomheds indplacering i risikogruppe, hvis væsentlige ændringer i virksomheden, jf. §§ 38-39 i autorisationsbekendtgørelsen, eller andre relevante forhold giver anledning til dette.

Stk. 4 For engrosvirksomheder og detail med engros, jf. stk. 2, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, kan Fødevarestyrelsen efter en konkret vurdering nedsætte den aktuelle frekvens med 1, hvis den pågældende virksomhed har en meget begrænset varemængde samt meget begrænsede aktiviteter, produkter og processer i forhold til sammenlignelige virksomheder, og kontrolbehovet i virksomheden derfor vurderes at være væsentligt mindre end den på grundlag af risikokarakterisering fastlagte standardfrekvens. Frekvensen kan dog ikke reduceres til mindre end 1.

§ 3

Ved et anmeldepligtigt ejerskifte, jf. § 40 i autorisationsbekendtgørelsen, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Virksomheder, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol og indplaceret i risikogrupperne »lav«, »middel«, »høj« eller »særlig høj«, får dog uden forudgående ansøgning videreført de op til tre seneste kontrolrapporter fra tidligere ejer, hvis virksomheden i øvrigt fortsætter uændret.

Stk. 2 Hvis en virksomhed flytter til nye lokaler og derfor skal autoriseres eller registreres på ny, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Virksomheder, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol og indplaceret i risikogrupperne »lav«, »middel«, »høj« eller »særlig høj«, kan anmode om at få videreført op til tre seneste kontrolrapporter, hvis virksomheden ophører i de oprindelige lokaler og i øvrigt fortsætter uændret i de nye lokaler. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter, skal indgives sammen med ansøgning om autorisation henholdsvis anmeldelse til registrering til Fødevarestyrelsen, jf. § 32, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen. Kontrolrapporter kan kun videreføres, hvis anmodning er indgivet senest tre måneder efter ophør af virksomheden i de oprindelige lokaler.

Stk. 3 Videreførelse af kontrolrapporter ved ejerskifte, jf. stk. 1, og flytning til nye lokaler, jf. stk. 2, er betinget af, at den seneste kontrolrapport er uden anmærkninger, og at de op til tre seneste kontrolrapporter i en ubrudt række er uden anmærkninger.

Nedsættelse af årlige antal frekvensbaserede basiskontroller i fødevarevirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem
§ 4

Fødevarevirksomheder, som har et certificeret kvalitetsstyringssystem, og for hvem Fødevarestyrelsen har fastlagt en standardfrekvens for antallet af årlige frekvensbaserede basiskontroller på mindst ”1” kan efter ansøgning få nedsat antallet af årlige frekvensbaserede basiskontroller jf. bilag 4 eller 5.

Stk. 2 Det certificerede kvalitetsstyringssystem skal dække alle virksomhedens fødevareaktiviteter og alle de for aktiviteterne relevante krav i fødevarelovgivningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 De særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande samt økologi kan virksomheden dog helt eller delvist undtage fra det certificerede kvalitetsstyringssystem. Virksomheden kan ansøge om, at en fødevareaktivitet ikke er omfattet af det certificerede kvalitetsstyringssystem, hvis aktiviteten kun udgør en meget begrænset del af virksomhedens samlede fødevareaktiviteter, og aktiviteten ikke har direkte betydning for fødevaresikkerheden.

Stk. 4 Hvis flere fødevarevirksomheder er omfattet af samme certificerede kvalitetsstyringssystem, kan Fødevarestyrelsen tillade, at styringen af én eller flere fødevareaktiviteter foretages samlet på én af fødevarevirksomhederne.

Stk. 5 Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganet skal være akkrediteret til at certificere efter den eller de standarder, som udgør grundlaget for kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 6 Nedsættelsen af årlige antal frekvensbaserede basiskontroller får virkning, når Fødevarestyrelsen efter ansøgningen har registreret, at virksomheden har et certificeret kvalitetsstyringssystem.

§ 5

Ansøgning om nedsættelse af årlige antal frekvensbaserede basiskontroller indgives til Fødevarestyrelsen via den digitale blanket ”Ansøgning som 3. partscertificeret” på virk.dk.

Stk. 2 Hvis ansøgningen omfatter flere virksomheder omfattet af samme certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. § 4, stk. 4, skal ansøgningen indeholde oplysninger om de omfattede virksomheder samt angive de fødevareaktiviteter, hvor styringen er samlet hos én af disse virksomheder.

