14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fleksjob m.v.

Bekendtgørelse nr. 1769 af 06. september 2021

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fleksjob m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fleksjob m.v.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 08. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 6 ugers jobrettet uddannelse mv.
Personer, der er visiteret til fleksjob, kan i op til sammenlagt 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af positivlisten, udarbejdet efter § 49, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Retten gælder for:

  • 1) Personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

  • 2) Personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2 Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, og den skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Det er dog muligt for en person, der har påbegyndt et kursus eller et individuelt sammensat uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe i en opsigelsesperiode, at fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til sammenlagt 6 uger fra første dag med ledighedsydelse. Det er en forudsætning, at det kan tages som jobrettet uddannelse.

Stk. 3 En person, der har ansøgt om et kursus fra den positivliste, der gælder på det tidspunkt, hvor der udmeldes en ny positivliste, har ret til kurset uanset offentliggørelsen af en ny positivliste, hvor kurset ikke er omfattet. En person, der har benyttet sin ret til jobrettet uddannelse, og som der med har valgt en erhvervsgruppe, som ikke fremgår af den nye positivliste, har fortsat ret til kurser inden for erhvervs gruppen på den hidtil gældende positivliste.

Stk. 4 Personen kan selv sammensætte kurser inden for en erhvervsgruppe fra positivlisten. Det vil således være muligt løbende at tilmelde sig kurser inden for den valgte erhvervsgruppe, hvis kurserne sammenlagt varer højst 6 uger.

Stk. 5 Under uddannelsen modtager personen den ydelse, som den pågældende har ret til efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 6 Personer, der deltager i jobrettet uddannelse, skal have et aktivt cv.

Stk. 7 Når en person har været i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har personen igen ret til jobrettet uddannelse efter reglen i stk. 1.

Stk. 8 Ordningen administreres efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

§2 Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse omfatter i alt op til 222 timer, svarende til 37 timer pr. uge. Forbruget af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse opgøres på baggrund af kursets timetal efter principperne i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige med tilhørende vejledning.

§3 Kommunen yder tilskud til dækning af evt. deltagerbetaling svarende til den faktiske deltagerbetaling.

§4 Personer, som i forbindelse med deltagelse i op til 6 ugers jobrettet uddannelse deltager i arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til befordringsgodtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§5 Personer, som i forbindelse med deltagelse i op til 6 ugers jobrettet uddannelse deltager i arbejdsmarkedsuddannelser, som har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og som under uddannelsen er indkvarteret uden for deres bopæl, har ret til tilskud fra kommunen til kost og logi. Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

Stk. 2 Tilskuddet bortfalder helt eller delvis, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

Stk. 3 Tilskuddet til udgifter til kost og logi administreres og udbetales efter statens regler om tjenesterejser, reducerede satser.

§6 Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013
Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til den selvstændigt erhvervsdrivende uden om virksomhedens regnskab. Tilskuddet ydes afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne med ½ eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikke overenskomstdækkede områder anvendes den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige ansættelsesområder. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag, jf. § 133, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Tilskuddet skal overvejende anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, den selvstændige har ved at udføre de opgaver, pågældende ikke selv vil kunne udføre.

§7 Den selvstændigt erhvervsdrivende skal over for kommunen godtgøre, at pågældende personligt deltager i driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2 Det er endvidere en forudsætning for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til Skatteforvaltningen, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

§8 Anmodning om udbetaling af tilskud tilkendt før den 1. januar 2013
Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende skal anmode kommunen om udbetaling af tilskud til lønnen til personer i fleksjob, jf. § 133, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udbetaling af støtte i form af tilskud, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Anmodning om udbetaling af tilskud efter stk. 1 kan ske via Nemrefusion.

§9 Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.
En arbejdsgiver, der modtager løntilskud efter § 133, stk. 2-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og en selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud efter § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet.

Stk. 2 Kommunen kan bestemme, at tilskuddet enten ikke kan udbetales eller skal tilbagebetales, hvis

  • 1) arbejdsgiveren eller den selvstændige har afgivet urigtige oplysninger om forhold, der har betydning for at opnå eller bevare retten til løntilskud til at ansætte personer i fleksjob eller tilskud som selvstændig, eller

  • 2) arbejdsgiveren eller den selvstændige forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

§10 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1176 af 25. november 2019 om fleksjob m.v. ophæves.

profile photo
Profilside