Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018

Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse omfatter revisionsydelser følgende ydelser, som en statsautoriseret revisor, der er valgt på virksomhedens generalforsamling eller repræsentantskabsmøde, leverer til den pågældende type af virksomhed, som revisor søger certificering til, jf. § 3, stk. 1:

  • 1) Revision af årsregnskabet, herunder udarbejdelse af rapportering til bestyrelse og direktion samt deltagelse i møder med virksomhedens ledelse omkring regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

  • 2) Andre lovpligtige erklæringer i medfør af lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør heraf.

  • 3) Revisionsmæssige erklæringer for filialer af udenlandske finansielle virksomheder, der er udarbejdet til brug for andre revisorer.

Stk. 2 Udover revisionsydelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3 kan revision og review af perioderegnskaber for den type af virksomhed, som revisor søger certificering til, indgå i opgørelsen af revisionsydelser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og stk. 2.

Stk. 3 I denne bekendtgørelse omfatter debiterbare timer, revisors udførte arbejdstimer, der kan henføres til finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, finansielle holdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutholdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 11, i lov om finansiel virksomhed, realkreditholdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 12, i lov om finansiel virksomhed, forsikringsholdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 13, i lov om finansiel virksomhed, firmapensionskasser, jf. § 2 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, forvaltere af alternative investeringsfonde, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., Arbejdsmarkedets Tillægspension, Danmarks Skibskredit A/S, Finansiel Stabilitet A/S og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 4 I denne bekendtgørelse omfatter leder af revisionsteam, de statsautoriserede revisorer, der udfører ledelsesfunktioner over for et revisionsteam i samarbejde med den underskrivende revisor.