Stk. 3 Virksomheden skal endvidere i ansøgningen acceptere følgende vilkår:

 • 1) Fødevarestyrelsen skal ved kontrol i virksomheden have adgang til certificeringsorganets auditrapporter for de seneste 3 år.

 • 2) Virksomheden skal i forbindelse med kontrollen kunne redegøre for, hvilke dele af virksomhedens kvalitetsstyringssystem certificeringsorganet har gennemgået, og hvor dette er dokumenteret i certificeringsorganets auditrapport.

 • 3) Hvis kvalitetsstyringssystemet eller certificeringsorganets auditrapporter ikke er på dansk, kan Fødevarestyrelsen kræve dem oversat til dansk i det omfang, det er nødvendigt for fødevarekontrollen.

Stk. 4 Hvis certificeringen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem bortfalder, eller hvis kvalitetsstyringssystemet eller virksomheden ændres, således at betingelserne i § 4, stk. 2, ikke længere er opfyldt, skal virksomheden omgående meddele dette til Fødevarestyrelsen.

§ 6

Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en fødevarevirksomheds nedsættelse af årlige antal frekvensbaserede basiskontroller efter § 4, stk. 1, hvis

 • 1) betingelserne i § 4, stk. 2, ikke er opfyldt,

 • 2) virksomheden ikke overholder vilkårene i § 5, stk. 3, eller

 • 3) virksomheden har givet urigtige oplysninger i ansøgningen.

Kædekontrol
§ 7

En kæde på detailområdet kan omfattes af kædekontrol, hvis

 • 1) kæden består af et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 10 detailvirksomheder, som er registrerede i henhold til § 7, stk. 2, i autorisationsbekendtgørelsen,

 • 2) kæden ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed, og

 • 3) samtlige virksomheder i den samlede enhed indgår i kæden.

Stk. 2 Der kan til en kæde på detailområdet knyttes en eller flere engrosvirksomheder. I det tilfælde udføres kontrollen med kædehovedkontoret efter reglerne for kæder på engrosområdet.

§ 8

En kæde på engrosområdet kan omfattes af kædekontrol, hvis

 • 1) kæden består af et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 5 engrosvirksomheder, som er autoriserede eller registrerede i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen,

 • 2) kæden ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed, og

 • 3) samtlige virksomheder i den samlede enhed indgår i kæden

Stk. 2 Der kan til en kæde på engrosområdet knyttes en eller flere detailvirksomheder.

§ 9

Et kædehovedkontor skal have ansvar og varetage styring inden for kæden for overholdelse af dele af fødevarelovgivningen. Det skal som minimum omfatte ansvar og styring for den fælles markedsføring inden for kæden.

Stk. 2 Kædehovedkontorets ansvar og styring kan enten være baseret på, at det sammen med de tilknyttede virksomheder tilhører samme juridiske person (samme CVR-nr.), eller det kan være baseret på en skriftlig aftale med hver af de tilknyttede virksomheder, hvorefter disse virksomheder underkaster sig kædehovedkontorets styring på de områder, hvor kædehovedkontoret har ansvaret.

§ 10

Fødevarestyrelsens kædekontrol indebærer, at kontrol med de dele af fødevarelovgivningen, hvor kædehovedkontoret har ansvaret og varetager styringen, foretages i kædehovedkontoret.

Stk. 2 For kæder med kædevirksomheder omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, og hvor kædehovedkontoret har ansvaret for risikoanalyse og egenkontrolprogram for samtlige virksomheder omfattet af kæden, nedsætter Fødevarestyrelsen det samlede antal frekvensbaserede basiskontroller, med 1/3, hvis virksomhederne i kæden i de foregående 24 måneder har haft en højere regelefterlevelse end gennemsnittet inden for samme branchegruppe (detail eller engros). Ved regelefterlevelse forstås i denne sammenhæng den andel af det samlede antal kontrolrapporter fra ordinær kontrol og ekstra kontrol, som er uden anmærkninger. Regelefterlevelsen opgøres årligt pr. 1. oktober. For nye kæder med virksomheder omfattet af frekvensbaseret basiskontrol fastlægges det samlede antal frekvensbaserede basiskontroller for den resterende del af kalenderåret på det tidspunkt, hvor kæden bliver omfattet af kædekontrollen.

