Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

I medfør af § 7 a, stk. 3-4, samt § 7 b i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 15. september 2004, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definition
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsinstitutter, hvortil kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ønsker at flytte deres indestående, herunder ved overflytning til kontohaveres SP-konto, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Bekendtgørelsen fastlægger de bestemmelser, krav og rettigheder, der i tilfælde af flytning af en kontohavers indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond gælder mellem:

  • 1) kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

  • 2) Lønmodtagernes Dyrtidsfond og det modtagende pensionsinstitut,

  • 3) det modtagende pensionsinstitut og kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

  • 4) Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspension , og

  • 5) Arbejdsmarkedets Tillægspension og kontohavere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 3 Ved et pensionsinstitut forstås i denne bekendtgørelse livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller pengeinstitutter m.v., der opretter ordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningsloven samt Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 2 Flytteret og flytteanmodning
§ 2

En kontohaver hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at flytte hele sit indestående til et andet pensionsinstitut, herunder til sin SP-konto i et pensionsinstitut eller hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er ikke muligt at foretage en delvis flytning af kontohavers indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at afvise at efterkomme en overflytningsanmodning, såfremt det i medfør af § 8, stk. 1, beregnede gebyr overstiger kontohavers indestående som opgjort i henhold til § 7.

§ 3

Kontohaver anmoder via det modtagende pensionsinstitut Lønmodtagernes Dyrtidsfond om flytning af sit indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Flytteanmodningen efter stk. 1 kan alene fremsendes ved den af Lønmodtagernes Dyrtidsfond valgte kommunikationsform, som skal være tilrettelagt på en sådan måde, at denne tilgodeser krav om sikker identifikation af kontohaver og beskyttelse af de udvekslede oplysninger samt sikrer effektiv behandling af overflytningsanmodningerne.

Stk. 3 Ved fremsendelse af anmodning efter stk. 1, oplyser det anmodende pensionsinstitut over for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, om det af anmodningen omfattede indestående begæres flyttet til en pensionspolice, som opfylder betingelserne for afgiftsfri overflytning, jf. pensionsbeskatningslovens § 30 og § 41.

Stk. 4 Det anmodende pensionsinstitut indestår over for Lønmodtagernes Dyrtidsfond for, at de fremsendte oplysninger er korrekte. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan ved behandlingen af flytteanmodningen lægge det anmodende pensionsinstituts oplysninger til grund .

§ 4

En kontohaver kan fortryde sin anmodning om flytning af indeståendet hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Fortrydelsesretten kan udnyttes indtil en uge før overflytning af indeståendet finder sted.

Rådgivning
§ 5

Inden flytning skal det modtagende pensionsinstitut informere kontohaveren i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder om såvel omkostninger forbundet med den konkrete overflytning, herunder at der vil blive opkrævet et flyttegebyr til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som andre omkostninger, der pålægges kontohaveren.

Kapitel 3 Flytning og opgørelse af indeståendet
§ 6

Lønmodtagernes Dyrtidsfond anerkender snarest muligt modtagelsen af den i § 3 nævnte overflytningsanmodning over for kontohaver.

Stk. 2 Såfremt anmodningen om overflytning af kontohavers indestående opfylder de i § 3, stk. 2, nævnte krav, overfører Lønmodtagernes Dyrtidsfond indeståendet senest tre måneder efter den uge, hvori anmodningen om flytning er modtaget.

Stk. 3 Der kan bortses fra den i stk. 2 nævnte frist, hvis der som følge af kontohavers forhold indtræder ændrede omstændigheder omkring overflytningen, som nødvendiggør dette. Lønmodtagernes Dyrtidsfond orienterer kontohaveren om udsættelsen af fristen.

Stk. 4 Såfremt kontohaver afgår ved døden, forinden overflytning af dennes indestående har fundet sted, finder overflytning ikke sted.

§ 7

Lønmodtagernes Dyrtidsfond opgør kontohavers tilgodehavende som det beløb, der er indbetalt i medfør af dyrtidsindbetalingsloven med tillæg af, hvad der er tilskrevet i medfør af § 6g i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Det beløb, der overføres til det anmodende pensionsinstitut, udgør det i henhold til stk. 1 opgjorte beløb fratrukket gebyr i medfør af § 8 og skat af pensionsafkast i henhold til pensionsafkastbeskatningslovens bestemmelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved overførsel til pensionspolicer, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, overfører Lønmodtagernes Dyrtidsfond nævnte beløb uden fradrag for afgift i medfør af pensionsbeskatningslovens § 14 A og § 41. Omfattes overførslen ikke af § 41, fradrages der i nævnte beløb en afgift i medfør af pensionsbeskatningslovens § 30.

Kapitel 4 Flyttegebyr m.v.
§ 8

Lønmodtagernes Dyrtidsfond er berettiget til at beregne sig et flyttegebyr for at efterkomme en anmodning om overflytning af en kontohavers indestående fremsat i henhold til § 3, stk. 1.

Stk. 2 Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan beregne sig et gebyr for de omkostninger og udgifter, der har været forbundet med at behandle en anmodning om overflytning, men hvor overflytningen ikke finder sted bl.a. som følge af kontohavers udnyttelse af sin fortrydelsesret eller som følge af kontohavers dødsfald.

Stk. 3 Efter indstilling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond fastsættes det i stk. 1 nævnte gebyr til et fast gebyr på 60 kr. med et tillæg til dækning af realisationsomkostninger på 0,40 pct. af kontohaveres indestående ved overflytningen. Senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato, skal Lønmodtagernes Dyrtidsfond afgive en indstilling til beskæftigelsesministeren vedrørende behovet for at revidere gebyrfastsættelsen.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.