Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

Kapitel 2 Flytteret og flytteanmodning
§ 2

En kontohaver hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at flytte hele sit indestående til et andet pensionsinstitut, herunder til sin SP-konto i et pensionsinstitut eller hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er ikke muligt at foretage en delvis flytning af kontohavers indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at afvise at efterkomme en overflytningsanmodning, såfremt det i medfør af § 8, stk. 1, beregnede gebyr overstiger kontohavers indestående som opgjort i henhold til § 7.

§ 3

Kontohaver anmoder via det modtagende pensionsinstitut Lønmodtagernes Dyrtidsfond om flytning af sit indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Flytteanmodningen efter stk. 1 kan alene fremsendes ved den af Lønmodtagernes Dyrtidsfond valgte kommunikationsform, som skal være tilrettelagt på en sådan måde, at denne tilgodeser krav om sikker identifikation af kontohaver og beskyttelse af de udvekslede oplysninger samt sikrer effektiv behandling af overflytningsanmodningerne.

Stk. 3 Ved fremsendelse af anmodning efter stk. 1, oplyser det anmodende pensionsinstitut over for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, om det af anmodningen omfattede indestående begæres flyttet til en pensionspolice, som opfylder betingelserne for afgiftsfri overflytning, jf. pensionsbeskatningslovens § 30 og § 41.

Stk. 4 Det anmodende pensionsinstitut indestår over for Lønmodtagernes Dyrtidsfond for, at de fremsendte oplysninger er korrekte. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan ved behandlingen af flytteanmodningen lægge det anmodende pensionsinstituts oplysninger til grund .

§ 4

En kontohaver kan fortryde sin anmodning om flytning af indeståendet hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Fortrydelsesretten kan udnyttes indtil en uge før overflytning af indeståendet finder sted.

Rådgivning
§ 5

Inden flytning skal det modtagende pensionsinstitut informere kontohaveren i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder om såvel omkostninger forbundet med den konkrete overflytning, herunder at der vil blive opkrævet et flyttegebyr til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som andre omkostninger, der pålægges kontohaveren.