Stk. 3 Nedsættelse af antal frekvensbaserede basiskontroller for det kommende år, jf. stk. 2, meddeles kædehovedkontoret senest den 15. november i det indeværende år.

§ 11

Kæden kan blive omfattet af kædekontrollen ved at ansøge Fødevarestyrelsen om at blive registreret som enten kæde på detailområdet, jf. § 7, stk. 1, eller kæde på engrosområdet, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 2 Ansøgning om kædekontrol skal ske på den digitale blanket til registrering af kæden på virk.dk.

Stk. 3 Kæden skal i ansøgningen oplyse, hvilke fødevarevirksomheder der er autoriseret eller registreret, jf. § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, der skal indgå i kæden samt de nødvendige oplysninger om kædehovedkontoret, herunder de områder, hvor kædehovedkontoret skal have ansvar for og styring af overholdelse af fødevarelovgivningen.

Stk. 4 Kæden skal i ansøgningen desuden oplyse, hvorvidt ansvar og styring er baseret på ejerforhold eller skriftlig aftale, jf. § 9, stk. 2.

§ 12

Fødevarestyrelsen registrerer kædehovedkontoret, jf. § 11, stk. 3, som kædehovedkontor, uanset om kædehovedkontoret allerede er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen.

§ 13

Fødevarestyrelsen tildeler kæden en kædekoordinator, som er kædens kontaktperson. Kædekoordinatoren koordinerer kontrollen i kæden og udfører kontrol i kædehovedkontoret.

Stk. 2 Snarest muligt efter ansøgningen gennemgår koordinatoren sammen med kædehovedkontoret oversigt over aktiviteter, som kædehovedkontoret forpligter sig til at have ansvar og styringen for, jf. § 9, stk. 1, og det aftales, hvilken medarbejder hos kæden, som skal varetage kædens kontakt med Fødevarestyrelsen, herunder kædekoordinatoren.

Stk. 3 Hvis kædekontrollen er baseret på en skriftlig aftale mellem kædehovedkontor og de tilknyttede virksomheder, jf. § 9, stk. 2, skal kædekoordinator tillige gennemgå den skriftlige aftale med henblik på at sikre, at de af kædekontrollen omfattede aktiviteter også er omfattet af aftalen.

Stk. 4 Hvis kædekontrolfrekvensen er nedsat, jf. § 10, stk. 3, udpeger kædekoordinatoren hvilke af kædens virksomheder, der skal have nedsættelse i antallet af frekvensbaserede basiskontroller. Kontrolfrekvenser, jf. bilag 2-5, finder således ikke anvendelse for disse virksomheder.

§ 14

Kædehovedkontoret skal løbende ved anvendelse af den digitale blanket på www.virk.dk eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside oplyse Fødevarestyrelsen om

 • 1) ophør af virksomheder omfattet af kæden, jf. §§ 7 eller 8, og

 • 2) udtræden af enkelte virksomheder omfattet af kæden, jf. §§ 7 eller 8.

Stk. 2 Ophør eller udtræden af virksomheder omfattet af kæden, berører ikke den fastsatte kædekontrolfrekvens i indeværende år.

Stk. 3 Kædehovedkontoret kan tilmelde en eksisterende eller nyetableret virksomhed, der er autoriseret eller registreret i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen via den digitale blanket om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder på virk.dk eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside. For disse fødevarevirksomheder med frekvensbaseret basiskontrol bevares det oprindelige antal frekvensbaserede basiskontroller i det indeværende år, jf. bilag 2-5.

Stk. 4 Ophører kæden, eller ønsker den at udtræde af kædekontrollen, skal kædehovedkontoret snarest muligt meddele dette til kædekoordinatoren. Ophør eller udtræden af kædekontrollen får virkning med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Eventuel nedsættelse af antal frekvensbaserede basiskontroller som følge af god regelefterlevelse bortfalder herefter.

§ 15

Fødevarestyrelsen kan afregistrere en kæde fra kædekontrollen, jf. § 11, stk. 1, hvis kæden ikke overholder betingelserne i § 7, stk. 1 eller 2, § 8, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1, eller der er givet urigtige oplysninger ved ansøgningen.

Bestilte kontrolbesøg
§ 16

Virksomheder kan i forbindelse med anmeldepligtigt ejerskifte, jf. § 40 i autorisationsbekendtgørelsen, bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheder kan bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen, hvis ekstra kontrolbesøg, jf. § 1, stk. 5, ikke gennemføres.

