14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fleksjob

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fleksjob bygger på bekendtgørelse nr. 183 af 23. februar 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fleksjob

I medfør af § 10 b, § 69, stk. 4, § 71, stk. 4, § 73, stk. 2, § 73 b, stk. 7, § 74 b, § 75, stk. 3, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret ved lov nr. 173 af 20. februar 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde, herunder udstationering i udlandet

§1 Fleksjob kan etableres hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

Stk. 2 Personer, der er ansat i fleksjob, kan udstationeres i udlandet, når

 • 1) den fleksjobvisiterede er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark,

 • 2) udstationeringen er frivillig for personen,

 • 3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår efter § 72 eller løn- og arbejdsvilkår efter § 70 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

 • 4) udstationeringen højst er af et års varighed, og

 • 5) den ansatte er sikret hjemrejse.

Kapitel 2

Nedsættelse af løntilskud for personer i fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

§2 Arbejdsgivers løntilskud til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsættes med det beløb, som arbejdsgiver kan modtage efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller lov om aktiv socialpolitik i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller barsel. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der betaler løn under sygdom eller barsel til personer i fleksjob, skal orientere kommunen herom fra første fraværsdag eller snarest herefter.

Kapitel 3

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013

§3 Støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan udbetales til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om en person er selvstændigt erhvervsdrivende, anvendes reglerne i §§ 2 og 3 i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, jf. dog § 4.

§4 Er der indgået en lønaftale mellem ægtefæller, der begge deltager i driften af den ene ægtefælles eller begges erhvervsvirksomhed, som tillægges skattemæssig virkning, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, er personen omfattet af reglerne om fleksjob til lønmodtagere i kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Foreligger der ikke en sådan aftale, er personen omfattet af reglen i § 3, stk. 2.

§5 Ret til støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er betinget af,

§6 Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til den selvstændigt erhvervsdrivende uden om virksomhedens regnskab. Tilskuddet ydes afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne med ½ eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikke overenskomstdækkede områder anvendes den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige ansættelsesområder. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag, jf. § 71, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Tilskuddet skal overvejende anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, den selvstændige har ved at udføre de opgaver, pågældende ikke selv vil kunne udføre.

§7 Den selvstændigt erhvervsdrivende skal over for kommunen godtgøre, at pågældende personligt deltager i driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2 Det er endvidere en forudsætning for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til told- og skatteforvaltningen, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

Kapitel 4

6 ugers jobrettet uddannelse

§8 Personer, der er visiteret til fleksjob, kan i op til sammenlagt 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af positivlisten, udarbejdet efter § 26 a, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Retten gælder for:

 • 1) Personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

 • 2) Personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2 Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, og den skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Det er dog muligt for en person, der har påbegyndt et kursus eller et individuelt sammensat uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe i en opsigelsesperiode, at fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til sammenlagt 6 uger fra første dag med ledighedsydelse. Det er en forudsætning, at det kan tages som jobrettet uddannelse.

Stk. 3 Personen kan selv sammensætte kurser inden for en erhvervsgruppe fra positivlisten. Det vil således være muligt løbende at tilmelde sig kurser inden for den valgte erhvervsgruppe, hvis kurserne sammenlagt varer højst 6 uger.

Stk. 4 Under uddannelsen modtager personen den ydelse, som den pågældende har ret til efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5 Personen skal stå til rådighed for fleksjob under uddannelsen.

Stk. 6 Når en person har været i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har personen igen ret til jobrettet uddannelse efter reglen i stk. 1.

Stk. 7 Ordningen administreres efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

§9 Kommunen yder tilskud til dækning af evt. deltagerbetaling svarende til den faktiske deltagerbetaling.

§10 Befordringsgodtgørelse
Kommunen yder befordringsgodtgørelse ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, hvis den daglige transport mellem bopælen eller indkvarteringssted og uddannelsesstedet og retur er mere end 24 kilometer. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Stk. 2 Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordring på grundlag af den dobbelte afstand.

Stk. 3 Kilometersatsen følger den til enhver tid gældende sats for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km. pr. arbejdsdag, som fastsættes for hvert indkomstår af Skatterådet efter ligningslovens § 9 C. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4 Er deltageren under uddannelsen indkvarteret, er der ret til tilskud til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted

 • 1) ved uddannelsens start og afslutning,

 • 2) ved søgnehelligdage og

 • 3) hver weekend.

Stk. 5 Befordringsgodtgørelse efter stk. 4 udbetales efter bestemmelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 6 Inden udbetaling af befordringsgodtgørelse skal personen indhente dokumentation fra det sted, hvor uddannelsen finder sted, om, i hvilket omfang personen har fulgt uddannelsen henholdsvis givet møde. I tilfælde, hvor en sådan dokumentation ikke kan indhentes, udbetales befordringsgodtgørelsen på grundlag af en erklæring fra personen.

§11 Tilskud til kost og logi
Personer, der i forbindelse med deltagelse i op til 6 ugers jobrettet uddannelse deltager i arbejdsmarkedsuddannelser, som har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og som under uddannelsen er indkvarteret uden for deres bopæl, har ret til tilskud fra kommunen til kost og logi. Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

Stk. 2 Tilskuddet bortfalder helt eller delvis, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

Kapitel 5

Anmodning om udbetaling af tilskud

§12 Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende skal anmode kommunen om udbetaling af tilskud til lønnen til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udbetaling af støtte i form af tilskud, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Anmodning om udbetaling af tilskud efter stk. 1 kan ske via Nemrefusion.

Kapitel 6

Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§13 En arbejdsgiver, der modtager løntilskud efter § 71, stk. 2-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og en selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet.

Stk. 2 Kommunen kan bestemme, at tilskuddet enten ikke kan udbetales eller skal tilbagebetales, hvis

 • 1) arbejdsgiveren eller den selvstændige har afgivet urigtige oplysninger om forhold, der har betydning for at opnå eller bevare retten til løntilskud til at ansætte personer i fleksjob eller tilskud som selvstændig, eller

 • 2) arbejdsgiveren eller den selvstændige forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

Kapitel 7

Fleksjobbevis

§14 Kommunen skal efter anmodning udstede et fleksjobbevis til personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Fleksjobbeviset indeholder oplysninger om fleksjobordningen, de handicapkompenserende ordninger og personens skånebehov. Kommunen skal anvende den skabelon, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse m.v.

§15 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2016 om fleksjob ophæves.

profile photo
Profilside