14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Fratagelse af certificering
En certificereret revisor skal i henhold til § 16 i revisorloven varetage sit hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant på betryggende vis, samt udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan af hensyn til opretholdelse af tilliden til den finansielle sektor fratage en statsautoriseret revisor dennes certificering, hvis:

  • 1) Revisor ikke inden for en af Finanstilsynet fastsat frist kan dokumentere at opfylde betingelserne for certificering, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4.

  • 2) Revisor indbringes for Revisornævnet eller ved en kendelse fra Revisornævnet er blevet pålagt straf for overtrædelse af sine pligter i henhold til revisorlovgivningen eller den finansielle lovgivning, herunder strafansvar i udlandet efter relevant udenlandsk lovgivning og Finanstilsynet vurderer, at der er grund til at antage, at revisor ikke vil varetage sit hverv på betryggende vis.

  • 3) Revisor bliver pålagt strafansvar for overtrædelse af kapitel 28 i straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv på betryggende måde.

  • 4) Revisor har udvist en adfærd, hvor Finanstilsynet finder, at revisor helt eller delvis ikke har fungeret tilfredsstillende, og hvor der er grund til at antage, at revisor ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Revisors manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, herunder mangelfuld revision og tidligere påbud til revisor fra Finanstilsynet samt arten heraf kan indgå i overvejelser om en fratagelse af certificeringen.

•••

Stk. 3 Finanstilsynets afgørelse i henhold til stk. 2 om at fratage en statsautoriseret revisor dennes certificering eller Finanstilsynets afslag på en ansøgning om certificering kan prøves ved domstolene, jf. § 199, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. En anmodning om indbringelse af en afgørelse, skal indgives til Finanstilsynet senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Finanstilsynet er ansvarlig for at indbringe sagen for domstolene, hvilket skal ske senest 4 uger efter, anmodning herom er modtaget fra den pågældende revisor.

•••

Stk. 4 En indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning. Ved fratagelse af en certificering, jf. stk. 2, kan domstolen dog beslutte, at den pågældende statsautoriserede revisor kan opretholde sit hverv som revisor for den type finansiel virksomhed, revisor var certificeret til, mens sagen verserer for retten.

•••
profile photo
Profilside