Stk. 3 Et kontrolbesøg, som er bestilt i medfør af stk. 1 eller 2, skal gennemføres senest for 2 måneder efter, at Fødevarestyrelsen har modtaget anmodningen.

Kapitel 2 Offentliggørelse af kontrolresultater
§ 17

Fødevarestyrelsen offentliggør resultater og sanktioner på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrol med overholdelse af fødevarelovgivningen.

Detailvirksomheder
§ 18

Alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer, omfattet af § 2, stk. 1, samt alle virksomheder, der er undtaget fra registrering, jf. § 8, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen, skal ophænge kontrolrapporten i sin helhed i virksomheden, jf. dog § 19, stk. 1.

Stk. 2 Kontrolrapporten skal, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres, så den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden de betræder virksomhedens forretningsområde. Virksomheder med mobile salgssteder skal ophænge kontrolrapporten synligt og læsbar for forbrugerne på hvert enkelt salgssted, der er kontrolleret. Kontrolrapporten kan nedtages efter 5 år fra kontroldatoen. Hvis rapporten nedtages, skal virksomheden i stedet ophænge den af Fødevarestyrelsen tidligere fremsendte kontrolinformationsblanket, jf. § 19.

Stk. 3 Ved virksomheder med mere end ét indgangsparti, eller hvis mere end ét salgssted er omfattet af en kontrolrapport, skal kopi benyttes.

Stk. 4 Ved salg, hvor forbrugeren ikke har mulighed for at se kontrolrapporten på salgsstedet, herunder ved salg via hjemmesider og andre digitale platforme, skal kopi af seneste kontrolrapport sendes til kunden på forlangende.

Stk. 5 Fødevarestyrelsen kan give en virksomhed nærmere anvisning om placeringen af kontrolrapporter, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre tilgængeligheden for forbrugerne. Fødevarestyrelsen kan uanset stk. 1 endvidere træffe beslutning om, at en virksomhed midlertidigt skal undlade ophængning af kontrolrapport, hvis det seneste kontrolresultat skønnes ikke at være retvisende.

Stk. 6 Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravene til placering af kontrolrapporten i stk. 2, hvis tilgængeligheden for forbrugerne sikres bedre ved en anden placering.

Stk. 7 Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter, de i bilag 6 anførte symboler eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen.

§ 19

Virksomheder, omfattet af § 2, stk. 1, der er indplaceret i risikogruppe »ultralav«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at ophænge kontrolrapport. Disse virksomheder skal i stedet ophænge den kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen. Ved ejerskifte og i nye virksomheder, herunder virksomheder, som anmoder om at få videreført tidligere kontrolrapporter, jf. § 3, stk. 2, skal virksomheden indtil modtagelse af kontrolrapport ophænge den kontrolinformationsblanket, som Fødevarestyrelsen tilsender digitalt.

Stk. 2 Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. §18, finder tilsvarende anvendelse for kontrolinformationsblanketter.

§ 20

Resultatet af kontrollen med de i § 18, stk. 1, nævnte virksomheder anføres på kontrolrapporten. Resultatet bliver sammenfattet i en kategori, som anføres på kontrolrapporten med et af de i bilag 6 nævnte symboler. Kontrolrapporten indeholder desuden oplysninger om kategorier, herunder dato og forklaring på kategori for de tre seneste kontrolbesøg.

§ 21

For alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer omfattet af § 2, stk. 1, samt kædehovedkontorer for en kæde på detailområdet, jf. § 7, stk. 1 eller 2, offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på www.findsmiley.dk.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen offentliggør en virksomheds seneste fire kontrolrapporter på www.findsmiley.dk, indtil virksomheden ophører, eller der er registreret ejerskifte.

Stk. 3 Virksomheden kan få offentliggjort virksomhedens eventuelle bemærkninger på op til 300 karakterer til de seneste 4 kontrolrapporter på www.findsmiley.dk.

§ 22

Hvis Fødevarestyrelsen meddeler en virksomhed omfattet af § 18, stk. 1, forbud mod salg, udleverer Fødevarestyrelsen samtidig en streamer til virksomheden, hvoraf fremgår, at Fødevarestyrelsen har lukket virksomheden indtil videre. Virksomheden skal ophænge streameren umiddelbart efter modtagelsen af denne.

Stk. 2 Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. § 18, finder tilsvarende anvendelse for streameren.

