Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018

Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for statsautoriserede revisorer, herunder udenlandske revisorer, der er etableret i Danmark, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. § 3 og § 10 stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), og som er valgt som underskrivende revisor for:

Stk. 2 De i stk. 1 omfattede virksomheder benævnes herefter »virksomheden«.

Stk. 3 Den eller de statsautoriserede revisorer, der vælges som revisor til at påtegne årsrapporten for virksomheden, skal være certificeret af Finanstilsynet i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Vælges et revisionsfirma som revisor for virksomheden, skal revisionsfirmaet i forbindelse med valget udpege en eller flere certificerede revisorer til at påtegne årsrapporten.

Stk. 5 Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for udenlandske revisorer, som Erhvervsstyrelsen har givet tilladelse til at varetage konkrete hverv, jf. § 10, stk. 5 og § 11, stk. 1, i revisorloven.