Engrosvirksomheder
§ 23

For de af § 2, stk. 2, omfattede virksomheder samt kædehovedkontorer for en kæde på engrosområdet, jf. § 8, stk. 1 eller 2, offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på www.findsmiley.dk.

Stk. 2 For de af § 2, stk. 2, omfattede virksomheder, der ifølge Fødevarestyrelsens årlige kontrolaktivitetsplan skal have mere end 12 kontrolbesøg pr. år, offentliggøres et kontrolresume for hver af de seneste fire måneder.

Stk. 3 En virksomheds seneste fire kontrolrapporter eller kontrolresumeer offentliggøres på www.findsmiley.dk, indtil virksomheden ophører, eller der er anmeldt ejerskifte.

Stk. 4 Virksomhederne kan få offentliggjort virksomhedens eventuelle bemærkninger på op til 300 karakterer til de seneste 4 kontrolrapporter på www.findsmiley.dk.

Stk. 5 Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen.

Kapitel 3 Generelle bestemmelser om offentliggørelse
§ 24

Virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, skal på et let synligt sted på disse hjemmesider vise de seneste fire kontrolrapporter, jf. § 21, stk. 1, og § 23, stk. 1, hhv. de seneste fire kontrolresumeer, jf. § 23, stk. 2, for hvert kontrolsted. Tilsvarende gælder for virksomheder, som på andre digitale platforme end virksomhedernes egne hjemmesider sælger produkter omfattet af fødevarelovgivningen. Visning kan også ske ved at linke til kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på www.findsmiley.dk.

Stk. 2 Virksomheder, der er indplaceret i risikogruppe »ultralav«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at vise de seneste fire kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside og andre digitale platforme.

§ 25

Ved offentliggørelse af resultater fra kontrolkampagner, kontrolbesøg og lignende kan Fødevarestyrelsen offentliggøre navne og adresser på de af autorisationsbekendtgørelsen omfattede virksomheder.

§ 26

Fødevarestyrelsen offentliggør kontrolresultater, herunder bødestørrelse, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforelægget er endeligt vedtaget, eller der er faldet endelig dom.

Kapitel 4 Straffebestemmelser
§ 27

Med bøde straffes den, der

 • 1) i strid med § 5, stk. 4, undlader at underrette Fødevarestyrelsen om bortfald af eller væsentlige ændringer i et certificeret kvalitetsstyringssystem,

 • 2) undlader at ophænge kontrolrapport, jf. § 18, stk. 1 - 3, kontrolinformationsblanket, jf. § 19, eller streamer, jf. § 22,

 • 3) ophænger kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer i strid med § 18, stk. 2 og 3, jf. § 19, stk. 2, og § 22, stk. 2,

 • 4) ikke på forlangende af en forbruger fremsender kopi af seneste kontrolrapport, jf. § 18, stk. 4,

 • 5) ikke efterkommer en anvisning om ophængning af kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer, jf. § 18, stk. 5, § 19, stk. 2 og § 22, stk. 2,

 • 6) vildleder forbrugerne, i strid med § 18, stk. 7, eller § 23, stk. 5,

 • 7) undlader at vise eller henvise til virksomhedens kontrolrapporter eller kontrolresumeer på virksomhedens hjemmeside eller andre digitale platforme, jf. § 24, stk. 1, eller

 • 8) undlader at fjerne elitesmileymærkaten eller i øvrigt anvender denne i virksomhedens markedsføring i strid med § 29, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
§ 28

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Pligten efter § 24, stk. 1, til også på digitale platforme at vise de seneste fire kontrolrapporter, er først gældende fra den 1. april 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1397 af 12. december 2019 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater ophæves.

§ 29

Elitestatus ophører for alle virksomheder ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Virksomheder med status som elitevirksomhed, og som bliver kontrolleret efter reduceret frekvens, jf. § 1, stk. 3, får herefter status af virksomheder med reduceret kontrolfrekvens, jf. bilag 2-5.

Stk. 2 Virksomheder med status som elitevirksomhed 31. december 2021, skal senest den 31. marts 2022 fjerne elitesmileymærkat fra indgangsparti, digitale platforme samt ophøre med at anvende smileyen i sin markedsføring i øvrigt. Undtaget herfra er kontrolrapporter med påtrykt elitesmileysymbol, som fortsat kan anvendes i markedsføringen, indtil virksomheden har modtaget en ny kontrolrapport.